Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА МЕНАЏЕРА У СВЕТЛУ РАЗВОЈА ЉУДСКИХ И ДРУШТВЕНИХ РЕСУРСА

Сажетак

У овом раду аутор разматра питање унапређења компетенција менаџера с циљем унапређења људских и друштвених ресурса. У том контексту развој људског капитала је од изразите важности за развој како јавног, тако и приватног сектора. Друштвени ресурси су и друштвене циљне групе за тестирање развоја људских ресурса па и у смислу унапређења пословних компетенција. Унапређење пословних компетенција запослених свакако треба да се развија даље, и саме организације као друштвени ресурс одређеног сектора друштва али и друштва уопште. На примеру истраживања унапређења компетенција студената Факултета безбедности показало се као неопходно за перспективу њиховог запошљавања да се концепти људских и друштвених ресурса посматрају као динамичка, теоријско-практична целина. Таква која заправо има одлике feed – back целине, односно међузависности концептуалних и практичних решења по начелу повратне спреге.

кључне речи:

Референце

  1. Barrick M.B., Monzit M.K., „Autonomy as a Moderator of the Relationships between the Big Five Personality Dimensions and Job performance”, Journal of Applied Psychology, 78 (1), 1993.
  2. Beamont P.B., Human Resource Management: Key Concepts and Skills, London, Sage, 1993.
  3. Bertz, R.D., Thomposett, R.E., „Comparing Traditional and Integrative Learning Methods in Organizational Training Programs”, Journal of Applied Psychology, 77 (6), 1992.
  4. Cattell R.B., The Scientific Analysis of Personality, Baltimor, Penguin Books, 1965.
  5. Eysenck H.J., The Structure of Human Personality, 3rd ed., London, Methuen, 1970.
  6. Gernstein M., Reisman H., „Strategic Selection: Matching Executives to Business Conditions”, u Schein E.H. (ed), The Art of Managing Human Resources, Oxford, Oxford Univ. Press, 1987.
  7. Lindolm, „National Culture and Performance Management in MNC Subsidiaries”, (1999/2000.);
  8. Ludwig T.D.  and Geller E.S., „Assigned versus Participative Goal Setting and Response Generalization”, Journal of Applied Psychology  82 (2), 1997.
  9. Ortiz J.P., Arnborg L. „Making High Performance Last: Reflections on Involvement, Culture, and Power in Organizations”,  Performance Improvement, Vol. 44, 2005.
  10. Шибер Ф.Б., Менаџмент људских потенцијала, Golden Marketing, Загреб, 1999.
периодика Администрација и јавне политике 1/2018 1/2018 УДК 005.96 25-42