Изабери језик:

ПОПИС 2022 – СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ ПРИПАДНОСТИ

Етнодемографска и етностатистичка проучавања становништва Србије према националној припадности заснивају се на пописима као најважнијим, званичним изворима података, који се одржавају сваких десет година и пру�...

ОСВАЛД ШПЕНГЛЕР И ПРУСКИ СОЦИЈАЛИЗАМ

У чланку аутор испитује концепт пруског социјализма Освалда Шпенглера. У првом делу рада се Шпенглер приказује као политички писац, при чему се његова политичка мисао доводи у везу са његовим филозофским идејама. �...

СКИТИЗАМ И ЕВРОАЗИЈСТВО: ТРАГОВИМА РУСКЕ СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ

Обједињени приказ идејних основа скитизма и евроазијства на једном месту наглашава концептуалну сродност два покрета али и њихову узрочно-последичну везу. Реч је о историјско-друштвеним феноменима који ...

УЛОГE ЖЕНА У САВРЕМЕНОМ ТЕРОРИЗМУ: ИЗВРШИОЦИ, ЖРТВЕ ИЛИ НЕШТО ТРЕЋЕ?

Рад истражује потенцијалне улоге жена у савременим терористичким активностима. Прва улога на коју се аутор фокусира је жена као извршилац терористичког акта; друга улога је жена као жртва терористичких активност�...

ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ У XXI ВЕКУ. СЛУЧАЈ РУСИЈЕ

Главни циљ истраживања овог чланка био је да се процени природа и начин трансформације политичког система Русије током последњe 23 године. Процес трансформације који се тамо одвија, анализиран је у контексту парадигме Трећ�...

АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТРИ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

Двадесети вијек је у Сједињеним Америчким Државама донио бројне новине у свим аспектима друштвеног живота укључујући и политику и ангажман у истој. Локалне и државне политике које су до тада биле строго п...

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МИРОВНИМ ОПЕРАЦИЈАМА

Мировне операције (мултинационалне операције) су један од инструмената за решавање криза у свету и спречавање оружаних сукоба који угрожавају глобални мир и безбедност. У раду се наводи да је учешће Војск...

РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ САЈБЕР ПРЕТЊИ

Безбедност интернета и онлајн комуникација постали су један од суштинских изазова садашњице. У раду се разматрају различите врсте сајбер претњи као што су: сајбер напад, сајбер тероризам и сајбер криминал. Поједин...

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДИЈАЛОГ И ТОЛЕРАНЦИЈУ У СРБИЈИ

Образовање за дијалог и толеранцију у институционалном школству у Републици Србији започето је интезивно у време почетка реформи образовања током 2001. године, најпре увођењем наставних предмета Верска на...

УЛОГА ФРАНЦУСКЕ У ОСНАЖИВАЊУ НАУКЕ У СРБИЈИ И НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ: ИЗМЕЂУ НАУЧНЕ САРАДЊЕ И НАУЧНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Француска има дугу традицију политичког, економског, културног и научног утицаја у региону Балкана, а историјски посебно у Србији и државама насталим на простору некадашње Југославије (Краљевине Срба Хрв...

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈА – ЕУ НАСУПРОТ СРБИЈЕ, СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

Током последњих деценија, ЕУ се посебно фокусирала на успостављање једнаких могућности и једнаког третмана жена и мушкараца у свим сферама живота. Томе су нарочито допринеле регулаторне мере које је Унија постепено увела ...

ПОЛИТИКА ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И ИНТЕГРАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РЕФОРМИСАНИ ЕВРОПСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОСТОР

У овом раду се разматра политика истраживања и иновација у Европској Унији у контексту реформе Европског истраживачког простора, са посебним освртом на његову спољну димензију. Први циљ овог рада је да опише главн...

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА У РЕПУБЛИЦИ АЛБАНИЈИ: САРАДЊА СА ФРАНЦУСКОМ РЕПУБЛИКОМ, СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Рад обухвата широко поље настанка, развоја, али и актуелног стања у високом образовању и науци у Републици Албанији. Високо образовање је у свим посткомунистичким државама огледало читавог друштва и политичко-еко�...

МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКА САРАДЊА ФРАНЦУСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ И УЛОГА ФРАНЦУСКОГ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА У ОСНАЖИВАЊУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Високо образовање има кључну улогу у развоју једне земље и друштва. Сарадња између различитих универзитета и образовних институција на међународном нивоу важна је за обогаћивање образовног искуства сту�...

ПЕРЦЕПЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: УТИЦАЈ ЕРАЗМУС ПРОГРАМА НА СТАВОВЕ СТУДЕНАТА

Овај рад има за циљ да представи искуства студената Факултета политичких наука, Универзитета у Београду током Еразмус програма и пружи увид у начине на које су она утицала на њихове ставове о Европској ун�...

ДАЈУ ЛИ ЉУДСКА ПРАВА МОГУЋНОСТ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ДРУШТВЕНО ОСЈЕТЉИВИХ ГРУПА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ?

Дјеца, особе са онеспособљењем, млади, жене, стари, жртве насиља, неписмени, особе које живе у руралним дијеловима, чланови одређених мањинских група, избјегла и расељена лица и други, сматрају се друштвено осјетљив�...

О НАЦИОНАЛНОМ РАДУ СВЕТОГ САВЕ

Нема никакве сумње да је Свети Сава средишња личност српске историје, у томе се слажу и учена историја и народна традиција. У личности овог српског светитеља подудариле су се историја и легенда. Своје историјске вр�...

ПОЗИТИВНО VS. НЕГАТИВНО СХВАТАЊЕ СЛОБОДЕ: ПОЛИТИЧКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ

Предмет овог рада јесте разматрање политичких импликација дистинкције између позитивног и негативног схватања слободе. Концептуална дистинкција између ових различитих појмова слободе, поред својих нор...

ПАРЛАМЕНТАРНИ ПОСЛОВНИК И ПАРЛАМЕНТАРНИ ГОВОР

Тема овог рада је уређење парламентарне дебате парламентарним пословником ради обезбеђења њеног неометаног тока и квалитета, и спречавања злоупотреба слободе говора. Парламентарна дебата је „крвоток” ...

СУПРОТСТАВЉЕНЕ МАТЕРИЈАЛИСТИЧКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ О НАСТАНКУ ДРЖАВЕ: О ЈАЗУ ИЗМЕЂУ МОРГАНА И ЕНГЕЛСА

Тема овог рада је компаративна анализа различитих материјалистичких концепција о настанку државе које нуде Фридрих Енгелс и Луис Морган. С обзиром на утемељеност неких елемената марксистичке концепције...

ЕВРОПСКА УНИЈА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА – ПРИЛОГ ИЗУЧАВАЊУ ПОЛИТИКЕ У ПЛУРАЛНИМ ДРУШТВИМА

Предмет истраживања овог рада су плурална друштва, механизми њиховог политичко-системског обликовања и функционисања – конкретно компаративно истраживање плуралности и консоцијацијског уређења Европ�...

ОПРАВДАНОСТ ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ РЕПИУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВРЕМЕНУ ЕРОЗИЈЕ НЕУТРАЛНОСТИ У ЕВРОПИ

Предмет овог рада јесте оправданост политике војне неутралности Републике Србије после избијања руско-украјинског сукоба, дакле у времену веома напетих односа између земаља Запада и Русије. Значај ове т�...

ПРИВЛАЧЕЊЕМ ДО ОДВРАЋАЊА – ПРОБЛЕМИ И МОГУЋНОСТИ ЗАПАДНОБАЛKАНСKИХ ДРЖАВА

Тридесетогодишњи период егзистирања нових држава на постјугословенском простору обележен је неразумевањем и конфликтима, што је условило и потребу за одвраћањем једних од других, боље речено свих од сви...

УКРАЈИНСКА КРИЗА И ПИТАЊЕ СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРИТОРИЈАЛНОГ ИНТЕГРИТЕТА

Актуелни оружани сукоб између Русије и Украјине последица је њиховог вишедеценијског сложеног и компликованог односа на који су утицале Сједињене Америчке Државе и државе Западне Европе. Организовање референдум...

ЛЕГИТИМНОСТ КАО ФАКТОР ОГРАНИЧЕЊА ПОЛИТИЧКЕ КОРИСНОСТИ ВОЈНЕ МОЋИ

У постхладноратовском добу, прожетом снажним утицајима глобализације и информационе револуције, уочава се да војна моћ не успева да оствари политичке ефекте који се од ње очекују, или бар оне које је нека�...

ERRATUM: „ГЛОБАЛНА БРИТАНИЈА” У МЕЂУНАРОДНОЈ ПОЛИТИЦИ И СТРАТЕШКЕ ОПЦИЈЕ СРБИЈЕ У ОДНОСИМА СА УЈЕДИЊЕНИМ КРАЉЕВСТВОМ (број 2/2023, Vol. 80, стр. 159)

Техничком грешком Уредништва из рада је изостављена информација о финансирању научно-истраживачког рада НИО у оквиру које је рад настао.

Оригиналн�...

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА КАО БИТАН АКТЕР ЈАВНОГ СЕКТОРА – ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ПАРТИЈА

Пословање политичких партија у свим државама света у савременом добу требало би да буде правно регулисано. Међутим, финансијска страна пословања свих партија јесте нешто што је увек привлачило пажњу. Сходно томе, �...

ОПШТИ ИЗБОРИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У ОКТОБРУ 2022. ГОДИНЕ

У овом раду размотрићемо опште изборе у Босни и Херцеговини одржане 2. октобра 2022. године и промене изборног законодавства које су наступиле одлуком такозваног Високог представника у Босни и Херцеговини Кристијан�...

ЈЕДИНСТВЕНИ СЛУЧАЈ ЈУЛИЈУСА ШТРАЈХЕРА: ПРВО МЕЂУНАРОДНО СУЂЕЊЕ У ИСТОРИЈИ ЗА ГОВОР МРЖЊЕ

Тема рада је случај Јулијуса Штрајхера, једног од главних нацистичких твораца и спроводилаца ултрарадикалне антијеврејске пропаганде. Његов случај, нешто слабије познат и нашој, а вероватно и страној пуб...

ТРЕНДОВИ У САВРЕМЕНОМ ЕКСТРЕМИЗМУ: ИЗАЗОВИ И ПОУКЕ

Рад се бави анализом најбитнијих трендова у савременим облицима екстремизма, са посебним фокусом на постојеће безбедносне изазове. Ауторка је најпре елаборирала све контроверзе које се доводе у везу са проблемом ...

ЏИХАДИЗАМ У ПОДСАХАРАСКОЈ АФРИЦИ: СПЕЦИФИЧНЕ ОДЛИКЕ И ПРОЦЕНА ПРЕТЊЕ

Предмет истраживања у раду представљају активности џихадиста на простиру тзв. Црног континента. Аутори најпре пружају кратак историјски преглед развоја џихадистичке идеологије на глобалном плану, након чега сле�...

СОЦИЈАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ ИЗАЗОВИ У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ У ИЗБЕГЛИШТВУ И РАСЕЉЕНИШТВУ

У раду се указује на положај деце избеглица и деце интерно расељених лица како би се стекао бољи увид у стварни положај ових двеју високомаргиналнизованих група, а са тежњом за већом видљивошћу у друштву, друштвени...

ПАНДЕМИЗАЦИЈА И НОВА НОРМАЛНОСТ

У овом раду истражујемо феномен проглашене пандемије из 2020. године и процеса који се остварују унутар такве ситуације. Ради се о процесима у образовању, култури, економији и уопште у друштвеном животу. Ти процеси не...

РИМСКИ ГЕНС И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ДРЕВНОГ ДРУШТВА

ОСВРТ НА КЊИГУ: SMITH, CHRISTOPHER J. 2006. THE ROMAN CLAN: THE GENS FROM ANCIENT IDEOLOGY TO MODERN ANTHROPOLOGY. CAMBRIDGE, 409 стр.

...

ЛИДЕРСТВО ШЕСТ СТУДИЈА О СВЕТСКОЈ СТРАТЕГИЈИ - ОСВРТ НА КЊИГУ ХЕНРИЈА КИСИНЏЕРА

Осврт на књигу Хенрија Кисинџера ЛИДЕРСТВО: ШЕСТ СТУДИЈА О СВЕТСКОЈ СТРАТЕГИЈИ ...

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ПСИХОЛОШКО – ПРОПАГАНДНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У КОНТЕКСТУ УГРОЖАВАЊА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Кључна карактеристика међународних односа је њихова анархичност, а у савременим условима то се манифестује непрестаним извођењем психолошко-пропагандних операција једних актера против других. Психолошко-пропаг...

МЕТАВЕРЗОВИ, ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ИЗАЗОВИ ЗА ПСИХОЛОШКУ БЕЗБЕДНОСТ

Данашњи брзи развој четврте индустријске револуције и појава најновијих дигиталних технологија доводе до постепеног стварања фундаментално нове „друштвено-технолошке” стварности– метаверзума који ће прожима...

УПОТРЕБА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У РУСКО-УКРАЈИНСКОМ РАТУ

Руско-украјински сукоб својим геополитичким значајем превазилази регионалне границе, због чега је неминовно да о њему говоримо као о сукобу глобалних размера. Директна и/или индиректна инволвираност бројних држа...

ПРИМЕНА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ РАТОВАЊУ

Вештачка интелигенција (ВИ) има потенцијал да утиче на све врсте и нивое извођења војних активности, на стратегијском, оперативном и тактичком нивоу. С тим у вези, предмет рада је разматрање како системи ВИ, и у ком о...

ЕВРОПА, ДРУГОРАЗРЕДНА СИЛА У СВЕТУ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

У овој деценији сведоци смо, па чак и актери успостављања нове технологије, која има моћ да промени психолошке реалности, али посебно у сфери политике и економије. Појава вештачке интелигенције – тачније �...

ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИМЕНЕ АЛАТА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ИСТРАЖИВАЊА ПУЧЕВА

Проучавање пучева је као дисциплина доживело врхунац током друге половине 20. века, коинцидирајући са глобалним Хладним ратом, фокусирајући се на изучавање пучистичких активности које

Author

ОД КИБОРГА ДО КИБЕРНАНТРОПА: ОСНОВНЕ ПОЛИТИЧКЕ, КУЛТУРАЛНЕ И ФИЛОЗОФСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ КОНЦЕПАТА

Овај рад ће дати преглед и критички пропитати носеће политичке, културалне и филозофске димензије вештачке интелигенције преко анализе актуелних теоретских варијанти идеје хуманизма: од постхуманизма и трансхум...

МЕТОДЕ ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

Адекватна анализа борбе обавештајних служби против терористичких организација захтева приступ који се темељи на методама и средствима деловања обавештајних институција. Тероризам је међу најзаступљенијим безб�...

МЕЂУНАРОДНО ПРАВНИ СТАНДАРДИ КАЗНЕНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА

Циљ рада јесте приказ ефикасности до сада примењих механизама за спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, садржани у међународно правном оквиру и националном законодавству, а кој...

КОНТРОЛА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ

Приказ: Радојица Лазић. 2023. Контрола служби безбедности у Србији (измењено и допуњено издање). Београд: Службени гласник / Факултет за дипломатију и безбедност, 291. ст...

ОДРЕЂЕЊЕ ПОЈМА СЛОБОДЕ: ТРИ РАЗЛИЧИТА ПРИСТУПА

Предмет овог рада јесте темељно разматрање појма слободе. Ауторка полази од Берлиновог разликовања позитивног и негативног схватања слободе, како на историјском, тако и на појмовном плану. У том смислу, н�...

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ ИЗ ОПТИКЕ ЊЕГОВОГ ДИСКУРЗИВНОГ КОНСТРУИСАЊА

Централни интерес овог рада представља истраживање феномена националног идентитета из угла његовог конструкционог карактера. С тим циљем најпре је дат синтетички приказ кључних модернистичких и постмодерних те�...

ПРЕГОВАРАЊЕ ЕТНИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА - ШТА ЗНАЧИ БИТИ СРПСКИ СТУДЕНТ НА БЕЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ?

У раду ће бити речи о стратегијама преговарања етничког идентитета српских студената који су на школовању у Бечу. Под преговарањем се подразумева процес суочавања интерне дефиниције етницитета са екстерн�...

ОДНОСИ СРБИЈЕ И РУСИЈЕ У ПЕРИОДУ УКРАЈИНСКЕ КРИЗЕ

Србија и Русија су земље које деле дугу и сложену историју политичких, економских и културних веза. Њихови односи додатно постају комплекснији након избијања кризе у Украјини, која је генерисала бројне импликациј�...

ВЕРСКА НАСТАВА У СРБИЈИ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ПОСЛЕ УВОЂЕЊА У ШКОЛСКИ СИСТЕМ: МИШЉЕЊА СТУДЕНТА И ЊИХОВИ СТАВОВИ ПО СРОДНИМ ПИТАЊИМА

Протеком нешто више од две деценије од увођења Верске наставе у школски систем Србије, настала је и научна и друштвена потреба да се провере ставови садашњих студената у погледу њеног статуса, примењеног �...

