Izaberi jezik:
Tema broja

EVROPSKE SILE I SRBIJA U VELIKOM RATU

RUSIJA I FRANCUSKA U OČIMA SRPSKIH INTELEKTUALACA (1908-1918)

Sažetak

Ovaj rad na osnovu slike drugog osvetljava predstavu o Rusiji i Francuskoj koja je postojala kod srpskih intelektualaca u periodu pre i u toku Velikog rata (1914-1918). Posebna pažnja usmerena je na stavove srpskih intelektualca prema Rusiji i Francuskoj u periodu aneksije Bosne i Hercegovine, kao i Balkan­skih ratova (1912-1913). Cilj je da se istraži i uti­caaj veza sa Rusijom i Francuskom na položaj Srbije u periodu kriza i ratova na Balkanu. Očekivanja srpske elite od Rusije i Francuske posmatrana su kroz pri­zmu sučeljavanja dva bloka evropskih sila, realizaciju ideje jugoslovenstva i recepciju mesta Srbije i Srba u međunarodnim odnosima (1908-1918).

 

Ključne reči:

Reference

  1. Архив Србије
  2. Министарство иностраних дела
  3. Лични фонд Милован Миловановић
  4. Народна библиотека Србије
  5. Хартије Гргура Јакшића, Р558/Х/126.
  6. Дело, Београд, Ниш 1894-1915.
  7. Српски књижевни гласник, Београд, 1901-1914.
  8. La Monde Slave, Paris, 1931, 1937.
  9. Бегић Мидхад, Јован Скерлић. Човек и дело, Просвета, Београд, 1966.
  10. Веснић млађи Радослав, Др Миленко Веснић грансењер српске дипломатије, Центар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука, Београд, 2008.
  11. Војводић Михаило, Путеви српске дипломатије, Clio, Београд, 1999.
  12. Војводић Михаило, Изазови српске спољне политике, Историјски институт, Београд, 2007.
  13. Вукићевић М. Миленко, „Петроград у почетку Великог рата 1914. године (Из мојих успомена)“, у: 1914-1924 Крв Словенства Споменица десетогодишњице светског рата, Штампарија Саве Раденковића и брата, Београд, 1924.
  14. Грол Милан, Из предратне Србије, СКЗ, Београд, 1939, 9-15.
  15. Gauvain Auguste, La Question Yougoslave, Bossard, Paris, 1918.
  16. Група аутора, Стојан Новаковић личност и дело, САНУ, Београд, 1995.
  17. Ђорђевић Димитрије, „Аустро-српски сукоб око пројекга Новопазарске железнице“, Историски часопис, књ. VII (1957), 213-247.
  18. Екмечић Милорад, Ратни циљеви Србије 1914, СКЗ, Београд, 1973.
  19. Ekmečić Milorad, ”Spoljmpolitički okvir jugoslovenske istorije novog veka”, Jugoslovenski istorijski časopis, 1-2 (1988), 31-42 .
  20. Екмечић Милорад, „Место Првог светског рата у историји Политичка аутобиографија генерације“, Књижевност, св. 9-10 (1996),
  21. Екмечић Милорад, „Француска наука и Срби 1914“, Летопис Мати­це српске, књ. 460, св. 5 (1997),
  22. Екмечић Милорад, Дуго кретање између клања и орања Историја Срба у новом веку (1492-1992), Evro-Giunti, Београд, 2010.
  23. Ибровац Миодраг, „Српски ђаци у Француској“, Књига о Француској, СКЗ, Београд, 1940, 207-214.
  24. Ковић Милош, „Цивилизаторска мисија Аустроугарске на Балкану: поглед из Београда (1901-1914)“, Истраживања, бр. 22 (2011), 365-689.
  25. Оболенски Димитрије, Оти Роберт, Историја Русије, Clio, Београд, 2003.
  26. Павловић Михаило, Од Есклавоније ка Југославији, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1994.
  27. Павловић Михаило, У двоструком огледалу француско-српске културне и књижевне везе, Просвета, Београд, 1996.
  28. Поповић Димитрије, Извољски и Ерентал Дипломатске успомене из анексионе кризе, Геца Кон, Београд, 1927.
  29. Поповић Димитрије, „Никола Хенриховић Хартвиг“, Летопис Ма­тице српске, књ. 336, св. 3 (1933), 236-251.
  30. Радојевић Мира, Димић Драгољуб, Србија у Великом рату 1914­-1918, Српска књижевна задруга, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2014.
  31. Радоњић Миладен, Прича о пореклу Срба и Француза, Савез Потома­ка ратника Србије од 1912-1920, Сигнатуре, Београд, 2009.
  32. Renouvin Pierre, Evropska kriza i Prvi svjetski rat, Naprijed, Vjesnik, Zagreb, 1965.
  33. Робертс Џон, Европа 1880-1945, Clio, Београд, 2002.
  34. Рудолфович Ајрапетов Олег, „Русија између Србије и Бугарске у Првом светском рату“, Годишњак за друштвену историју, год. 10, св. 1-3 (2003), 51-68.
  35. Скерлић Јован, Историја новије српске књижевности, Рад, Београд, 1953.
  36. Sretenović Stanislav, Francuska i Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2008.
  37. Тимотијевић Мирослав, „A la France! Подизање споменика захвалности Француској на београдском Калемегдану“, у: Павловић Михаило, Новаковић Јелена (ур.), Српско-француски односи 1904-2004, Архив Србије, Београд, 2005, l93—218.
  38. Станојевић Владимир, О Русији и Русима, Београд, 1912.
  39. Трговчевић Љубинка, Научници Србије и стварање југословенске државе: 1914-1920, Народна књига, Српска књижевна задруга, Београд, 1987.
  40. Трговчевић Љубинка, „Париз као културни центар српске емиграције током првог светског рата“, Зборник Матице српске за историју 41 (1990), 83-97.
  41. Трговчевић Љубинка, „Политички погледи Јована Цвијића“, Флоги­стон, бр. 2 (1995), 77-89.
  42. Григориј Н. Трубецки, Рат на Балкану 1914-1917 и руска диплома­тика, Просвета, Београд, 1994.
  43. Цвијић Јован (Dinaricus), Јединство Југословена, прва половина (са једном картом), Ниш, 1915.
  44. Штрандман Василиј, Балканске успомене, књ. 1, 1-2, Жагор, Београд, 2009.
PERIODIKA Politička revija 4/2014 УДК 327(470)(44):[316.344.32 (=163.41):316.65“1908/1918“ 57-75
ç