Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ СУКОБИ У ДРУШТВУ

ДРУШТВЕНИ СУКОБИ У СОЦИОЛОШКОЈ ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ СРБИЈЕ

Сажетак

Циљ овога рада је да укаже на основне импулсе сукоба у српском друштву и да предложи неке од мера за његово успешно превазилажење. Аутор најпре полази од основних теоријских (социолошких) претпоставки, како би касније могао да их методолошки преведе на поље радног дефинисања предмета истраживања. Коначно, аутор овако дефинисан предмет истраживања користи да применом мултидисциплинарног приступа проблему прикаже и практичне резултате истраживања. Користећи критичку научну теорију, али и функционалистички приступ предмету истра живања, аутор комбинује метод посматрања, статистички метод, метод анализе садржаја, упоредни метод и сл. социолошке методе ради извођења налаза стања, за који, на крају, предлаже и известан број ме­ра, како би се постојеће стање превазишло.

кључне речи:

Референце

  1. Antonić, Slobodan: “Društvena osnova i sadašnji pokušaj modernizaci­je”, (приредила: Milić, Anđelka) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa – svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma: 19-37, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogra­du, Beograd, 2004.
  2. Bolčić, Silvano: “Post-socijalistička tranformacija i nove radne oijentacije –  Srbija 1990-2003. godine”, (приредила: Milić, Anđelka) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa – svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma: 111-150, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2004.
  3. Cvejić, Slobodan: “Strukturni efekti siromaštva u Srbiji”, (приредила: Tomanović, Smiljka) Društvo u previranju – sociloške studije nekih aspekata društvene transformacije u Srbiji: 21-32, Institut za sociološka istra­živanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2006. http://www.pregled.com/info_pregled.php?tmpl=info_pregled_nastavak_tmpl&id_nastavak=17261&naziv_rubrike=ekonomija, од 29. септембра 2009. године
  4. Lazić Mladen, Cvejić Slobodan: “Promene društvene strukture u Srbiji – slučaj blokirane post-socijalističke transformacije”, (приредила: Milić, Anđelka) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa – sva­kodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma: 39-70, Institut za socio­loška istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2004.
  5. Milić, Vojin: Prilozi istoriji sociologije, Veselin Masleša, Sarajevo, 1989.
  6. Lazić Mladen, Cvejić Slobodan: “Postsocijalistička transformacija i frag­mentacija radničke klase slučaj Srbije i Hrvatske”, (приредио: Vujović, Sreten) Društvo rizika – promene, nejednakosti i socijalni problemi u današnjoj Srbiji: 107-134, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2008.
  7. Вукомановић, Дијана: “Концепти једнакости и социјалне правде у програмима релевантних партија у Србији”, Политичка ревија, бр. 2-4/07:797-822, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  8. Мрдаковић-Цветковић, Ружица: “Приказ економског програма странке Г17+”, Политичка ревија, бр. 2-4/07:691-701, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  9. Суботић, Момчило: “Српска држава у програмима политичких странака у Србији до Дејтонског споразума”, Политичка ревија, бр. 4/06:809-828, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  10. Vučinić, Marinko: “Male i velike partije”, http://www.nspm.rs/politickizivot/male-i-velike-partije.html, од 29. априла 2009. године
  11. Суботић, Драган: “Лидерство и друштвени сукоби у политици”, Политичка ревија, бр. 2-4/07:477-510, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  12. Vidojević, Zoran: Društveni sukobi – od klasnih do ra(t)nih, Radnička štampa, Beograd, 1993.
  13. Хантингтон, Семјуел: Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1999.
  14. Станковић, Владан: “Друштвени сукоби између глобализације и верског фундаментализма”, Политичка ревија, бр. 2-4/07: 461-477, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  15. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko: Rječnik sociologije i so­cijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  16. Flere, Sergej: “Društveni sukob”, Sociološki leksikon, Savremena admi­nistracija, Beograd, 1982.
  17. Victoroff, David: “Conflit”, La sociologie, Centre d’Étude et de Promo­tion de la Lecture, Paris, 1970.
  18. Пронин В. Сергей, Давыдов А. Андрей, Машезерская Я. Лидия и др: Социальные конфликты в современном обществе, Наука, Москва, 1993.
  19. Milić, Vladimir: Sociologija – nauka društvene krize, Pravni fakultet, Be­ograd, 1997.
  20. Boudon Raymond, Bourricard Francois: Dictionnaire critique de la soci­ologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1982.
  21. Станковић, Владан: “Парсонс – Архитекта новог поретка”, Политичка ревија, бр.1/04:267-275, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  22. Wright, Eric: “Class Boundaries and Contradictory Class Location”, Classes, Power and Conflict (приредили: Giddens Anthony, Held Da­vid): 112-130, McMillan, London, 1982.
  23. Peachey, Paul: “Building peace in civil society”, Cultural Heriegage and Contemporary Change Series I – Cultures and Values – Cultural heritage and contemporary change, 34, CRVP, 2006.
периодика Политичка ревија 4/2009 УДК: 316.48(497.11) 25-42