САТИРА ИЛИ ГОВОР МРЖЊЕ: ПРИМЕР КАРИКАТУРА ПРЕДРАГА КОРАКСИЋА CORAX-A ПОСВЕЋЕНИХ СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

Циљ рада је анализа 96 карикатура аутора Предрага Кораксића Corax-а посвећених Српској православној цркви (СПЦ), у контексту порука које се њима шаљу и реакције прималаца. У раду се анализирају појмови сатире ...

ПРАГ СМИСЛА” И „ПЛАФОН ФОРМЕ” У САВРЕМЕНОЈ ВОЈСЦИ

Аутор у овом раду разматра однос форме и суштине у савременој војсци са циљем указивања на феномене форме која не досеже праг смисла и форме која пробија сопствени плафон. Ослањајући се на методе појмовне анализе, �...

УЧЕШЋЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МИСИЈАМА И ОПЕРАЦИЈАМА ПОД ОКРИЉЕМ ЗАЈЕДНИЧКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Овим радом аутор ће покушати да, кроз анализу доступне литературе и документације, сагледа и анализира ангажовање Војске Србије у мисијама и операцијама Европске уније, будући да у овом тренутку Република Србија а...

ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ НЕЈЕДНАКОСТИ ИЗМЕЂУ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА ЗАПОСЛЕНИХ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

У Србији постоје значајне неједнакости у положају између трудница и породиља радно ангажованих ван радног односа и оних које су са послодавцем склопиле уговор о раду.  Полазећи од наведене чињенице, пред�...

ЛИЧНОСТ, ПОРОДИЧНИ РИЗИКО-ФАКТОРИ И ПСИХОПАТИЈА КАО ПРЕДИКТОРИ КРИМИНАЛНОГ ПОНАШАЊА КОД АДОЛЕСЦЕНАТА

Истраживање је спроведено са циљем утврђивања повезаности између HEXACO црта личности, психопатских црта, породичних ризико-фактора и димензија криминалног понашања код малолетних починилаца кривичних де�...

ДОПРИНОС МЕРА ПОДРШКЕ КВАЛИТЕТУ ОБРАЗОВНОГ ИСКУСТВА УЧЕНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

Ромско становништво се у непропорционално већем броју у односу на целокупну популацију суочава са вишеструком маргинализацијом, од које су најизраженије економска, образовна, просторна и културна. Усмереност ист...

ДОСТУПНОСТ УСЛУГА У ФУНКЦИЈИ ОСНАЖИВАЊА КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Систем социјалне заштите је усмерен да квалитетно, благовремено и ефикасно, остварује права корисника вулнерабилних група. Разлике у индивидуалним карактеристикама корисника и њихових породица проузро�...

ЈЕДАН, ДВА ИЛИ ВИШЕ ИМПЕРИЈАЛИЗАМА?

У раду се проблематизује разумевање појма империјализма у актуелној конјунктури коју битно одређује „Украјинска криза”. Посебно се критикује позиција неких од водећи�...

НАЦИЈА И НАЦИОНАЛИЗАМ – ПОРЕКЛО ТЕРМИНА И ИСТОРИЈАТ ИДЕЈЕ

У средишту онога што се означава појмовима нација и национализам налази се национални идентитет. И својом природом и својим пореклом, национални идентитет је сложен појам. Реч је о културној појави која због своје ...

SWOT AНАЛИЗА РУСКЕ АРKТКИЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ: ВОЈНИ АСПЕКТ

Процес милитаризације Арктика већ неко време привлачи пажњу међународне политичке и научне јавности. У овом раду, аутори су фокусирани на анализу руске војне моћи на Високом Северу. Применом SWOT анализе, ц�...

ТЕЗА ДА СУ СРБИ СТАРОСЕДЕОЦИ БАЛКАНА НИЈЕ У НЕСКЛАДУ СА ХРИШЋАНСТВОМ

Главни ток српске хуманистике априорно одбацује тезу о аутохтоности Словена на Балкану као псеудонаучну идеју. Уз њих су у последње време пристали и двојица теолога, који су напад на аутохтонистичку тезу проширил�...

MЕТАПРАВНИ ОСНОВ АУТОНОМИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ПРЕ 1929. ГОДИНЕ

Метаправни основ покрајинске аутономије Војводине јавио се у политичком виду тек након сједињења 1918. године. Унакрсна анализа грађе показује порекло идеје војвођанског аутономаштва у историјском праву хабсбуршк...

ПЕРСПЕКТИВЕ СРПСКО-АЛБАНСКИХ ОДНОСА У СВЕТЛУ ИНИЦИЈАТИВЕ „ОТВОРЕНИ БАЛКАН“

Рад има за циљ да покаже могућности и перспективе унапређења српско-албанских односа кроз оснивање пројекта „Отворени Балкан”. Политике конфронтација омогућиле су креирање међуетничке нетрпељивости и пружиле п...

ОДБРАНА НДХ У СВЕТЛУ ЛАЖИРАЊА ИСТОРИЈЕ И ЗАТИРАЊА ЈАСЕНОВАЧКИХ ЖРТАВА

Јован Јањић. 2023. Историја у логору. Рехабилитовање НДХ умањивањем броја жртава у Јасеновцу. Београд: Фондација „За српски народ и државу”, стр. 153. 

...

ПРИМЕНА ИТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ – КОРИСТИ И ИЗАЗОВИ

Чланак се бави значајем примена ИKТ у јавном сектору на локалном нивоу. Фокус је на већој доступности информација за грађане, њиховој партиципацији, већој транспарентности у раду локалних власти (органа, установа и...

КО ШАЉЕ НОВАЦ КУЋИ? ФИСКАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Пракса по којој политички представници покушавају да обезбеде бенефите гласачима у својим локалним заједницама није нова појава. Најчешће се ради о финансирању јавних радова, као и о субвенцијама или директним тр...

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ОРГАНИЗОВАЊА МЛАДИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРОБЛЕМИ И ПОТЕНЦИЈАЛНА РЕШЕЊА

Рад анализира институционалне механизме партиципације младих, као посебне друштвене категорије, у креирању и спровођењу политика, са акцентом на локални ниво. Кроз рад је приказан значај социјалног капитала млад�...

МЕЂУОПШТИНСКА САРАДЊА У СРБИЈИ – МОГУЋНОСТИ И ПРАКТИЧНИ ДОМЕТИ

Предмет овог рада су међуопштинске сарадње сагледане као инструмент који може допринети унапређењу квалитета јавног управљања и демократије унутар једне државе. Циљ је да се представе различите форме међуопштин�...

КРИЗА ЛОКАЛНОГ ЛИДЕРСТВА: ПРОЛАЗНИ ТРЕНД ИЛИ СИСТЕМСКИ ПРОБЛЕМ?

Аутор ће се у раду бавити утицајем изборног система на локалном нивоу и страначког система са хегемонијском или (пре)доминантном странком на развој локалног политичког лидерства. Основна теза је да Србија пролази ...

ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА И ОБЛИЦИ ДИРЕКТНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ВЛАСТИ (ПРИМЕР – СРБИЈА)

Предмет овог рада су институције непосредне демократије на локалном нивоу у Србији, с циљем анализе важећих решења (de lege lata) и унапређења правног оквира (de lege ferenda). Локална демократија је вишезнач...

УСТАВНИ И ЗАКОНСКИ ПОЛОЖАЈ БЕОГРАДА КАО ПРЕПРЕКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Неспремност да се у последњих неколико деценија учине значајнији кораци у реформи територијалне организације и система локалне самоуправе у Србији, неповољно утичу како на мале и неразвијене, тако и на велике и ек...

ДИПЛОМАТИЈА СРБИЈЕ У ОДРАЋАЊУ

Дипломатија представља прву линију промовисања и одбране националних интереса и један од извора моћи, заједно са војним, економским, информационим и другим. Значај и комплексност дипломатије за Србију у условима �...

УТИЦАЈ ВЕЛИКИХ СИЛА НА НАЦИОНАЛНЕ ИНТЕРЕСЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Предмет овога рада односи се на испитивање утицаја великих сила на националне интересе Републике Србије, а ради анализе стратешког окружења која претходи дефинисању стратегије одвраћања у условима војн�...

УТИЦАЈ РАЗВОЈА ОРУЖЈА КРОЗ ИСТОРИЈУ И ЗАШТИТА ЦИВИЛНОГ СТАНОВНИШТВА – ПИТАЊЕ ПРИМЕНЕ МЕЂУНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА –

У свим ратовима и оружаним сукобима кроз историју човечанства највеће жртве је поднело цивилно становништво. Заштита становништва вековима није била регулисана, иако су постојале разне иницијативе из ан...

УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ И У СУКОБУ СА ЗАКОНОМ: ИДЕЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ДНЕВНОГ БОРАВКА

Друштвене промене крајем прошлог века су довеле до наглог пораста броја проблема у понашању и сукоба са законом деце и младих, које не прате одговарајуће мере друштвене заштите. У заштити ове деце и младих...

ВРЕДНОСТИ ХЕЛЕНСКЕ КУЛТУРЕ КАО ТЕМЕЉ НИЧЕОВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

Рад се бави Ничеовом (Nietzsche) намером да споји проучавања антике са својом критиком модерности која се налази у стању кризе. У сагледавању интелектуалног односа који Ниче развија у раној фази са грчким фило�...

ФАКТОРИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОПОРЦИОНАЛНОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Аутор у овом раду мапира обрасце територијалне репрезентативности Народне скупштине Републике Србије у оквиру последњих девет изборних циклуса, од 2000. године. У том периоду, у Србији се примењује пропорционални и�...

ДЕТЕРМИНИШУЋИ КОНТЕКСТУАЛНИ ФАКТОРИ ВАНРЕДНИХ ИЗБОРА 2022. ГОДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Циљ истраживања у овом раду је утврђивање четири кључна контекстуална политичка узрочника у обликовању политичког оквира за одржавање ванредних парламентарних избора 2022. године. Неки од њих припадају процесима д...

О ДРЕВНОСТИ СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

У овом тексту аутор аналитичко-синтетичком методом излаже смернице за доказивање изворишта српског идентитета на Косову и Метохији, односно у некадашњој „Старој Србији”. Аутор је користио ра...

НАЦИОНАЛИЗАМ – ИНТЕЛЕКТУАЛНА ИСТОРИЈА И ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА

Национализам је положен у основе модерног света, без овог учења немогуће је разумети не само политичку историју нашег света, већ и културне токове уопште. Пошто су просветитељство и Француска револуција разорили д...

ДОСТОЈАНСТВЕН РАД НА ЛОКАЛНИМ ДИГИТАЛНИМ ПЛАТФОРМАМА У СРБИЈИ

Дигитализација рада и дигитална економија су довели до значајних промена у свету рада. Данас можемо говорити о настанку и развоју нових облика рада који су под директним утицајем дигитализације. Дигитализација рада је дов...

ПОЛИТИКОЛОШКА МИСАО ЛУКЕ ЗРНИЋА

Лука Зрнић је написао више дела, углавном научних брошура, које су на граници публицистике и науке. Не поседују особен научни допринос, али су значајне јер у створене почетком 20. века. У својим радовима о де�...

ФАКТОРИ УСПОНА ИТАЛИЈАНСКЕ РАДИКАЛНЕ ДЕСНИЦЕ СА ОСВРТОМ НА ЊЕНЕ ФАШИСТИЧКЕ ЕЛЕМЕНТЕ

Предмет рада је радикална италијанска десница, која је убједљиво побиједила на прошлогодишњим изборима и формирала најдеснију владу након Другог свјетског рата. Циљ рада је да анализом историјата и околности дје�...

IN THE REALM OF FREEDOM, EQUALITY AND PROPERTY: IDEOLOGICAL ASPECTS OF HUMAN RIGHTS

У последње две деценије, научници/е из хуманистичких поља све чешће наглашавају да се доктрина људских права налази у кризи. Као једно од могућих објашњења јавља се теза да би људска права требало разумети као идео�...

ЈУЖНО КИНЕСКО МОРЕ КАО ЗАМРЗНУТИ КОНФЛИКТ У ИНДО-ПАЦИФИКУ

Територијални спорови у Индо-Пацифику представљају изазове за међудржавне односе, како држава региона, тако и САД. Иако нису део индо-пацифичког региона, импозантна је улога САД које често утичу на динамику споров�...

ПАРТИЈЕ НА ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОМ ПРОСТОРУ: ГАРАНТ ИЛИ ПРЕПРЕКА ДЕМОКРАТСКОМ РАЗВОЈУ?

Despot Kovačević. 2023. Partije i partijski sistemi na postjugoslovenskom prostoru. Beograd: Albion Books, Fakultet političkih nauka, 294 str....

BALKAN INSIGHTS: A GRASSROOTS APPROACH TO PEACE AND SECURITY

Nemanja Džuverović and Věra Stojarová. 2023. Peace and Security in the Western Balkans: A Local Perspective. London: Routledge, p. 309....

САВРЕМЕНЕ СОЦИОЛОШКЕ ТЕМЕ

Приказ монографије: Mitrović Ljubiša, R. 2022. Sociološke marginalije na savremene teme. Novi Sad: Prometej, 360 str....

НАУКА И НАУЧНИЦЕ У СРБИЈИ И СВЕТУ

На Институту за политичке студије 8. фебруара 2023. године одржана је панел-дискусија на тему Наука и научнице у Србији и свету. У сусрет обележавању 11. фебруара, Међународног дана жена и девојака у науци који је установила Генерална скупштина УН 2015. године, одржана је ова диск�...

УЛОГА ЕЛИТА ЗНАЊА У РАЗВОЈУ ТРАНСГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ И КУЛТУРЕ МИРА НА БАЛКАНУ

Савремени Балкан још увек је простор недовршеног мира. Његова пацификација и развој зависе од бржег процеса регионализације и глобализације, али и промене стратегије транзиције и отварање према елитама знања као актерима привредног, друштвеног и културног развоја земаљ�...

ОВЛАДАВАЊЕ НАД БИОМОЋИ У КОГНИТИВНОМ И НАДЗОРНОМ КАПИТАЛИЗМУ

Биомоћ регулише друштвени живот из његове унутрашњости, a са другим технологијама моћи, репресивном и дисциплинарном моћи делујe на тело и субјективитет. Капитал, овладавајући биомоћи управља насталим модалитетом друштвене производње, стварајући нови режим, оријентисан �...

НЕФОРМАЛНИ ОБЛИЦИ ДРУШТВЕНЕ АНОМИЈЕ

Тема овог научног рада смештена је у домен друштвене аномије. Ефекти деловања појавних облика друштвене аномије изазивају друштвену ентропију и указују на трајну актуелност теме. Друштвена аномија разара друштвене процесе, обезвређује институције и девастира темељне вр...

КОНЦЕПТ ТОТАЛНЕ ОДБРАНЕ У СТРАТЕГИЈИ ОДВРАЋАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Предмет овога рада односи се на испитивање погодности концепта тоталне одбране као основе за пројектовање система одбране у функцији стратешког одвраћања Републике Србије. Постојећи систем одбране требао је бити заснован на концепту тоталне одбране, који од настанка Ре�...

СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА КАО ДЕО ДРУШТВЕНОГ ИДЕАЛА У СРБИЈИ

Обавеза служења војног рока у Србији установљена је у 19. веку, а војска је релативно брзо постала незаобилазна организација у процесу социјализације грађана. То је остала до 2011. године, што је ондашњим стратегијским разматрањима о одвраћању и тоталној одбрани обезбедило в�...

ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ НАКОН ОТПОЧИЊАЊА РАТА У УКРАЈИНИ: НЕУТРАЛНОСТ И СТРАТЕШКО ОДВРАЋАЊЕ У КРИЗНОМ КОНТЕКСТУ

У раду се преиспитује савремени геополитички положај Републике Србије након отпочињања рата у Украјини а у циљу потврђивања хипотезе како је и у новим, отежаним геополитичким условима могуће задржати досадашњу политику војне неутралности и повећати сопствене капацитет�...

ЕФЕКТИВНОСТ ОДВРАЋАЊА: КАДА ЈЕ ОДВРАЋАЊЕ „ПРАВАˮ СТРАТЕГИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА?

Истраживачки циљ овог рада јесте утврђивање околности у којима стратегија одвраћања представља „праву стварˮ по безбедност државе. У тежњи за остварењем сопствених интереса – од минимално опстанка, до максимално хегемоније, државе (у теорији) располажу широком лепезом �...

УЛОГА ДРЖАВЕ У ОБЛИКОВАЊУ И ЗАШТИТИ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Идеја нације везана је за државу. Претензија на државност је оно што један народ чини нацијом. Без претензија на политичку моћ, не може се говорити о нацији. Да бисмо разумели један идеал, морамо познавати његову историју, што важи и за националне идеале. У раду указујемо на �...

ПРИНЦИП ТЕРИТОРИЈАЛНОГ ИНТЕГРИТЕТА: ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ТРАГАЊА ЗА ФИНАЛНИМ СТАТУСОМ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

У раду се анализира принцип територијалног интегритета у контексту спора око финалног статуса Косова и Метохије. Не одређујући се према правним споровима, аутори пружају преглед теоријске дебате о територијалном интегритету дефинишући политичке последице по територија...

АМЕРИЧКА БОРБА ЗА ГЛОБАЛНО ЛИДЕРСТВО И СТРАТЕШКЕ ОПЦИЈЕ СРБИЈЕ

Америчка борба за глобално лидерство одвија се кроз напоре за очување хегемоне позиције стечене у постхладноратовској ери. У ту сврху, Сједињене Државе, настојећи да очувају глобални status quo, у појединим регионима, у које спада и Западни Балкан, спроводе политику која за циљ...

„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЈА” У МЕЂУНАРОДНОЈ ПОЛИТИЦИ И СТРАТЕШКЕ ОПЦИЈЕ СРБИЈЕ У ОДНОСИМА СА УЈЕДИЊЕНИМ КРАЉЕВСТВОМ

Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске званично је напустило Европску унију 2020. године. У складу са овом великом променом, званични Лондон је изградио нову интегрисану стратегију деловања тзв. „Глобалне Британије” у међународним односима. Овај рад настој�...

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКА ДУГОТРАЈНЕ НЕГЕ (LONG TERM CARE) ЗА СТАРИЈУ ПОПУЛАЦИЈУ – АНАЛИЗА (НЕ)УСАГЛАШЕНОСТИ СРБИЈЕ СА КАРАКТЕРИСТИКАМА У ПОЛИТИКАМА ПРИСУТНИМ У ЕУ

Политике дуготрајне неге представљају важно поље односа држава према најугроженијим деловима становништва, а карактерише их (не)постојање могућности, избора, алтернатива, не(поштовање) аутономије избора, људских права, хуманости друштва. Дакле, кроз конципирање социјалн�...

ИРАНСКИ НУКЛЕАРНИ СПОРАЗУМ КАО ОДРАЗ НЕСАГЛАНОСТИ У ТРАНСАТЛАНТСКИМ ОДНОСИМА ТОКОМ АДМИНИСТРАЦИЈЕ АМЕРИЧКОГ ПРЕДСЕДНИКА ДОНАЛДА ТРАМПА

У средишту овог рада јесте анализа последица спровођења Заједничког свеобухватног плана деловања (тзв. Ирански нуклеарни споразум) на дивергентне спољнополитичке приступе као главне показатеље неусклађености у односима између Сједињених Америчких Држава и Европске ун�...

ПОЛИТИКА ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ТУРСКЕ

Право на приватност и право на заштиту података о личности постају једно од најзначајнијих питања у области владавине права и поштовања фундаменталних права и слобода. Развитак модерних технологија, а пре свега интернета је допринео увећању значаја ових права али и све в�...

ИСТОРИЈСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И МАКЕДОНСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ОД 1967. ГОДИНЕ ДО ДАНАС

Аутор у првом делу рада говори о једностраном проглашењу Македонске православне цркве аутокефалном на трећем македонском црквено-народном сабору 18. јула 1967. године у цркви „Св. Климента” у Охриду и негирању аутокефалности Македонске православне цркве од њене Мајке-цркв�...

ВЕРСКО-ПОЛИТИЧКИ СУКОБ ИЗМЕЂУ БУДИСТА И РОХИНЏА МУСЛИМАНА У МЈАНМАРУ

На простору југоисточне Азије одвија се сукоб између будистичке заједнице насељене на западном делу Индокине и муслиманске мањине – Рохинџа муслимана. Иако је овај сукоб у бити верски, он је најчешће означаван као међунационални, односно као једна врста грађанског рата. �...

СТРАНО МЕШАЊЕ У ИЗБОРЕ КАО ХИБРИДНА ПРЕТЊА НАЦИОНАЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ – ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ У САД 2016. И 2020. ГОДИНЕ

Другу деценију двадесетпрвог века обележила је експанзија интересовања за хибридне претње националној безбедности. Страно мешање у изборe постаје изузетно актуелизовано у току и након америчких председничких избора 2016. и 2020. године. Као један од модалитета субверзивне д�...

САЈБЕР КОМПОНЕНТА ОБОЈЕНИХ РЕВОЛУЦИЈА: СЛУЧАЈ ЕВРОМАЈДАН

Сајбер простор представља све значајније тло за остваривање најразличитијих идеја и циљева. Поред неоспорног олакшавања свакодневних активности, сајбер простор постаје и предмет злоупотребе у најразличитијим сферама друштва. Присутност великог броја актера, уз једност...

ЦИВИЛНЕ МИСИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – СЛУЧАЈ МИСИЈЕ EULEX КOSOVO

Eвропска унија је у периоду од краја прошлог века до данас интензивнo развијала Заједничку безбедносну и одбрамбену политику, у оквиру које је тежиште дала спровођењу војних и цивилних мисија и операција различитог обима и садржаја ван граница држава чланица. Цивилне миси...

РЕПУБЛИКА ШПАНИЈА – НЕМОГУЋА МИСИЈА?

Предмет истраживања овог рада јесте анализа историје шпанске републиканске мисли, имплементације концепта Републике Шпаније у пракси, те савремених погледа у шпанској политичкој и друштвеној јавности на ту проблематику. Циљ истраживања јесте да, не само опишемо различи�...

ПОЛИТИЧКИ ИМПЕРИЈАЛИЗАМ У ЈЕЗИКУ РИМСКОГ ПРАВА

Чланак представља наставак истраживања које је аутор започео раније на ову тему. Предмет истраживања је терминологија римског права која је служила оправдању римских империјалних амбиција и циљева. Овде су идентификовани термини које су Римљани користили у правним текс�...

СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САВРЕМЕНОМ УПРАВНОМ СИСТЕМУ

У овом раду бавимо местом служби безбедности у савременом управном систему. Рад полази од премисе теоријских концепата у јавној управи и њиховог утицаја на посматрање савремених служби безбедности у модерној управи 21. века. Савремена јавна управа својим, пре свега, правни...

ПОЈАМ И ВРСТЕ РЕГИОНА, РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ И РЕГИОНАЛНИХ ДРЖАВА

Предмет истраживања представља анализа три сродна, али различита теоријска појма – региона, регионализације и регионалне државе, с обзиром да се у практичној, па чак и научној употреби, они неретко погрешно употребљавају или чак поистовећују. Циљ истраживања је, дакле, не ...

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ: СЛУЧАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У ТИРАНИ И БЕОГРАДУ

Синергија технологије и пандемије вируса COVID-19 несумњиво је променила образовне системе, убрзавајући дискусију о усвајању дигиталне технологије у високом образовању. Албанија и Србија су међу државама које су препознале значај дигитализације у високом образовању и које ...

ЕВРОПСКИ УПРАВНИ ПРОСТОР КАО МЕХАНИЗАМ РЕФОРМЕ И КОНВЕРГЕНЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ ЈАВНОЈ УПРАВИ

Европски управни простор (eng. European Administrative Space-EAS) као концепт се појавио крајем 90-их година, осмишљен да задовољи потребе проширења Европске уније, у виду заједничког приступа у подручју јавне управе, с циљем унапређења административних капацитета и законодавства национал�...

КАТЕХОН И „ПРАВА СТРАНА ИСТОРИЈЕ“

У раду се суочавају два погледа на историјске токове и самопрепознавање њихових водећих субјеката: оне модерног прогресизма чији је савремени носилац САД са предубеђењем о својој „изузетности“ и руске улоге „силе која обуздава“ – Катехона. У првом делу се објашњава се�...

ГЛОБАЛНА ДОМИНАЦИЈА ДОЛАРА НА ИЗМАКУ?

У раду се указује да се релативно спор развој јуана као резервне валуте одвија паралелно са експанзијом трговине фактурисане у ренминбијама. Тврди се да би, и у одсуству финансијске либерализације, ренминби ипак могао постати глобална валута. Наиме, предност статуса лидер...

УЛОГА КУЛТУРЕ МИРА, ЕТНИЧКЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМА У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ НОВИХ ГЕНЕРАЦИЈА

У чланку се разматра улога културе мира, етничке толеранције и мултикултурализма у контексту савремених друштвених односа на Балкану и свету. У фокусу разматрања налазе се савремена конфликтолошка истраживања и мировне студије, као и њихов значај за образовање и васпита�...

ЕВРОПСКА УНИЈА И ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ У КОНТЕКСТУ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19

Предмет рада се односи на анализу здравствене безбедности на нивоу Европске уније пре и током пандемије КОВИД-19 кроз сагледавање стратешко-нормативног, политичког и институционалног оквира ЕУ у овој области. Циљ је да се утврди да ли су промене у области јавног здравља на ...

ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ПОРТУГАЛИЈЕ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА

Предмет истраживања овог рада јесу политички односи између две географски удаљене земаље Србије и Португалије, на почетку 21. века, односно у прецизно дефинисаном временском периоду од 2001. до 2022. године. Полазна претпоставка јесте да Србија и Португалија, упркос чињеници да...

NOVELTIES AND EXPECTED IMPACT FROM CHANGES IN THE MACEDONIAN SOCIAL PROTECTION LEGISLATION

The new Law on Social Protection (LSP in further text) in the Republic of North Macedonia was adopted in 2019 as part of a social reform process in line with the key strategic goals within the social protection system. The main aspects of the new regulation focus on types, procedures and realization of social protection activities, the system, organization and institutional framework of social protection, as well as cadres, financing and oversight and other issues of importance for realization o...

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ И ПОЗИТИВНОМ РОДИТЕЉСТВУ: ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Подршка породици и позитивном родитељству значајна је за унапређење ресурса и компетенција родитеља за одгајање, васпитање, заштиту здравља, добробити и права деце. Циљ рада је идентификовање и анализа акредитованих програма обуке који се односе на подршку породици и поз...

ПЕРСПЕКТИВЕ АКТЕРА ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ О УКЉУЧИВАЊУ ДЕЦЕ ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ

Већ дужи временски период влада велико интересовање за образовање деце тражилаца азила од стране различитих организација, националних и међународних институција и експерата. Изазови попут културне различитости, језичке баријере и мањка људских ресурса део су процеса ин...

СТАВОВИ СТРУЧНИХ РАДНИКА/ЦА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ О НАЧИНУ МЕДИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА О ЊИХОВОМ РАДУ И МОГУЋИМ ПЕРЦЕПЦИЈАМА ПРОМЕНЕ

Негативно медијско извештавање о социјалном раду ствара искривљену слику у јавности о овој професији, што код корисника буди одбојност и неповерење, а код стручних радника/ца незадовољство и огорченост. Предмет овог рада је испитивање ставова стручних радника/ца центара ...

СРПСКИ НАРОДОНОСНИ СЛОЈ У САВРЕМЕНОЈ РЕПУБЛИЦИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (ТЕРИТОРИЈА СТАРЕ СРБИЈЕ И МАКЕДОНИЈЕ)

У раду је приказан историјски пресек друштвених, војних, етничких, те политичких прилика на простору југоисточне Европе, тј. Балкана, прецизније на простору Старе Србије и Македоније, дела данашње Бугарске, Турске и суседних области. Праћен је историјски ток дугог трајања, ...

ПОРУКЕ ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА О РАДУ И ПЛАВИ ОКОВРАТНИЦИ – БЕЛИ РОБОВИ У SECOND-HAND КАПИТАЛИЗМУ

У свом историјском трајању Србија је имала велики број значајних интелектуалаца, великих људи у духовном и моралном смислу који су оставили траг у светској и српској културној и научној баштини. Међутим, ретко су ти људи били признати и њихово мишљење уважавано у времену у...

ПОЛИТИЧКА ДИНАМИКА У ОСВИТУ ЧЕТВРТЕ ДЕЦЕНИЈЕ СРПСКОГ ВИШЕСТРАНАЧЈА

Зборник Тридесет година од обнове вишестраначја у Србији представља квалитетну збирку политиколошких научних радова о појединим сегментима изборног и политичког живота у Републици Србији. Индикативно наслов зборника упућује на обраду обимне хронополитичке целине, што ...

НАДОКНАДА ЗА ЈАВНУ СЛУЖБУ ЗА ВРЕМЕ РАТА И ДИСКРИМИНАЦИЈА КАО ФАКТОРИ МАРГИНАЛИЗАЦИЈЕ РАТНИХ ВЕТЕРАНА

Учешће у рату представља интензивно психофизичко трошење. Последице могу бити у распону од ратне трауматизације до губитка физичке способности. Ратни ветерани по повратку из рата имају проблем са адаптацијом на цивилни живот што представља висок ризик од маргинализациј�...

ЕВОЛУЦИЈА ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

С циљем да се извуку поуке из досадашњег развоја еколошке политике у Републици Србији, у раду ће се историјским, функционалним и методом теоријске анализе уочити пропусти, али и први помаци у еволуцији ове гране политичких наука. Анализа обухвата период од осамдесетих год�...

СЕКУРИТИЗАЦИЈА У ИЗБОРНОМ КОНТЕКСТУ – РАТ У УКРАЈИНИ И ИЗБОРНА КАМПАЊА У СРБИЈИ 2022. ГОДИНЕ

Рат у Украјини који је започео 24. фебруара 2022. године уласком руских трупа на територију поменуте земље представља први рат две суверене државе на европском континенту у 21. веку. Овај сукоб изазвао је драматичне поремећаје у више аспеката. Осим поновног отварања питања вој�...

ГЕОГРАФСКИ ВЕКТОР НАЦИОНАЛНЕ ОДБРАНЕ – КОПНЕНА МОЋ

Како би сагледали утицаје спољнополитичког положаја државе, неопходно је да поменемо бар три елемента, историјска збивања која су обликовала одређену државу, регион или континент, географски положај и политички систем држава. Било који од ових елемената повезан је изузет...

LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS (LAWS) – TOWARDS GLOBAL REGULATION OR INDISCRIMINATE EMPLOYMENT?

Modern battlefields around the globe demonstrated the employment of the next generation of weapons which are colloquially designated as “killer robots”, or Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS). Although LAWS, for now, are always under the supervision of the human operator, the technological advancements in Artificial Intelligence allow for such weapon systems to achieve a significant degree of autonomy, including the autonomy over the decision-making process of utilizing the lethal force ...

МОДЕЛИ РЕШЕЊА СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ПИТАЊА У ЦРНОЈ ГОРИ

Предстојећи попис у Црној Гори (који би требало да се одржи) аутоматски актуелизује питање статуса српског народа у тој новоформираној самосталној политичкој творевини. Стога је предмет истраживања овог рада усмерен на моделе редизајнирања статуса једне од две најбројни...

НЕОЛИБЕРАЛНА ВИЂЕЊА ИЗАЗОВА НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ МОДЕРНОГ ДОБА

У раду се полази од тога да је савремено доба, период од потписивања Вестфалског уговора до данас, те да је постојећи глобални систем колективне безбедности довољан гарант очувања суверенитета националне државе у савременом свету. Он може представљати истрајност за држав...

УЛОГА ДРЖАВЕ У ИЗГРАДЊИ ОДРЖИВОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА МЕКСИКО

У раду се разматра процес изградње националног идентитета и улога државе у том процесу. У многим друштвима, државе су монополисале читав процес, али је успешност са којом су тај процес спроводиле упитан. На студији случаја Мексика, истраживање се бави управо могућношћу изг...

КУБАНСКА И УКРАЈИНСКА КРИЗА У СВЕТЛУ ГЛОБАЛНЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ДИНАМИКЕ

Геополитичко сучељавање Русије и Запада, односно Русије и Америке, чији корени сежу у прошлост, а последице се рефлектују како на актуелни тако и на будући светски геополитички пејзаж, детерминисано је не само супротстављеним геоекономским интересима поменутих великих с�...

БУЊЕВЦИ У СРБИЈИ – ХРВАТИ, СРБИ ИЛИ ПОСЕБНА НАЦИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА?

У раду је анализиран етнодемографски, идентитетски и политички развој буњевачке националне мањине у Србији. Представљене су бројне теорије етнолога, историчара, лингвиста и социолога религије о пореклу, језику и вери Буњеваца, као и етнополитички развој Буњеваца, кроз ис�...

КОЛИКО СЕ „НОВИ ХЛАДНИ РАТ” РАЗЛИКУЈЕ ОД СТАРОГ?

Антагонизми на релацији Русија – „колективни Запад” изискују да се упореди новонастала међународна ситуација са оном из времена „Хладног рата”. Основи методолошки приступ раду је, стога, историјско-компаративни. Зато се у првом делу рада дефинише синтагма „новог Хлад�...

СОЦИО-ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ И СТРАТЕГИЈА САВРЕМЕНОГ МАРКЕТИНГА

Потребе потрошача одликује веома изразита комплексност. Истраживање ове теме је веома интересантно са становишта доступности бројних и веома различитих социополитичких фактора који по свом карактеру утичу на потрошача. Такође, потрошач, као индивидуа, поседује многе ос�...

ИЗМЕЂУ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И УЗАЈАМНОГ УНИШТЕЊА

Приказ: Marina Kostić Šulejić. 2022. Strateška stabilnost u multipolarnom svetu. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 259 str....

ОПШТИ ПОГЛЕД НА КАРАКТЕР УПРАВНОГ СПОРА У ПРВОЈ ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ

Текст представља покушај да се коришћењем дескриптивног и евалуативног метода поново тестирају поједине ауторске хипотезе поводом карактера управног спора у првој југословенској држави. У првом делу рада читаоци се укратко подсећају на основне теоријске поставке које �...

СОЦИОКУЛТУРНА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА СТРАХА

Страх је један од темељних осећања који настаје услед потребе за сигурношћу и очувањем живота. Феномен страха је у тесној вези са друштвеном структуром и значајно утиче на понашање актера. У раду је приказана инструментализација страха као механизма социјалне контроле. С�...

ПОЛИТИКА КРИТИКЕ – О ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ АНГАЖОВАНОЈ ДИМЕНЗИЈИ ФУКООВЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ

Однос научног рада и друштвено-политичког ангажмана је једна од значајних тема у савременим друштвеним наукама. Стога ћемо у овом чланку испитати начин на који је тај однос концептуализовао француски филозоф и историчар Мишел Фуко. Чланак ћемо почети елаборацијом основн�...

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2016. И 2020. ГОДИНЕ - ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ СМАЊЕЊА ИЗБОРНОГ ПРАГА

Рад испитује политичке последице промене изборног законодавства кроз упоредну анализу изборних резултата на локалном нивоу 2016. и 2020. године. Поред анализе самих изборних резултата, a имајући у виду бојкот дела опозиције на изборима 2020, у раду ће бити приказана и симулација...

ПОЛИТИЧКО ОКРУЖЕЊЕ КАО ФАКТОР ПРИВЛАЧЕЊА СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СРБИЈУ

Многе земље Западног Балкана, укључујући и Србију, налазе се у ситуацији да су им стране инвестиције нужност и потреба. У процесу њиховог обезбеђивања значајну улогу имају фактори политичког окружења. Рад се бави истраживањем утицаја политичког окружења на прилив страних...

ПОЛОЖАЈ РУСИЈЕ У МУЛТИПОЛАРНОМ СВЕТУ И СТРАТЕШКЕ ОПЦИЈЕ СРБИЈЕ

Ослањањем на реалистичке теорије међународних односа, уз коришћење метода анализе садржаја, синтезе и компарације, могуће је пратити и доказати феномен успостављања равнотеже снага у савременим међународним односима. Један од кључних чинилаца тог процеса свакако је Рус�...

ПОСЛЕ БИОПОЛИТИКЕ – ПРАВА ДЕМОКРАТИЈА КАО „СВЕТ ЖИВОТАˮ XXI ВЕКА

У овом чланку аутор најпре разматра различите аспекте савременог неолиберализма као биополитике посебно рефлектујући питање криптодемократије на крају XX као и у првим деценијама XXI века. У том светлу, анализирају се дивергентне форме „либералне демократијеˮ као процеду...

УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 НА НАСИЛНИ ЕКСТРЕМИЗАМ И ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У раду се истражује како је пандемија COVID-19 утицала на насилни екстремизам и организовани криминал у Републици Србији. Основни циљ је идентификовање постојећих облика насилног екстремизма и организованог криминала у Србији, а потом објашњењe како је пандемија COVID-19 утицал�...

УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА У КОНСТИТУИСАЊУ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ

Рад истражује како су организације грађанског друштва у Србији, након политичких промена започетих 5. октобра 2000. године, одиграле суштинску улогу у артикулисању корупције као виталног јавног питања, подизању свести јавности и вршењу притиска на тадашње власти да уврсти о...

СУМРАК ДЕМОКРАТИЈЕ

Приказ: Applebaum, Anne. 2020. Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism. New York: Doubleday, 224 стр....

ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ – ГДЕ ЈЕ СРБИЈА ДАНАС?

Некадашње ЕУ Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене данас се налази у оквиру Кластера 4 – Зелена агенда и одржива повезаност. Заједно са њим, ту су још три поглавља – Поглавље 14 Транспортна политика, Поглавље 15 Енергетика, Поглавље 21 Транс-европске мреже. Поброја�...

ДРАГОЉУБ ЈОВАНОВИЋ: РАЗМИШЉАЊА О СЛОБОДИ И МОРАЛУ

Многим значајним људима историја је тек одредила право место. Некад се неко време у коме доминирају „победници” огреши о неким људима, међутим, праве вредности време не брише. Кад тад без обзира на сва потискивања и сакривања јачином своје вредности разгрну таму и исплива...

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ: ПРИПРЕМА ЗА ТРЖИШТЕ РАДНЕ СНАГЕ ИЛИ ЗА УЛАЗАК У СВЕТ РАДА?

У раду се разматра дуално образовање, као модел претежно средњег стручног образовања, који је усмерен ка стварању стручне, јефтине и мобилне радне снаге која може одмах да се укључи у процес рада. Овде је реч о таквом институционалном образовању које је организовано у скла�...

ПОКРЕТ СРБА КАТОЛИКА У ДУБРОВНИКУ И ДАЛМАЦИЈИ, ОСВРТ НА СРБЕ КАТОЛИКЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И СЛАВОНИЈИ

У раду се најпре презентује уводни теоријски и методолошки предложак католичког српства кроз историју. У раду је приказано шта о свом етно-језичком идентитету кажу дубровачки и други Срби католици. Посебан аспект рада чини приказ Покрета Срба католика у Дубровнику и њихо�...

ШТА НАМ КАЗУЈЕ ПРОШИРЕНИ НАЗИВ АНТРОПОЛОГИЈЕ

Многе друштвено-хуманистичке науке користе сложени израз који има облик назив науке + предмет у генитиву, да на тај начин означе своје гране. Разматрам ту појаву на примеру српске антропологије. Користим расправу двоје антрополога о предмету и циљу сазнања у антропологији...

ПРИМОРДИЈАЛИСТИЧКО СТАНОВИШТЕ О НАЦИОНАЛНОМ ИДЕНТИТЕТУ

Ауторка у раду објашњава настанак, развој и политичке импликације примордијалистичког становишта о националном идентитету. Иако у академској литератури постоји мишљење да је примордијализам превазиђен, у раду ћемо показати је присутан на политичком нивоу, кроз различит...

АУСТРОУГАРСКЕ „ЗАДЊЕ НАМЕРЕ” У ПОДИЗАЊУ КАТОЛИКА НА УСТАНAK У ХЕРЦЕГОВИНИ ЛЕТА 1875.

Рад базиран на сведочењима савременика и резултатима досадашњих истраживања најрелевантнијих домаћих и страних историчара, доказује политику „задњих намера” бечке владе у подизању католика на устанак лета 1875. у Херцеговини. Вишевековне територијалне претензије Хабзб�...

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS AS A CRITICAL SOCIAL STUDY: NORMAN FAIRCLOUGH’S APPROACH

The initial thesis of this paper is that critical discourse analysis (CDA), as a qualitative, critical, explanatory approach in exploration of social communication, represents a valuable way of researching contemporary social/political communication, and an indispensable complement to traditional social scientific techniques, which privilege positivist paradigm, quantitative research in social/political communication examinations. Consequently, the main purpose of this paper is to point out what...

АРКТИЧКИ ГЕОСТРАТЕШКИ ОБРУЧ

Емпирија међународних односа развија се у трагању за новим гледиштима са којих се даље посматрају и тумаче светски политички токови. Овај рад посвећено томе нуди један аналитички модел – геостратешки обруч који је резултат извесног запажања у мултиполаризованом међудрж...

СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Предмет рада су структурне промене мултилатералне дипломатије Европске уније (ЕУ) посматране кроз унапређење њеног дипломатског система Уговором из Лисабона и унапређени положај посматрача у Генералној скупштини Уједињених нација (ГСУН) која је главни орган стварања по...

ДРЖАВНИ КАПАЦИТЕТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Истраживање у оквиру овог рада представља покушај да се кроз анализу садржаја литературе и докумената, као основне емпиријске методе којом се аутор служио у току писања рада, ближе опише како функционише мировна компонента Уједињених нација, са фокусом на учешће људских �...

НАЦИЈА И НАЦИОНАЛИЗАМ

Приказ књиге: Коста Чавошки, 2021, Нација и национализам, Београд: Catena mundi, стр. 261...

ДУГО ПУТОВАЊЕ У РАТ: НАСТАВНА ЛЕКЦИЈА - ЗАШТО?

Орвеловско време у коме данас живемо, карактерише и збуњеност пред истином. Лов на људске душе креће од раног узраста, стога треба бити јако пажљив и опрезан који садржаје се нуде деци. Намера овог рада је да истакне и укаже, са једне стране на опасност од ревизије историјск�...

ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У КАПИТАЛИЗМУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

У капитализму заинтересованих страна, компаније теже дугорочном стварању вредности чиме је и наглашена потреба за јавно-приватним партнерствима. Владе диљем света показале су снажан ентузијазам према усвајању овог концепта у различитим секторима инфраструктуре услед н...

ДОПРИНОС ЖЕНА У МЕЂУРАТНОЈ КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ (1918-1939)

Историју српске културе и политичке мисли обогатиле су жене које су својим активним залагањем, усавршавањем и доприносом поставиле темеље будућим генерацијама. У раду је приказан допринос жена у међуратном периоду кроз деловање у друштвено-хуманистичким организацијама ...

УСКЛАЂЕНОСТ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ СА ПОЛИТИКОМ ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Аутори разматрају преглед досадашњих партиципација Републике Србије у оквиру војно безбедносних савеза, односно одлука да се истима не прикључује. На основу става да се од 2007. године Србија декларише као војно неутрална, по чему је изузимајући Републику Босну и Херцегови�...

ПРОЈЕКТОВАЊЕ МРЕЖE ИЗАСЛАНСТВА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Сваки систем, било да се ради о биолошком, организационом, техничком, или било којем другом систему, настаје и мења се као одговор на окружење, било унутрашње или спољашње, са циљем његовог опстанка и даљег развоја. Промене у окружењу индикатор су нужности промена и прилагођ...

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ РЕГУЛАЦИЈЕ КОНФЛИКАТА У ПОДИЈЕЉЕНИМ ДРУШТВИМА

Политичко-институционално уређење представља једно од најважнијих питања везаних за подијељена друштва. Обзиром да се ради о политички нестабилним друштвима, веома је важно на који начин се власт може дијелити и ко све може учествовати у тој власти. Према томе, у раду се п�...

ЕВРОПСКA УНИЈA КAО "ЗAЈЕДНИЦA ВРЕДНОСТИ" У СВЕТЛУ РУСКО-УКРAЈИНСКОГ СУКОБA

У тексту се разматра однос Европске уније као "заједнице вредности" према текућем рату на просторима Украјине. Ослањајући се првенствено на методе квалитативне анализе и анализе дискурса, ауторка истражује да ли је и у којој мери ЕУ у том односу потврдила своју приврженос�...

ОДЈЕЦИ УКРАЈИНСКОГ РАТА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ

У раду се анализирају реаговања блискоисточних земаља на Украјински рат и могућности распиривања нових жаришта у региону, у оквиру глобалног руско-западног сукобљавања, у којем је Украјина највидљивије бојиште. Аутор користи италијанску неокласичну геополитичку школу. �...

УЛОГА ПРИДЊЕСТРОВЉА У ВОЈНО-ПОЛИТИЧКОЈ СТАБИЛНОСТИ ЕВРОПЕ

Улога Придњестровља у војно-политичкој стабилности Европе је комплексна тема, која је добила на додатном значају након отпочињања руске специјалне војне операције у Украјини. Придњестровље је од 1992. године подручје замрзнутог конфликта, преко којег се прелама више векто�...

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РУССКОГО ПОЛКОВОДЦА АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА В 2014 – 2020 ГОДАХ

Знаменитый русский полководец генералиссимус Александр Суворов не проиграл ни одного сражения. Образ генералиссимуса очень популярен в России. В молодых государствах, которые появились после распада Советского Союза, образы исторических персонажей начали подвергаться...

О САВРЕМЕНИМ ПОКУШАЈИМА ПОНИШТАВАЊА СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

У овом тексту аутор приказује историјске узроке покушаја поништавања идентитета српског народа на територији Косова и Метохије у периоду од деветнаестог века до данашњих дана, са посебним освртом на период од 1999. године до данашњих дана. Aутор је у првом делу текста аналит...

СТРАТЕГИЈСКИ ПРИСТУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РЕШАВАЊУ КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКОГ ПРОБЛЕМА

Рад је усмерен је ка изналажењу рационалног концептуалног модела заштите и очувања територијалног интегритета и суверенитета Србије у косовско-метохијском простору, чија примена не би угрозила остваривање њених других виталних и важних интереса. Полазећи од логике стра...

РЕТОРИЧКА СВОЈСТВА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ДЕБАТЕ О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 2022. ГОДИНЕ

Рад приказује какав дебатни стил су користили председници посланичких група приликом дискусије у Народној скупштини која се водила о теми Косова и Метохије током посебне седнице у септембру 2022. године. Истраживање је урађено применом метода анализе садржаја и реторичке �...

ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ НЕТЕРИТОРИЈАЛНИХ АУТОНОМИЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – КОМПАРАТИВНИ АНАЛИЗА

У овом раду анализирамо јавна овлашћења и јавне службе нетериторијалних аутономија националних мањина, као специфичних организационих структура и функционалних управних надлежности у виду јавних овлашћења која су им поверена. Нетериторијална аутономија у последње вре�...

УЛОГА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РЕГУЛАЦИЈИ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА ВЕТРОПАРК „ЧИБУК 1“

Последњих година у свету је све већи тренд раста производње енергије из обновљивих извора. У том процесу енергетске транзиције Република Србија, као и остале државе Западног Балкана у великој мери заостаје за државама Европске уније које константно постављају нове оптим�...

ЕТНОКОНФЕСИОНАЛНИ МОМЕНАТ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ ПОДЕЛИ – ПРИМЕРИ КРАЉЕВИНЕ СХС И ДРУГЕ ПОЉСКЕ РЕПУБЛИКЕ

Рад представља покушај да се утврди веза између административно-територијалне организације и етноконфесионалне структуре становника на примерима Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Републике Пољске у међуратном периоду. Обе земље, поред свих разлика, имале су висок про...

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАКОВИЦА 2011 – 2020 ГОДИНЕ

Предмет рада је локални економски развој градске општине Раковица, чији су постулати сагледани кроз анализу Стратегије развоја општине донете за период од 2011. до 2020. године. Циљ рада је сагледање позитивних и негативних аспеката у процесу доношења и имплементације Страте�...

КАКО УСПЕШНО ПОДСТАЋИ ПОЛИТИКЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА: ЛЕКЦИЈЕ ИЗ НЕМАЧКЕ

Приказ књиге: Bachmann, Günther. 2022. “How to Successfully Encourage Sustainable Development Policy: Lessons from Germany”. London and New York: Routledge. p. 196....

La « mission Millet » : nouvelles données sur la collaboration de Gabriel Millet et de Djurdje Bošković

Dans ce texte sont analysés certains détails inédits concernant la collaboration de Gabriel Millet et de Djurdje Bošković. La collaboration entre les deux chercheurs date de 1927 – année de la tenue du Deuxième congrès international des byzantinistes à Belgrade, quand Bošković a été délégué auprès de Millet en tant que collaborateur technique. Les deux chercheurs ont poursuivi leur collaboration au cours des années 1934 et 1935, lors de la mission exploratoire organisée grâ...

Application des expériences professionnelles françaises en Yougoslavie des débuts du socialisme 1945 / 46 - 1952 : quelques exemples

Bien que dans des circonstances exiguës dues aux différences politiques et idéologiques, à l'éloignement géographique et à la pénurie mutuelle de main-d'œuvre, la participation de l'expérience française et les Françaises à la vie économique et non économique de la Yougoslavie au début du socialisme n'a pas été exclue. L'analyse des sources d'archives et de la littérature dans le document montre les formes de cette coopération et surtout la participation de certains experts fr...

De la détente à l’entente (1966-1969), des relations franco-yougoslaves restaurées ?

L’espoir de tout rapprochement significatif avec Moscou s’étant progressivement éteint et les démocraties populaires n’ayant pas vraiment donné suite aux appels du pied de Paris, la diplomatie française a jeté son dévolu sur Belgrade. Ce mariage de raison, alors que son cœur l’entraînait beaucoup plus vers Varsovie, Bucarest ou Prague, offre au Général le cadre confortable d’une concordance de vue objective entre la France et la Yougoslavie sur de nombreux dossiers internati...

La transition politique des années 1990 : de la tentative de conciliation à la naissance de mouvements nationalistes, les fondements du basculement illibéral en Europe post-communiste

La transposition des grilles d’analyse d’A.-D. Smith relative aux stratégies de conciliation de légitimité et de celle de Miroslav Hroch étudiant les mouvements nationalistes permettent de comprendre la transition politique en Europe postcommuniste. Surplombée par une européanisation rapide, cette transition se révèle fragile dès la fin des années 2008. Les nouveaux États indépendants absorbent avec difficulté l’enchainement de crises (financière, migratoire et sanitaire). D�...

Le Kosovo(-Métochie) et la question de la souveraineté nationale et internationale

Depuis la fin des années 1970, l’idéologie libérale mène une croisade pour que le monde globalisé adopte des règles de fonctionnement qui permettent à l’économie et à la finance de générer toujours plus de profits au bénéfice des actionnaires. Dans le récit qui accompagne cette croisade libérale, l’Etat est présenté comme une institution anachronique nuisible à l’harmonie globale, dont les piliers sont la liberté du marché et des mœurs. Dans ces conditions, l’achar...

POLITICS BETWEEN AUTHORITY AND POWER

Book review : Ljubiša Despotović. 2022. Politics between Authority and Power: Introduction to Political Science. Novi Sad: Nacional, p. 294....

“A THOUSAND MILES” AND “A THOUSAND TASKS”: CHINA’S DIPLOMATIZATION OF MULTIFACETED RUSSIA-UKRAINE CONFLICT AND GLOBAL SECURITY

The People’s Republic of China’s (PRC, China) unflinching stance throughout the ongoing Russian-Ukraine conflict has raised many eyebrows and provoked diverse reactions. The lingering question in different quarters is why China acts as it does and with what intentions. Once again, one troubling international turmoil was laid at the Chinese doorstep, almost turning into “China’s dilemma”. The starting assumption is that PRC’s conduct shows an unswerving strategic orientation toward �...

CONFLICT IN UKRAINE, RUSSIAN-LANGUAGE JIHADIST PROPAGANDA, CHECHENS BATTALIONS AND THE LINK WITH THE RUSSIAN NORTH CAUCASUS

Since the beginning of the Ukraine conflict, international media have reported the presence of Chechen battalions among the ranks of Kyiv and Moscow’s forces. The Chechen presence in the conflict has nourished the jihadist propaganda in the Russian language and created a debate in the Russian North Caucasus and among the Russian Muslim umma (community) regarding the legitimacy of fighting with or against the Russian Federation. This paper wants to analyse the Russian jihadist propagan...

RUSSIAN SPECIAL OPERATION IN CRIMEA IN 2014

The Russian special operation of capturing the Crimean Peninsula represents a highly complex military-political operation, carried out by the Russian Federation at the end of March 2014, shortly after the color revolution in Ukraine. With the skillful, lightning-fast and daring engagement of its military forces and special services, Russia captured and established itself in Crimea in a short time, to the surprise not only of official Kyiv, but also of the entire international public. Using avail...

EVOLUTION OF EU ENERGY LAW AND POLICY: А BIG COMEBACK OF ENERGY SECURITY IN 2022?

The armed conflict in Ukraine in 2022 and subsequent worsening of relations between Western countries, including the EU and its Member States, and the Russian Federation, have deeply shaken the existing EU energy law and policy foundations. During the past decades, the EU attempted to develop a comprehensive energy policy based on three pillars – competitiveness and internal market principles, security of supply, sustainability and environmental protection. Starting in the 1990s, liberalizatio...

THE IMPACT OF THE WAR IN UKRAINE ON THE WESTERN BALKANS

The war in Ukraine represents a turning point in international relations that significantly affects the common foreign and security policy of the European Union. By taking place on European soil and mainly between Russia and Ukraine, it really indirectly affects several countries united in two important entities, the European Union and NATO. In this paper, we will deal with the analysis of the impact of the war in Ukraine on the countries of the Western Balkans, which are in a significant geopol...

Les relations économiques entre la France et la Serbie - aperçu historique et tendances contemporaines

Dans cet article, les auteurs tentent de présenter systématiquement l'évolution des relations économiques entre la Serbie et la France. Pour cela, les auteurs partent d'une revue de l'histoire des relations économiques, nécessaire à la compréhension du contexte contemporain. La revue historique comprend une analyse des relations économiques entre la Serbie et la France à travers les étapes suivantes : 1. 1878-1918 ; 2. 1918-1939 ; 3. 1945-1991, et 4. 1991-2000. Les tendances contempor...

Territorialisation et spatialisation du développement économique à la périphérie de l’Union européenne: les macro-régions dans les Balkans occidentaux

Depuis 1997, l’UE favorise la coopération régionale dans les Balkans. Celle-ci a pris depuis différentes formes: coopération régionale, zone de libre-échange, bons rapports de voisinages. Depuis quelques années, l’UE développe le concept de macro-régions qui permets aux Etats balkaniques qui souhaitent entrer dans l’UE de développer des projets communs entre eux mais aussi avec les pays déjà membres de l’Union européenne. Deux macro-régions ont ainsi vu le jour: la macro-r�...

Les Balkans occidentaux aux yeux du quotidien « Le Monde »: 2013 – 2020

Au cœur de l'analyse du discours appliqué à ce travail scientifique se trouve la notion des Balkans occidentaux, c'est-à-dire son apparition dans le quotidien français Le Monde dans la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2020. L'analyse a été menée en recherchant dans les archives les mots clés mentionnés : les Balkans occidentaux, les Balkans, la Serbie, la Macédoine (du Nord), l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le Kosovo*, l’élargissement de l'UE. Sur ...

CHALLENGES FACED BY YOUNG SCHOLARS IN RESEARCHING EXTREMISM

In this paper, challenges most often faced by young researchers who deal with extremism are analysed. The amorphousness of this phenomenon, temporal and spatial conditionality, as well as numerous indistinctions regarding its definition, make extremism quite interesting, albeit complex for research. The author first explained the nature of the phenomenon of extremism, and then highlighted its characteristic forms and classification criteria. The paper provides explicit guidelines on how young re...

FAR-RIGHT EXTREMISM IN THE EUROPEAN UNION: A SLOVAK CASE STUDY

History often deemed as an ongoing spiral, can easily repeat itself and present a new security challenge. Inasmuch as people are driven by fear and grievances during uneasy times, it can often open doors to populism and demagogy as tools for power seeking groups – an unfortunate reality from the last century. Such political strategies have nowadays taken new shapes in the age of social medias, and due to the series of ongoing crises the European Union is facing, it can have far reaching conseq...

UNRETURNED FOREIGN FIGHTERS AND THEIR FAMILIES IN IRAQ AND SYRIA

The main subject of the paper is foreign fighters and their families who remain in Iraq and Syria. The paper aims to shed light on the current state of unreturned foreign fighters and their families in Iraqi and Syrian camps and prisonsto facilitate the discussion on an appropriate response towards the “unreturned”. The paper additionally attempts to reflect on possible consequences of the current state of the foreign fighters and their families in Iraq and Syria. Theoretical framework of th...

FOREIGN FIGHTERS OF AL-SHABAAB: SOMALI-AMERICAN COMMUNITY IN MINNESOTA CASE STUDY

The purpose of the paper is to contribute to the vast literature regarding the topic of foreignfighters, specifically in reference to Somali youth residing in the U.S. state of Minnesota whohave joined the Al-Shaabab terrorist group. The research is carried out by tracing andanalyzing theory regarding the processes of radicalization, and then applying it to theSomali-American communityemploying the method of content analysis. The choice of this method stemmed from the need to understand and expl...

THE REPATRIATION OF FOREIGN FIGHTERS AND THEIR FAMILIES TO HOME COUNTRIES IN EUROPE

One of the modern problems of international security has become the phenomenon of foreign fighters who, as inhabitants of European states, go to Syria and Iraq to join terrorist groups. Some of the fighters subsequently decide, for one reason or another, to repatriate back to Europe. This creates a security dilemma for many states that need to be addressed. The goal of this paper is to identify the best strategies for dealing with foreign fighters and their relatives. In order to achieve this, t...

THE IDEOLOGICAL FRAMEWORK OF THE TURKISH MHP AND THE GREY WOLVES

The Turkish Idealist movement, encompassing the militant Grey Wolves as well as the current Turkish coalition partner, the Nationalist Action Party, represent the most influential elements of the Turkish (or Turkic) far right, with activities reaching from Western Europe all the way to Xinjiang, China. This paper seeks to map the ideological framework and evolution of the Idealist movement. It argues that, while strongly influenced by fascism, it is not in essence a totalitarian movement. Furthe...

THE ROLE OF WOMEN IN THE RELIGIOUS EXTREMISM: CASE STUDY OF THE ISLAMIC STATE

In 2014, the unstable political environment in the Middle East provided the opportunity for an extremist jihadist group to establish its own state on the territory of Iraq and Syria - the so-called Islamic State with its society based on the ideology of Islamic extremism. This ideology also clearly defined gender roles for men and women. This paper examines the phenomenon of women's roles in religious extremism with the aim to analyse gender roles within Islamic extremism by using a case study o...

GENDER BASED VIOLENT EXTREMISM IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA

This paper aims to explore possible ways that mainstream social media and alternative media platforms function possibly as catalysators for gender based violent extremism. Based on analysis of already existing research and events, we argue that social media platforms such as Reddit and 4chan function as echo chambers where already radical-thinking individuals and ideologies are validated and encourage further extreme thoughts.We also argue that through trends on mainstream apps such as TikTok,is...

ONLINE RADICALIZATION: TWITTER PRIVATIZATION AS A THREAT TO THE MODERN SOCIETY

Social media plays a key role in the contemporary world, having indefinite power to influence people by just a single post and click of a button, reaching millions of people in a few seconds. In April 2022, Elon Musk announced his step into the world-famous‘wall of opinions’ – Twitter– with words of creating a better, free-speech-based platform with no limitations. Since online radicalization became the easiest and most powerful recruiting tool for terrorist and extremist organi...

THE ROLE OF OSCE IN COUNTERING VIOLENT EXTREMISM AND RADICALIZATION

Numerous terrorist attacks, mass shootings, war crimes and less brutal instances of deviant behaviour such as commitment to radical Islamism or hatred against other nations often tend to be the manifestation of one of the last stages of radicalization. There is no single scenario, according to which radicalization proceeds. Absolutely different reasons can encourage a person to renounce normal values and accept the idea that the world can and should be fundamentally changed, sometimes even by fo...

ONLINE RADICALIZATION OF AMERICA’S MALE YOUTH

The United States has, in recent years, struggled with the rise of the Alt-Right. A wing of political extremism associated with extreme conservatism, racism, anti-Semitism, and sexist ideals, the target demographic is young, white, Christian males. Multiple mass shootings have been attributed to the ideology and, in tracing its roots, one finds the home of such ideologies to be on online forums such as Reddit, 4chan, and 8chan. This paper analyzes the lax rules and lack of moderation on these si...

GEOPOLITICAL POSITION OF THE BALKANS IN THE MIRROR OF THE GREAT POWERS

Vanja Glišin. 2019. Balkan geopolitical paradigm: The Balkans in the geopolitical vision of the great powers. Sremski Karlovci: Kairos, 160 p....

ИНОВАЦИЈЕ У СИСТЕМИМА ЈАВНИХ УПРАВА

Јавна управа јесте систем подложан сталном редефинисању и променама. У том смислу, пошто је јавна управа сложен и динамичан феномен и појава, иновације имају све већи значај. У овом раду, бавимо се најпре општим појмом иновације, а затим и појомом иновације у систему јавне у...

ПЛУРАЛИЗОВАНО САМОУПРАВЉАЊЕ: ЕСЕЈ О АСОЦИЈАТИВНОМ СИСТЕМУ ДРУШТВЕНОГ БЛАГОСТАЊА

По питању увећања индивидуалне слободе и људског благостања, асоцијативизам као свој централни нормативни захтев одређује активности чији је примарни задатак да се што већи број релевантних социјалних функција пренесе на волунтаристичке, демократске, самоуправљајуће и...

ПОЛИТИЧКИ, ЕКОНОМСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА ОБРАЗОВНЕ БУЏЕТЕ У ЗЕМЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Аутор у раду анализира низ могућих институционалних и друштвених објашњења за кретање нивоа јавне потрошње у буџетском сегменту образовања у бившим социјалистичким земљама европског континента. Иако неретко занемаривани као категорија у политиколошкој литератури, обр�...

БОЛОЊСКИ ПРОЦЕС: ПЕРСПЕКТИВЕ И ИЗАЗОВИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Болоњски процес представља заједнички подухват држава европског континента у намери да креирају јединствени простора високог образовања који ће омогућити размену знања и идеја ради успешног одговора на изазове глобалног тржишта. Од 1999. године, када је донета Болоњска де...

САВРЕМЕНА ДЕМОКРАТСКА КРИЗА КАО ПОСЛЕДИЦА НЕДЕФИНИСАНИХ ПОЛИТИЧКИХ ПРОТЕСТА И ЕРОЗИЈЕ ГРАЂАНСКЕ МОЋИ

Приказ: Иван Крастев. 2017. Ометена демократија - глобална политика протеста. Београд: Службени гласник, 70 стр...

THE PANDEMIC WORLD OF COVID-19 IN EUROPE: POLITOLOGICAL REFLECTION ON STATE OF EXCEPTION IN SELECTED COUNTRIES FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL POLICY MODELS

The state of exception is implemented to protect the security of citizens and public order. During that time the human rights become limited in favor of public authorities. In the face of the COVID-19 pandemic, only some countries in Europe have declared a state of exception. It is worth to consider what caused this decision. The aim of this article is therefore to determine whether and to what extent a specific model of social policy dominating in the state had an impact on the steps taken to c...

HYBRID ELECTION MANAGEMENT METHODS DURING THE COVID-19 CRISIS

This paper is based on qualitative secondary data analysis to provide more comprehensive insights into innovative electoral policy choices of election management bodies (EMBs), faced with multiple challenges of COVID-19 to different aspects of organisation of electoral cycle: its regulatory, operational, and procedural framework to ensure safe voting environment, voter participation and democratic legitimacy. Various COVID-19 related arrangements are reviewed: health safety measures and more ext...

CORONAVIRUS AND SCIENCE-RELATED COMMUNICATION BY POPULIST PARTIES

The relation between science and populism has already been investigated by relevant sociopolitical literature. However, the Covid-19 pandemic has produced remarkable changes in how politics, science, and society relate to each other. Therefore, there is a need to explore further what science is to populists and how populist parties have dealt with science in times of pandemic. How much has science-related communication by populist parties changed after the outbreak of Coronavirus? What topics ha...

POPULISM DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WESTERN BALKANS

This paper aims to develop an analysis of how the Covid-19 pandemic influenced populist trends in the Western Balkan countries. Covid-19 pandemic impacted many sectors within the states themselves including health, economy, education, etc. and it produced even greater challenges at an international level. By focusing in the Western Balkans area, the paper focuses on the political system, and more specifically on how the political leadership through specific decision-making processes during the p...

COVID-19 AND THE MACEDONIAN ELECTIONS 2020/2021: A STORY OF DOUBLE STANDARDS

The paper aims to disclose the (de)securitization of Covid-19 during the two Macedonian electoral processes (i.e. the 2020 parliamentary and 2021 local elections) in accordance with the ruling elites’ liking. The basic premise is that the pandemic has catalyzed the underlying processes of political alienation and authoritarian tendencies that had been present even before the outbreak of the Covid-19 pandemic. The safety rules and regulations during the pandemic have been repeatedly re-modeled ...

COVID-19 AND ELECTIONS IN NORTH MACEDONIA

When COVID-19 pandemic was announced in March 2020, North Macedonia was in the middle of the electoral process, with a dissolved Parliament and a few days before the start of the electoral campaign. The elections were postponed because the threats of the virus were unpredictable and the strategy to handle it was unknown. Instead of April 2020, the elections were held in July 2020. The changes of the Electoral Code were adopted in order to introduce procedures for voting that would be safe for vo...

PARLIAMENTARY ELECTIONS IN ALBANIA DURING THE COVID-19 PANDEMIC CIRCUMSTANCES THROUGH POLITICAL AND LEGAL LENSES

As one of the Balkan post-communist countries, Albania faces different hindering factors in the process of constituting election’s democracy. In the parliamentary election of April 2021, Albania was challenged by an additional extraordinary obstacle, of holding parliamentary election during the Covid-19 pandemic circumstances. The Covid-19 pandemic restrictions imposed new realities to the electoral process, specifically in: development of electoral campaign, voting process, diaspora voting, v...

PANDEMIC SIDE-EFFECTS OR SAME OLD ELECTORAL APATHY? THE IMPACT OF THE COVID-19 CRISIS ON THE 2020 PARLIAMENTARY ELECTIONS IN ROMANIA

The year 2020 was an electoral year in Romania, with local and parliamentary elections being held in September and December. In the midst of the pandemic crisis, with new rules to be followed, both during the electoral campaign and at the polls, none of the two electoral moments seemed to be visibly influenced by the sudden changes of the social context. Neither the turnout, nor the main electoral themes saw much change compared to previous elections. This paper seeks to analyze the impact of th...

THE RISE OF A NATIONALIST-POPULIST PARTY IN ROMANIA – THE ALLIANCE FOR THE UNION OF ROMANIANS (AUR)

During the last few years, while, in many countries, political leaders and supporters of liberal democracy were facing new and unexpected challenges due to the rise of populist radical right tendencies, Romania seemed to be immune to such temptations. The latest development of the political landscape in other countries from Eastern Europe like Hungary or Poland, apparently, didn’t matter either. Therefore, after the downfall of the Greater Romania Party, more than a decade ago, and some other ...

THE IDEOLOGICAL INCONGRUENCE OF NEW POLITICAL PARTIES AND ORGANIZATIONS: CASE STUDY “MOVEMENT OF FREE CITIZENS” AND “DO NOT LET BELGRADE D(R)OWN”

The main subjects of this article are new political parties and organizations and their ideological incongruence as setbacks for root in society and institutionalization. The party system in Serbia has changed in aspects of stability and relevance of political parties. New instability was produced by tendencies of the predominance of one party (Serbian Progressive Party) and losing position of old political parties through splitting, losing of resources and capacities, intraparty instability, et...

PARLIAMENTARY AND ELECTION BOYCOTTS IN HYBRID REGIMES: EVIDENCE FROM SOUTHEASTERN EUROPE

Why do some opposition parties in hybrid regimes escalate their strategies of contention from parliamentary to election boycotts, while others do not? Opposition parties in hybrid regimes engage with a repertoire of extra-institutional strategies, including protests, parliamentary, and election boycotts. These strategies challenge the authoritarian dimension of the regime and aim to level the electoral playing field, but the election boycotts strategy carries more risk than the others, as it can...

ЧУДНО ДА ЧУДНИЈЕ НЕ МОЖЕ БИТИ – КОНТЕКСТ ОПШТИХ ИЗБОРА У СРБИЈИ 2022. ГОДИНЕ

У овом тексту анализирам политички контекст избора који су одржани 3. априла 2022. године у Србији. Насупрот уобичајених изборних циклуса, ови избори се одржавају након пет великих процеса који у значајној мери обликују изборну кампању: (1) бојкот парламентарних избора 2020. и и�...

ПРОМЕНЕ ИЗБОРНИХ ПРАВИЛА – НОВА РЕШЕЊА, КОРАК НАПРЕД?

У раду се анализирају новине садржане у важећем изборном законодавству, усвојеном почетком године и примењеном на априлском изборима, с циљем да се утврди да ли новоусвојени изборни закони доприносе успостављању вишег степена демократичности и транспарентности изборно�...

ИСТРАЖИВАЊА ПРЕДИЗБОРНОГ МНЕЊА У ДОБА ЗАСТРАШИВАЊА НАРОДА: ПОМОЋ У ОСМИШЉАВАЊУ КАМПАЊЕ ИЛИ СРЕДСТВО ИЗБОРНЕ ПРОПАГАНДЕ

Добитна комбинација за изборе у демонској инкарнацији готово сваке олигархије која настоји да се прикаже у демократској верзији, гласи: застрашивање + уцене + подмићивање народа који има право гласа. Више је народа са правом гласа који има ниску отпорност према овој тријад...

ИЗБОРНЕ СТРАТЕГИЈЕ ПАРТИЈА И КАНДИДАТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНЕ И ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ 2022. ГОДИНЕ

Аутор се у раду бави основним елементима стратегија политичких партија и кандидата у кампањи за парламентарне и председничке изборе у Србији 2022. године – типовима кампања, позиционирањем, окосницама и слоганима. У анализи пропагандних порука, говора и текстова партијски�...

СТРАТЕГИЈЕ РЕКЛАМИРАЊА ПАРТИЈА И КАНДИДАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИМ И ПРЕДСЕДНИЧКИМ ИЗБОРИМА 2022. ГОДИНЕ

Полазећи од ранијих истраживачких резултата, аутор истиче важност политичког рекламирања, његову убеђивачку, али и информативну функцију. У центру пажње су рекламе пласиране на телевизији и Интернету, као медијима који имају највећи досег и утицај на јавно мњење у Србији....

ПУБЛИЦИТЕТ У МЕДИЈИМА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ КАО ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ПОЛИТИЧКОГ МАРКЕТИНГА ПАРТИЈА И КАНДИДАТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНЕ И ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ 2022. ГОДИНЕ

Избор облика промоције и креирање порука у оквиру њих у складу са циљем кампање чине важан елемент стратегије политичког маркетинга. У фокусу овог рада су односи са јавношћу и публицитет у медијима као облици промоције у оквиру стратегије политичког маркетинга учесника н...

ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2022: УБЕДЉИВА ПОБЕДА – НЕИЗВЕСНА БУДУЋНОСТ

У првом делу чланка описују се политичке прилике и страначке констелације уочи председничких избора у Србији 2022. године. Опозиција није могла да се договори око заједничког кандидата, који би могао да парира фавориту Александру Вучићу. На крају су прозападна и суверенисти...

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022: ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ, КОАЛИЦИЈЕ И РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА

Предмет овог рада су парламентарни избори у Србији 2022. године од њиховог расписивања до конституисања парламента. Најпре анализирам актере, односно политичке партије, поднете листе и предизборне коалиције. С обзиром на то да се истовремено одржавају превремени парламент�...

ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 2022. ГОДИНЕ – АКТЕРИ, РЕЗУЛТАТИ, ПОСЛЕДИЦЕ

Избори за скупштину главног града 3. априла 2022. године су из више разлога били посебно занимљиви и значајни. Прво, то су једини избори на којима је постојала бар делимична неизвесност у погледу изборних резултата. Док се на председничким и парламентарним изборима очекивала ...

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2022. ГОДИНЕ – АКТЕРИ, РЕЗУЛТАТИ И ПОСЛЕДИЦЕ

Циљ овога рада је да укаже на најзначајније последице локалних избора у Србији који су се одржали у 13 градова и општина широм Србије (изузимајући главни град Београд). С обзиром на реалне домете децентрализације и положај локалне самоуправе у вертикалној организацији влас...

ТЕРИТОРИЈАЛНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ НАКОН ИЗБОРА 2022. ГОДИНЕ

Народна скупштина Републике Србије показује два повезана проблема у погледу територијалне репрезентативности: висок ниво метрополизације, тј. натпредстављености Београда као кључног политичког, економског и демографског центра; као и слабу представљеност локалних сре�...

ФУНКЦИОНЕРСКА КАМПАЊА НА ИЗБОРИМА У СРБИЈИ 2022.

Остваривање слободних и поштених избора у Србији наилази на низ проблема, а један од идентификованих у дужем периоду је функционерска кампања. Овај вид кампање огледа се у (зло)употреби јавних функција у сврху изборне кампање. Иако злоупотреба јавних функција може бити и и...

АНКСИОЗНОСТ У ДОБА ИЗБОРА: ИЗБОРНО ПОНАШАЊЕ ГЛАСАЧА У КОНТЕКСТУ РУСКО-УКРАЈИНСКОГ РАТА

Предизборна кампања уочи избора 3. априла 2022. године одвијала се у специфичним условима. Свега девет дана након што је 15. фебруара 2022. године председник Републике Србије, Александар Вучић, расписао превремене парламентарне изборе, Руска федерација извршила је инвазију на У�...

РЕФЕРЕНДУМ КАО ПЛЕБИСЦИТ ЗА АПРИЛСКО ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ

У току 2022. године, у размаку од непуна три месеца, грађани у Србији двапут су излазили на биралишта. Најпре су у јануару гласали на референдуму о промени Устава у делу који се односи на правосуђе, а затим у априлу бирали председника Републике, посланике у Народној скупштини и...

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАМПАЊЕ И ЊИХОВА ПРИМЕНА

У свом прилогу аутор представља кључне аспекте финансирања изборне кампање за председничке, парламентарне и београдске градске изборе из априла 2022. Укратко су представљене измене прописа од значаја за финансирање кампање које су предузете ради реализације два међустран...

ПОСМАТРАЊЕ ИЗБОРА 2022. ГОДИНЕ: КАКО ЈЕ ПРОТЕКАО ИЗБОРНИ ДАН

Републичке и локалне изборе у Србији 2022. године посматрао је већи број међународних и домаћих посматрача. У овом раду посматрање се представља као начин да се оцени и унапреди квалитет избора, и износе се главни налази посматрања избора које је спровела организација Црта. �...

ДЕЛОТВОРНОСТ МЕХАНИЗАМА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ИЗБОРНОГ ПРАВА НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 2022. ГОДИНЕ – ВЕЋ ВИЂЕНО ИЛИ КОРАК НАПРЕД?

У раду се детаљно анализирају механизми правне заштите изборног права према актуелним прописима. Аутор даје приказ нормативног оквира правне заштите изборног права у свим фазама изборног процеса. Такође, за разлику од ранијих ауторових радова у којима је обично вршена ан...

КОРУПЦИЈА КАО НЕПРИЈАТЕЉ ПОЛИТИКЕ

Приказ: Тијана Перић Дилигенски. 2021. Расправа о политичкој корупцији. Београд: Чигоја штампа, 183 стр....

ДИПЛОМАТСКИ ЗАПИСИ БЕОГРАД – БЕЧ 1999-2000.

Приказ: Радош Смиљковић, 2021. Дипломатски записи Београд – Беч 1999-2000. Београд: Београдски форум за свет равноправних, 309 стр....

ПИСМО ФЕЛДМАРШАЛА МИНИХА КНЕЗУ ЛОБКОВИЦУ ПОВОДОМ БЕОГРАДСКОГ МИРА 1739. ГОДИНЕ

Писмо руског фелдмаршала Миниха аустријском кнезу Лобковицу (Лобковичу) је документ који илуструје незадовољство Русије слабашним отпором Аустрије Турској , кад је Хабсбуршка монархија након пораза код Гроцке 22. јула 1739. уступила Турском царству сјеверну Србију са Беогр�...

ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЈЕРМОЛОВИЧ: ОСНОВНИ ИНСТИТУТИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ И ДРЖАВА КОНТИНЕНТАЛНЕ ЕВРОПЕ (X-XV ВЕК)

Приказ: Виктор Иванович Ермолович, 2021. Основныи институты гражданского права средњовековой Сербии и стран континентальной Европы (X-XVвв.), Минск: БГЭУ, стр. 301....

ПОПУЛАЦИОНИ ПРИТИСАК КАО УЗРОК КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

Ауторке у раду проблематизују утицај прекомерног становништва на многобројне постојеће глобалне еколошке проблеме попут загађења и деградације животне средине, климатских промена и климатских конфликата и немире. Основни циљ рада је да укаже на злоупотребу дискурса о п...

АУТОРИТАРИЗАМ У ЦРНОЈ ГОРИ ОД 1990. ДО 2020. ГОДИНЕ

У раду смо се бавили ауторитаризмом у Црној Гори у периоду од 1990. до 2020. године. Истраживање смо почели од успостављања вишестраначког система у Црној Гори 1990. године, када власт осваја, односно задржава, Савез комуниста Црне Горе, који убрзо мења име у Демократска партија со...

РЕФОРМА СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ: ДОМЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА ДЕМОКРАТСКОГ УПРАВЉАЊА ПОЛИЦИЈОМ

У овом раду, аутори представљају најзначајније домете реформе полиције у Србији, оцењују ниво демократског управљања полицијом, али и изазове и ограничења са којима се ова реформа сусреће. Анализа обухвата период од почетка реформе након 5. октобра 2000. године до данас, а за ...

РАЗВОЈ ШТАМПЕ И МЕДИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ У ОКВИРУ МЕДИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ‒ ИСТОРИЈСКИ ПРЕСЕК

С циљем да се прикаже повезаност штампе и медијске политике са променама у друштву, у раду ће се коришћењем историјске, дескриптивно-експликативне методе и методе теоријске анализе сагледати пут развоја штампе у Србији од периода формирања медијског система Србије до пос...

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ИЗМЕЂУ ИНТЕГРАТИВНОГ И ИНКЛУЗИВНОГ МОДЕЛА

Политика инклузивног образовања је неопходан сегмент који се мора адекватно спровести уколико тежимо стварању хуманијег, праведнијег и толерантнијег друштва, друштва са демократским вредностима које ће свим појединцима и групама омогућити прилику да досегну и искажу с�...

ИСТОРИОГРАФСКИ НАРАТИВ КАО СРЕДСТВО ЛЕГИТИМАЦИЈЕ НОВИХ ДРЖАВА ИЛИ НАЦИЈА Осврт на Зборник „Историја као инструмент геополитике” др Зорана Милошевићa

Зборник „Историја као инструмент геополитике” који је приредио др Зоран Милошевић, има неоспорну вредност политичког пројекта будући да осветљава принципе креирања историографског наратива као инструмента легитимације нових држава или нација, насталих у смеру ствара�...

УЛОГА НАЦИОНАЛНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА У ДЕМОКРАТИЗАЦИЈИ У ФРАНКОФОНОЈ АФРИЦИ

Процес демократизације је у великој мери привукао пажњу аутора и истраживача политичких наука у циљу расветљавања њених узрока, последица, изгледа, а посебно фактора који су условили његово увођење широм света. Методе и политике његовог усвајања биле су различите од држа�...

СПОЉНОПОЛИТИЧКЕ ТЕМЕ КАО ЕЛЕМЕНТ ИЗБОРНЕ СТРАТЕГИЈЕ ХИЛАРИ КЛИНТОН НА ПРЕДСЕДНИЧКИМ ИЗБОРИМА У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА 2016. ГОДИНЕ

Предмет истраживања овог рада је приступ спољној политици Сједињених Америчких Држава као елемент изборне стратегије Хилари Клинтон на председничким изборима у Сједињеним Америчким Државама 2016. године. Идентификација спољнополитичких тема и њихов третман у изборној ка...

,,СТРАХ ОД СЛОБОДЕ” ЕРИХА ФРОМА У СВЕТЛУ ПРАВОСЛАВНЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ

Фром је имао репутацију „нереволуционара”, јер није био присталица насилне револуције. Међутим, радикални садржаји Фромовог погледа на свет су прикривени испод реформистичке одеће, будући да је био Фројдиста (називају га различито: „неофројдиста”, „леви фројдиста”, „�...

ПОЛ ГОТФРИД О ФАШИЗМУ, АНТИФАШИЗМУ И БОРБИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ

У овом раду аутор полази од чињенице да у време обележавања века од Марша на Рим и доласка фашизма на власт, стање изучавања ове тематике код нас веома назадовољавајуће. Не само да не постоје преводи важних студија такозваног новог канона о теорији и историји фашизма, већ н�...

РАДОМИР ЛУКИЋ: ПОЛИТИКОЛОШКА И ФИЛОСОФСКА МИСАО

Радомир Лукић је у многим својим радовима дао велики допринос политиколошкој науци и филозофији права. Готово да нема друштвене појаве коју он није сагледао не само са правне позиције, већ и са позиције политикологије и филозофије права. Сматрајући да између тих структура...

ЗАПАДНО НЕРАЗУМЕВАЊЕ РУСКО-СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ ИСТОКА

Prikaz: Slobodan Antonić 2022. Dva zavetna naroda: Rusi i Srbi. Beograd: Katena Mundi, 77 str....

APPLICATION OF UNMANNED FLIGHTS FOR PROFESSIONAL ACTIVATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF NATIONAL AND EUROPEAN LAW

The issue of professional activity of people with disabilities (PWD, PD, PWDs) is important from the point of view of individuals as well as of the whole society and economy. There are various, complementary to each other methods of supporting the disabled in this regard. This article presents the possibility of using unmanned flight technology for this purpose. The needs of people with disabilities were analyzed and juxtaposed with current and future technological possibilities taking into acco...

ДРАГОЉУБ ЈОВАНОВИЋ - ДРУШТВЕНО АНГАЖОВАНИ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ У ТЕШКИМ ВРЕМЕНИМА

У меандрима српске историје, често су се дешавали дисконтинуитети, који су идеолошки били усмеравани, са несхватљивих заблуда и странпутица и који су неретко били трагични. У тим „ветровима историје”, многи значајни интелектуалци који су указивали на те заблуде и могуће �...

ПОВРАТАК РУЖИЧАСТЕ ПЛИМЕ И ЗАОКРЕТ УЛЕВО: LA NUEVA IZQUIERDA У ЛАТИНСКОЈ АМЕРИЦИ

Предмет проучавања у овом раду јесте повратак и успон нове левице на изборима одржаним у претходне четири године у Латинској Америци. Фокус истраживања усмерен је на узроке и последице повратка ружичасте плиме и њене основне карактеристике. Основни циљ овог рада је да се �...

WORLD TRENDS FROM 2022

Рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта „Република Србија и изазови у међународним односима 2022. године“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развија Републике Србије, а реализује Институт за међународну политику и привреду током 2022. �...

ЕВРОПСКА УНИЈА У „ПОТРАЗИˮ ЗА ЛЕГИТИМИТЕТОМ

Европска унија је пројекат без преседана на европском простору а свакако и у међунардоним односима. Један од главних проблема у њеном проучавању био је, и још увек је, утврђивање њене праве природе. За потребе нашег рада прихваћено је одређење Европске уније као функционал...

ПОСТОЈИ ЛИ РАСТ ДЕСНОГ ПОПУЛИЗМА У ЕВРОПИ?

Током последњих година учестало се говори о расту десног популизма у Европи. При томе најчешће није реч о вредносно неутралној изјави, него се тај наводни раст представља као изазов, ако не и као опасност за демократију, па чак и Запад у целини. У овом чланку износе се три за�...

БЕРЛИНОВО СХВАТАЊЕ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ВРЕДНОСНОГ ПЛУРАЛИЗМА И МОРАЛНОГ И КУЛТУРНОГ РЕЛАТИВИЗМА

Предмет овог рада јесте темељно разматрање вредносног плурализма и моралног и културног релативизма, као различитих мета-етичких теорија. У фокусу анализе налази се Берлиново схватање вредносног плурализма, односно дистинкција између вредносног монизма и плурализма, ка...

ПОРОДИЦА КАО КАТЕГОРИЈА КОЛЕКТИВНИХ ПОЛИТИЧКИХ ПРАВА

Питања о људским правима се данас дискутују пре свега у контексту индивидуалних права, као супротстављених колективним интересима. У складу са дугом либералном политичком традицијом, људска права се углавном сагледавају као суштински противна колективним правима, која �...

ПОЛИТИЧКА ПОБЕДА У РАТУ: ОРУЖАНЕ СНАГЕ И СИНДРОМ „ИЗГУБЉЕНЕ ПОБЕДЕˮ

Аутор у овом чланку истражује значење појма победа у рату и детерминише два различита значења – војна и политичка победа. Циљ рада је да укаже на могуће дуготрајне практичне последице потенцијалне семантичке дивергенција између ове две врсте победе у рату, иако су оне вео...

ПОЛИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА ОРДОЛИБЕРАЛИЗМА: ФЕНОМЕН СОЦИЈАЛНО-ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ

У овом раду бавићемо се ордолибералном политичком филозофијом и социјално- тржишном привредом, као њеним кључним феноменом. Циљ нам је да покушамо да покажемо развојни пут појма, његову иницијалну перцепцију, али и његову каснију рецепцију. У првом делу рада се анализирај�...

СКИЦА СРПСКОГ ПОСТКОЛОНИЈАЛНОГ СТАЊА: СРБИН, србин И СРБИН

У овој студији се покушава деконструисати неоколонијални статус Србије. У раду се тврди да је Србија самоколонизована преко два културална варијетета: преко деловања другосрбијанских, вестернизованих либерално-демократских елита и преко деловања првосрбијанских, тради...

УСПОН ПОПУЛИЗМА И СТРАНАЧКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ

Истраживање популизма је већ дуже време присутно у политикологији, а последњих година је дошло до велике пролиферације радова. Ипак, новији радови који анализирају популистичке тактике политичких странака у Србији су релативно малобројни. У досадашњој литератури су пост...

ИНТЕГРАЦИЈА VS. СУВЕРЕНИЗАЦИЈА. „ОТВОРЕНИ БАЛКАН” У ОКВИРИМА СТАТУСНИХ И ИДЕНТИТЕТСКИХ СПОРОВА

Рад се бави иницијативом „Отворени Балкан” са намером да кроз критичку анализу дискурса установи доминирајуће позиције земаља Западног Балкана о овом облику регионалне сарадње. Аутори ће показати да су политички дискурси према регионалној интеграцији, са једне стране, ...

ПРОНИЦЉИВО О ПРОБЛЕМУ КОСОВА

Осврт на књигу: Милош Кнежевић: Дијалози о Косову и Метохији – критика предлога територијалне поделе Косова и Метохије, Институт за политичке студије, Београд, 2021, стр. 563...

ЦЕРКОВЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ РУСИНОВ УГОРСКОЙ РУСИ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Статья анализирует положение и эволюцию греко-католической церкви на территории исторической Угорской Руси, которая до 1919 г. являлась составной частью Венгрии. Если до середины XIX в. значительная часть греко-католического духовенства стремилась способствовать культурно...

ТОТАЛИТАРНА ДРЖАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ

Историјски посматрано, положај интелектуалаца је увијек био тежак и никад сасвим задовољавајући. С обзиром да се аутентични оријентисани интелектуалци налазе на једном вишем етичком и вриједносном нивоу са којег критички расуђују о друштву и свијету у којем живе, они су �...

„НОВИ ХЛАДНИ РАТ“: ДЕФИНИЦИЈЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ И МОГУЋИ ИСХОДИ

Рад има за циљ да испита саме терминолошке контроверзе везане за појам новог хладног рата. Интенција рада је и да се одговори на питање шта ће одлучитити победника у сукобу две силе, посебно у контексту америчко-кинеског „трговинског рата'' који је смањио међусобну зависно...

ПОСТСОВЈЕТСКА УКРАЈИНА: СУБЈЕКТИВНО-ОБЈЕКТИВНИ ПОГЛЕД НА ИСТОРИЈУ НЕУСПЕЛЕ ДРЖАВЕ

Прва украјинска држава појавила се на политичкој мапи Европе као резултат политичких преокрета у Русији (Руско царство) пре нешто више од 100 година (Украјинска Народна Република, 1917-1920). Већ у празкозорје украјинске државности, то је била вештачка творевина две украјинске п...

СВЕОБУХВАТНИ (НЕ)СПОРАЗУМ: ИРАН КАО НОВА НУКЛЕАРНА СИЛА

У раду се анализира ирански нуклеарни програм, са посебним акцентом на период од 2005. до данас. Основна хипотеза која се доказује гласи: Иран је током 2022. године достигао латентне нуклеарне капацитете због чега се може говорити о новој нуклеарној сили у међународним односим�...

НЕМАЊА КАО ПРВОСВЕШТЕНИК

Чини се да је Свети Сава начинио концепцију о Немањи као првосвештенику српскога народа. То је требало да подупре његову апсолутну световну власт међу својим народом у својој држави. Такође, требало је да трасира исту такву улогу његових наследника на престолу. Савини спис...

КЊИЖЕВНО-ТЕОЛОШКА РЕЧ ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ПАВЛА

Реч великих људи, оних људи који реч своју оваплоћују у дело од свељудског значаја, превазилази језичке баријере. Таква реч се тражи, у људској тежњи за откривањем тајни и за проширивањем видика (са)знања. Један од људи из нашег времена чија реч се тражи, из чије речи се учи, ј...

ИСТОЧНИ ПАПИЗАМ И ПОКУШАЈ ПОТЧИЊАВАЊА (ДЕЛА) СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ФАНАРУ

„Источни папизам“ је један од главних богословских и канонских изазова са којима се суочава савремена православна Црква. Заправо, ради се о искушењу власти, јер васељенски патријарх жели сву власт над православнима, као што је има папа над римокатолицима. У том смислу при...

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ И ДОПРИНОС СРПСКОГ НАРОДА ПОБЕДИ НАД НАЦИЗМОМ

Рад представља спој филозофских и социолошких разматрања проблема рата уопште и Другог светског рата посебно, као и доприноса српског народа победи над нацизмом и фашизмом у овом рату који се сагледава из историјског и политиколошко-социолошког угла. Аутори прво дају кра...

ВОЈСКА И ДРЖАВА: ПОЧЕЦИ МОДЕРНЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ

Стварање модерне српске војске представљало је процес скопчан с многим тешкоћама, истим оним које је требало пребродити да би се засновала модерна српска државност. Требало је поднети жртве и примити ризике да би се успело, а успело се понајпре зато што је постојала јавна �...

ОСВРТ НА РАЗВОЈ ВОЈНЕ ИНДУСТРИЈЕ У СРБИЈИ

На основу прегледа и анализе релевантне литературе у раду су хронолошки приказани догађаји и фактори који су утицали на настанак и развој војне индустрије у Србији, која је кроз историју чинила темељ за остваривање самосталности и слободе, као и за заштиту и очување нацио�...

БРЕНДИРАЊЕ ДРЖАВЕ И ЗАШТО БИ СРБИЈА МОРАЛА ДА НАПРАВИ ПРОГРАМ СОПСТВЕНОГ БРЕНДИРАЊА

Рад се бави концептом брендирања државе као једним од најзначајнијих за развој истих, без обзира на почетни степен њиховог развоја. У уводном делу приказују се различити бенефити брендирања држава, као и основни кораци и концепти који се користе у овом процесу. У средишњем...

БЕЗБЕДНОСНА ФУНКЦИЈА ДРЖАВЕ (друго допуњено издање)

Приказ књиге: Радослав Гаћиновић. 2021. Безбедносна функција државе. Београд: Институт за политичке студије, 382....

ЗЛОУПОТРЕБА ИНФОРМАЦИОНИХИ КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ПОЈАМ И УРЕЂЕЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Бројни изазови потресају савремену светску сцену. Вишеструка криза (здравствена, економска, еколошка, рат у Украјини и миграције) створиле су тензије на међународном нивоу. Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) су оруђе од виталног значаја за функционисање земаљ�...

САЈБЕР ШПИЈУНАЖА И ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ СА АСПЕКТА ДОСАДАШЊЕ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА И УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Сајбер шпијунажа у XXI веку представља изазов у међународним односима, као и њена веза са људским правима, превасходно правом на приватност. Предмет истраживања је анализа међусобног односа између делатности савремених обавештајних служби и њиховог настојања да заштите н�...

ГЕОПОЛИТИЧКИ ОКВИР РУСКЕ ВОЈНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У УКРАЈИНИ

Предмет и проблем рада чинисагледавање руске војне интервенције у Украјини, почевши с погледом на историјски и политички контекст који је довео до сукоба, затим са освртом класичне и савремене геополитичке позиције Украјине, након чега се прелази на прокламоване циљеве �...

БУЈАНОВАЧКО-ПРЕШЕВСКА ОБЛАСТ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНО ГЕОПОЛИТИЧКО ЖАРИШТЕ У СРБИЈИ Између националне безбедности и пројекта „Природна Албанија“

Историјски процеси и геополитички положај Републике Србије условили су постојање геополитичких жаришта на територији државе, што се одражава на националну безбедност. Територијалне јединице на којима уочавамо различите облике трајних или периодичних нестабилности и с�...

ПРЕХРАМБЕНА СИГУРНОСТ КАО ЧИНИЛАЦ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сигурност у снабдевању храном је егзистенцијална потреба и глобални изазов. Евентуална нестабилност или дисконтинуитет у прехрани становништва угрожава националну безбедност државе, ствара услове за избијање конфликта и представља подједнаку претњу за регионалну и гл�...

ИНТЕРАКЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ ПРИСИЛЕ И ОДВРАЋАЊА – ПОУКЕ ИЗ АГРЕСИЈЕ НА САВЕЗНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ 1999. ГОДИНЕ

Предмет рада је преиспитивање релевантностии савременог значаја класичног приступа употребе стратегија присиле и одвраћања и њихове интеракције. У раду се предмет истраживања разматра кроз преглед литературе и теоријских ставова класичних мислилаца,а релевантност и с�...

ЕКОНОМСКА БЕЗБЕДНОСТ У ФУНКЦИЈИ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Остварени резултати националне економије имају посебан значај на остварење примарних интереса државе. Све државе настоје да кроз економски систем остваре своје циљеве како на микро тако и на макро нивоу. Остварењем циљева националне економије држава ствара услове и за о�...

УГРОЖАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ИЗАЗВАНИМ ПОПЛАВАМА

Полазећи од све учесталијих природних и антропогених ванредних ситуација на подручју Србије, циљ научног истраживања представља научна дескрипција и експликација утицаја демографских, социо-економских и психолошких фактора на перцепцију грађана о нивоу угрожавања без�...

УРУШАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ АКЦИЈАМА РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ

Римокатоличка црква имала је у Аустро-Угарској монархији заштитника и носиоца римокатоличке вере. Зато је њен рат против Србије, 1914. године, благословила, подстицала и охрабривала. А, самим тим, била је против стварања југословенске државе делом и на етничком простору јужн�...

ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ РЕЛИГИЈА: РЕАЛНА МОГУЋНОСТ ИЛИ ПУСТА ЖЕЉА?

У раду се разматрају могућности дијалога између религија с обзиром на њихово ауторитативно и апсолутно тумачења света, те сукобима оптерећену прошлост. Кратак историјски осврт на неке облике дијалога између религија показује на теоријском (доктринарном) нивоу неприкосн�...

ДИЈАЛОГ КАО ПРЕКРЕТНИЦА У ОДНОСИМА ИЗМЕЂУ ЦРКАВА И РЕЛИГИЈА

Генерални преглед процеса прелаза од супарништва и сукоба до толеранције, сарадње и екуменског дијалога, прво међу хришћанским црквама, а затим међу светским религијама. Сарадња и дијалог су видно напредовали у другој половини двадесетог века и узели су светске размере. З...

ИНТЕРРИТУАЛНОСТ КАО ПРАКТИЧНИ ОКВИР МЕЂУРЕЛИГИЈСКОГ ИСКУСТВА И ДИЈАЛОГА

Ритуали нису само перформативна средства демаркације између верских заједница; они су и прилике за успостављање мостова и међурелигијских односа и сусрета између њихових припадника. Ту онда истраживач ступа и на мање познати терен интерритуалности, односно друштвени пр�...

МЕЂУРЕЛИГИЈСКИ ДИЈАЛОГ КАО ИМПЕРАТИВ У ПРАВОСЛАВНОМ ХРИШЋАНСТВУ

Рад обрађује проблематику међурелигијског дијалога у контексту развоја неопходних теоријских основа у вези са самопоимањем православних. Чини се да је основни предуслов екуменског дијалога питање идентитета хришћана, који неретко остаје нејасан не пружајући довољно ср...

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА И ЕКУМЕНСКИ ПОКРЕТ, 1918-1941

Српска православна црква била је један од оснивача екуменског покрета. Осим искрених присталица екуменског дијалога, у њеним редовима било је и критичара, али резерве СПЦ произашле су из уверења да је реч о сложеном питању догматске, правне и дисциплинске природе која би с...

ИНТЕРРЕЛИГИЈСКИ ДИЈАЛОГ И ПОЛИТИКА: НИЈЕ ПИТАЊЕ „ШТА“ ВЕЋ „КАКО“?

Иако светске религије имају много тога заједничког, историја света препуна је примера како су политика и политички актери били веома ефикасни у инструментализацији оног што их раздваја и дели у циљу постизања политичких циљева. Неретко се дешавало и обрнуто. То су, између ...

РЕЛИГИЈСКИ ПЛУРАЛИЗАМ У ЗАТВОРСКИМ УСТАНОВАМА У СРБИЈИ

Верски плурализам у затворима у Србији анализиран је на основу наратива осуђеника. Свим осуђеницима законски су гарантоване једнаке могућности за остваривање верских права. У првом делу рада приказујем шта је учињено на обезбеђивању услова да се та права реализују. У дру�...

СТАВОВИ ГРАЂАНА О СОЦИЈАЛНИМ РАДНИЦИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Посао социјалног радника има изузетно важну улогу за грађање сваке државе. Широки опуси обавеза, али пре свега одговорности које посао социјалног радника са собом носи, чине овај позив посебно значајним за једно друштво. Међутим, и поред великог друштвеног значаја, стварн�...

ПРИМЕНА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Иако се Закон о спречавању насиља у породици примењује дуже од четири године, његова примена и ефикасност ретко су сагледавани из перспективе запослених у центрима за социјални рад. Стога је предмет овог истраживања била анализа искуства представника ове служе, са наглас�...

ДЕПОПУЛАЦИЈА КАО ПРОБЛЕМ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА: ПОЛИТИКЕ ОДРЖИВОГ ИНКЛУЗИВНОГ РАЗВОЈА КАО НОВЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ (ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ БАВИТИ СЕ КВАЛИТЕТОМ, А НЕ ВЕЛИЧИНОМ СТАНОВНИШТВА?)

Број становника Србије опада већ три деценије, а демографске пројекције показују да ће становништво Србије опадати и у будућности, чак и ако се стопа укупног фертилитета подигне до нивоа репродукције. У основи депопулације стоје три групе детерминантни: ниске стопе ферти�...

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И КРИЗА – ОДГОВОР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ПАНДЕМИЈУ COVID-19

Од децембра 2019. године пандемија COVID-19 је значајно променила социјалне и економске околности у свим државама света, те су након светске економске и мигрантске кризе националне државе поново суочене са изазовом прилагођавања социјалних политика. Са друге стране, постмодер�...

СУИЦИД И ПАНДЕМИЈА ТОКОМ ПРВЕ ГОДИНЕ ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19 У СРБИЈИ: ИЗМЕЂУ СТРАХА, ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА И УСАМЉЕНОСТИ

Здравствена криза изазвана глобалним ширењем вируса Ковид-19, има бројне негативне импликације на све друштвене сфере и ставља бројне државе, системе, али и појединце, пред вишеструке изазове. Рестриктивне мере које су владе земаља доносиле од почетка пандемије са циљем сп...

Менаџмент у социјалном раду

Приказ књиге: Мирослав Бркић Менаџмент у социјалном раду. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука 2021. 210 стр....

ПРИТАЈЕНИ ТИГАР, НЕСКРИВЕНИ ЗМАЈ: КИНА – РАЗВОЈ, УСПОН И ГЛОБАЛНИ УТИЦАЈ Осврт на књигу проф. др Драгане Митровић

Глобална финансијска криза из 2008. године суочила је свет са новом реалношћу. Период затишја и санирања последица ове кризе додатно је потврдио извесност сумњи о умањеној глобалној економској доминацији САД. Признање значаја растућих економија и њихове улоге на светском н...

МАЂАРСКИ ИЗБОРИ 2022: ПРОМЕНА КОЈА НИЈЕ ДОШЛА

Парламентарни избори одржани у Мађарској 3. априла 2022. били су први од 2006. године који су обећавали дозу повећане компетитивности, па чак и неизвесности; а свакако први од почетка другог премијерског стажа Виктора Орбана (од 2010. године) на којима се опозиција надала релативн�...

DEMOCRACIES, GREY ZONES, HYBRID REGIMES-CLIMBING THE BABEL OF TERMINOLOGY

The objective of the paper is to provide a distinction of the often partially or completely overlapping hybrid regime terms and to discuss the notions and concepts related to the discourse on hybrid regimes. The clarification of grey zone related definitions is highly justified due to the existing rich Babelian terminology as well as the potential benefit of having a clearer view on the contradictions and limitations inherent to traditional democracy interpretations. There is a scientific consen...

ДА ЛИ ЦИЉ ЗАИСТА ОПРАВДАВА СРЕДСТВО? ПРОБЛЕМ МОРАЛНОСТИ И ЛЕГИТИМИТЕТА У МАКИЈАВЕЛИЈЕВОЈ ПОЛИТИЧКОЈ МИСЛИ

Основни циљ овог рада је темељно разматрање проблема моралности и легитимитета у оквиру политичке теорије ренесансног мислиоца Никола Макијавелија. У фокусу анализе ће бити централни принцип Макијавелијеве политичке етике, који оправданост дела условљава њиховим крајњ...

АНАЛИЗА КОНЦЕПТА ИНКЛУЗИЈЕ У КОНТЕКСТУ ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ

Политика инклузивног образовања део је шире политике стварања инклузивнијег, праведнијег, хуманијег, толерантнијег и демократичнијег друштва. С обзиром на то да деца кроз образовање усвајају бројне ставове који ће обликовати њихов живот у будућности веома је важно адекв...

ПАНДЕМИЈА COVID-19 И ГЛОБАЛНИ КАПИТАЛИЗАМ

У раду се указује на друштвене ефекте које је произвела пандемија COVID-19. Они су таквог значаја да су у великој мери изменили свакодневни живот људи на Планети, довеле до продубљивања социјалног раслојавања, битно утицале на геополитичке односе у савременом свету, чак довел�...

АНАЛИЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ ПОЛИТИКЕ ПРИВЛАЧЕЊА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СРБИЈИ

Овај рад се бави анализом институционалних детерминанти као подстицајних мера за привлачење страних инвестиција у Републици Србији. Посебна пажња се посвећује институционалним факторима као што су политичка и економска стабилност, ниво корупције, ефикасност судства, за...

KОВИД КАПИТАЛИЗАМ И ТРЖИШТЕ РАДА

Криза изазвана пандемијом КОВИД 19 букнула је у марту 2020. године, донела је време неизвесности како за појединце, тако и за привреду и предузећа . У првим месецима кризе, настала је и највећа материјална штета за предузећа, али и губитак радних места за одређен број запослени�...

НОВЕ ПОЛИТИЧКО–ЕКОНОМСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ И СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА У ЦЕНТРАЛНОЈ АЗИЈИ: ДИПЛОМАТСКЕ ПЛАТФОРМЕ „КИНА+5” И „Ц5+1”

Рад се бави новим дипломатским платформама за сарадњу Народне Републике Кине и Сједињених Америчких Држава са централноазијским регионом у формату „5+1”. Ова два формата сарадње сагледавају се у контексту унутаррегионалних промена у политичкој структури Централне Азиј�...

ДИЈАЛОШКО ПОЛАЗИШТЕ У СРПСКОМ ДЕФИНИСАЊУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ Осврт на књигу Милоша Кнежевића

Пре него се упутимо у детаљнију анализу књиге Милоша Кнежевића, сувисло је за поменути његов позоран и дуготрајан рад не само у истраживачком и научном пољу (24), већ и у области практичног, нефантазмичног, учешћем на бројним скуповима и конференцијама (27–28). Није потребно на...

ТИТОВШТИНА У ЈУГОСЛАВИЈИ

Приказ књиге: Миланов. Кајица, 2021. Титовштина у Југославији. (Прво издање: ,,Слога”, Перт, Аустралија 1952. Друго издање: Институт за привредне студије Београд. Прир. Борис Милосављевић). 350 стр....

САВРЕМЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ У ЦРНОМОРСКОМ РЕГИОНУ: ГЕОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТ (ТЕОРИЈА И ПРАКСА)

Приказ књиге: Баранов, А.В, А.В. Ващенко, В.Н. Конышев, С.В. Шашева, 2021. Современные международные отношения в Черноморском регионе: геополитический аспект (теория и практика), Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кубанский государственный универс�...

СРБИ У ВОЈСЦИ РУСКОГ ЦАРА МИХАИЛА РОМАНОВА 1628–1633. ГОДИНЕ

Међу државним актима из времена Московске Русије (Московије) сачували су се и они који говоре о учешћу и странаца у редовима царске војске у доба цара Михаила Романова. Међу њима се, поред осталих, помињу и Срби. Сви они су се издржавали на рачун царске благајне, уживајући ка�...

RECOGNITION OF AUTOCEPHALITY FROM THE MOSCOW PATRIARCHATE OF THE ORTHODOX CHURCH IN POLAND IN 1948.

The article analyses the situation in Polish Orthodox Church after the Second World War. Particular attention is paid by the author to the issues of the canonical and legal status of the Polish Orthodox Church, its relations with the Moscow Patriarchate and the issue of recognition of the autocephaly of the Polish Orthodox Church by the Moscow Patriarchate. This complicated process developed in the complex context of both the internal political situation in Poland during post-war period in 1945-...

ON THE NAZI NATURE OF THE 2020 “COLOUR BLITZKRIEG” IN BELARUS AND THE DENAZIFICATION IN THE REPUBLIC

In 2020, there was an attempt in the Republic of Belarus of a fulminant “colour revolution”, or, in other words, “colour blitzkrieg”, aimed at overthrowing President A.G. Lukashenko, coming of the radical opposition to power and the subsequent dismantling of the social and state system of the republic. The article considers a number of features of the “colour blitzkrieg”, which together point to its Nazi character: the use by the protesters of the white-red-white flag, which was a sy...

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ГЛОБАЛНИ ПАКТ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У раду се даје приказ основних извора међународног права животне средине којима се регулише управљање и заштита природних ресурса. У уводном делу се указује на извесна методолошка питања и тешкоће у дефинисању појма „природни ресурси”. Наглашава се значај природних рес�...

ПРИМЕНА КВАЛИТАТИВНИХ И КВАНТИТАТИВНИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ МЕТОДА У ИСПИТИВАЊУ ЈАВНОГ МЊЕЊА О ПРОБЛЕМУ АЕРОЗАГАЂЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Аерозагађење представља један од највећих еколошких проблема са којим се људска цивилизација сусреће у последњих неколико деценија. Последице овог проблема су изразито велике како у погледу утицаја на животну средину, тако и по питању негативних утицаја на здравље грађа...

ТРАНС – У СВЕТУ

Транс-хуманизам, транс-естетика, транс-сексуалност и друге транс-фразе као да хоће нешто од нас. Оно што желе, то се и практикује на тоталитету субјективности. Цео свет као да је пао у транс. Транс о коме овај рад говори је свеприсутни захтев, али то прелажење и прекорачење ко�...

СУДБИНА ДРУГЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1989–1992

Аутор у раду презентује проглашење независности Словеније, Хрватске, Македоније 1991. године, почетак грађанског рата у БиХ, и нестанак СФРЈ 1992. године. Аутор заступа мишљење да је неуспешна спољна политика СФРЈ у пост-Титовом периоду, нарочито од 1990. до 1992. године била одраз м...

ПОКУШАЈ ОТЦЕПЉЕЊА КАТАЛОНИЈЕ 2017. ГОДИНЕ – ЛЕКЦИЈЕ ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

Предмет истраживања овог рада јесте анализа искустава региона Каталоније при покушају проглашења независности од Шпаније 2017. године и извођење одређених запажања и закључака који би се могли пренети и на напоре Републике Српске да се отцепи од Босне и Херцеговине. Циљ ис�...

ЗАШТО ВИСОКООБРАЗОВАНИ ОДЛАЗЕ? ИЗАЗОВИ ЕМИГРАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Емиграција високообразованих је глобалан феномен, видљив кроз трансконтиненталну миграцију из неразвијених у развијена подручја. Државе Западног Балкана, рангиране су као високо емиграциона подручја, посебно у односу на квалификовану радну снагу. Како би се умањиле соц�...

УТИЦАЈ ПАРТИЈСКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ НА НИВО СОЦИЈАЛНИХ ТРАНСФЕРА У БИВШИМ СОЦИЈАЛИСТИЧКИМ ДРЖАВАМА

Аутор у раду анализира утицај базичне идеолошке поделе владајућих партија између левице и деснице на кретање нивоа буџетске потрошње у сегменту социјалних трансфера, у оквиру изабраног узорка од једанаест бивших социјалистичких држава Централне и Источне Европе. Више с�...

АМАНДМАНИ И ПРОМЕНА УСТАВА

У овом чланку предмет истраживања је доношење уставних амандмана и промена Устава Републике Србије 2022. године. У првом делу текста објашњена је правна природа амандмана, правни облици и методе промене устава. У другом делу анализиран је поступак уставотворне ревизије у Ре...

ПРАВДA И ЕКСПЛОАТАЦИЈА КОД АНАЛИТИЧКИХ МАРКСИСТА – ОДРИЦАЊЕ ОД „ФЕТИШИЗАЦИЈЕ РАДА”

Мјесто на коме школа аналитичког марксизма значајно одступа од учења класичног марксизма јесте у схватању шта рад представља за животе људи. Класични марксисити су били и сувише заокупљени радом. Рад је био основно мјерило свих осталих теоријских категорија. Сам појам ек�...

РУСИЈА НА БАЛКАНУ

Приказ књиге: Славенко, Терзић. 2021. На капијама Константинопоља. Русија и балканско питање у 19. веку. Београд: Историјски институт. Нови Сад: Православна реч, 742 стр....

О ЖИЛАВОСТИ СОЦИЈАЛИЗМА

Приказ књиге: Kristijan, Nimic. 2019. Socijalizam: propala ideja koja ne odumire, preveo Saša Mirković. Beograd: Centar za antiautoritarne studije, 384 str....

УПРАВЉАЊЕ ДЕМОКРАТСКИМ (НЕ)ПОВЕРЕЊЕМ

Приказ књиге: Иван Крастев. 2013. С вером у неповерење: Може ли демократија да опстане када не верујемо својим лидерима. Београд: Клио, 100 стр....

PANDEMIC’S EFFECTS ON CHINA’S FOREIGN POLICY AND ITS GLOBAL POWER ROLE

In this paper, we assume that China, like other major powers, does not change its strategic views and behaviour hastily, even being affected by powerful exterior influence like the Covid-19 pandemic. On the other hand, such significant global events could speed up or deepen ongoing trends and changes in major power relations, the global system, and China's place in it. Accordingly, changes in China’s foreign policy, as the most direct tool of realising its external goals, but primarily being a...

THE FATE OF TWO REVOLUTIONARY PROPHECIES: MARY WOLLSTONECRAFT AND WILLIAM BLAKE ON EDMUND BURKE

In my paper, I would like to investigate two forms of criticism directed towards one of the most famous texts of the “founding father” of conservatism, Edmund Burke’s Reflections on the Revolution in France. The one is a critique by an adherent of radical enlightenment, the “proto-feminist Mary Wollstonecraft who sees the French “Ancién Regime” and the British system of government of the time both in a negative context and would like to replace them with strict political rationality...

РЕХАБИЛИТОВАЊЕ НДХ УМАЊИВАЊЕМ БРОЈА ЖРТАВА У ЈАСЕНОВЦУ

За разлику од Немачке, која је на више начина исказала и преузела одговорност за Други светски рат – кроз изјаве њених представника, исплате репарација и материјалне сатисфакције жртвама рата, али и на разне симболичне начине (одавањем поште жртвама), од којих је најпознат...

РЕГИОНАЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ ПОТКОМПЛЕКС – СЛУЧАЈ ЗАПАДНИ БАЛКАН

Креатори Теорије регионалног безбедносног комплекса су сматрали да Балкан, из разлога језичких и културолошких сличности, заједничке историје, географске повезаности, представља посебан безбедносни поткомплекс у оквиру Европског регионалног безбедносног комплекса. До...

-RETRACTED- БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ – ИЗА КУЛИСА ПРАВНИХ НОРМИ

-RETRACTED- Рад је настао као резултат намере ауторке да освртом на позитивне прописе Републике Србије као и ставове теорије о области биомедицине, изложи потенцијалне проблеме који су уочени и предложи измене закона који регулише БМПО. У уводном делу, пажња је усмерена на реп�...

О ПОЛОЖАЈУ ДЕЦЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ

Циљ рада је анализа истраживања која се баве утицајем етничких и расних предрасуда и дискриминације на психосоцијални развој деце, припадника маргинализованих група, и давање на доказима заснованих препорука које указују на неопходност промена, ради унапређивања њихово...

НОВА ИЗБОРНА РЕГУЛАТИВА И ПРИНЦИП РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ: ЗАКОН О ИЗБОРУ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА И ЗАКОН О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА

Предмет рада је анализа законодавног оквира којим се након две деценије значајно мењају изборна регулатива и принципи легитимног конституисања власти на републичком и локалном нивоу. Правно-политиколошком анализом нових решења утврђених у Закону о избору народних посл�...

ПОЛУИНТЕЛЕКТУАЛАЦ КАО ФАКТОР КВАРЕЊА ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ У ТЕОРИЈСКОЈ МИСЛИ СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

Предмет овога рада јесте полуинтелектуалац у научној визури Слободана Јовановића. Јовановић је, у својим делима, овом карактерном типу личности посвећивао посебну пажњу, уверавајући читаоце у сву бескорисност оваквог типа човека који упорно стреми власти. Одсуство морал...

ПОЛОЖАЈ БУГАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ И ПРОЦЕС ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

У раду се на основу анализе пописно-статистичких података проучава развој, положај, социоекономске и етнодемографске карактеристике припадника бугарске националне мањине у Србији. Пратећи и компарирајући резултате сукцесивних државних пописа становништва, сагледани с�...

У ПОТРАЗИ ЗА „КУЛТУРНИМ НАЦИОНАЛИЗМОМ” СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ

Промишљање ове теме иритирао је текст Исидоре Секулић под називом „Културни национализам”. Он је изашао у часопису Нови Србин 1912. године који је уређивао Васа Стајић у Сомбору. Српска национална идеја и њена политичка експресија, уочи „Великог рата” суочавала се са изаз�...

„ДВОЈНИК ДРЖАВЕ” У КУЛТУРНОЈ ПОЛИТИЦИ СРБИЈЕ (1971-2021)

Предмет рада је модел „Двојник државеˮ који је у културној политици Србије развијала дисидентска интелектуална елита изражавајући неслагање са владајућим политичким и културним токовима. Циљ рада је да се утврди корелација између овог незваничног модела и званичних мо�...

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА: ОБОСТРАНИ ИДЕНТИТЕТ ДРЖАВНОСТИ СРБИЈЕ

Рад путем анализе и упоређивања елемената и симбола државности Краљевине Србије, Републике Србије, Републике Српске и Републике Српске Крајине показује да су, после распада социјалистичке Југославије, Република Српска и Република Српска Крајина обновиле идентитет држав...

ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКЕ ПЕРИФЕРИЈЕ И РЕГИОНАЛНЕ ПОЛУПЕРИФЕРИЈЕ

Приказ књиге: Владимир Вулетић. 2008. Између националне прошлости и европске будућности. Београд: Службени гласник. 178 стр....

ТОМО КОВАЧЕВИЋ (1820–1863): БОРАЦ ЗА СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС У БОСАНСКОМ ЕЈАЛЕТУ

Томо (Јосип) Ковачевић, рођен 1820. у Босанској Посавини у католичкој породици био је припадник последње генерације босанских фрањеваца који су у младости прихватили српску националну идеју, остајући њен следбеник до краја живота. По свршетку студија католичке теологије на ...

РЕФЕРЕНДУМ У СРБИЈИ Између народне воље и манипулације

Референдум је најважнија институција непосредне демократије у правном и политичком систему Републике Србије. Аутор је анализирао ову институцију de iure и de facto, с циљем откривања одговора на следећа питања: Да ли је развијена пракса непосредне демократије? Да ли је референд�...

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ПО МИТРОВДАНСКОМ УСТАВУ – УСТАВНОПРАВНА АНАЛИЗА

Тема овог научног рада је политичко уређење Републике Србије дефинисано важећим уставом из 2006. године, који се због датума доношења, колоквијално, зове и: „Митровдански устав“. Предмет истраживања усредсређен је на односе три гране власти, уоквирене у известан поредак вл�...

ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ОД 2006. ДО 2021. ГОДИНЕ

Предмет истраживања овог рада јесу политички односи између Србије и Црне Горе од распада Државне заједнице Србије и Црне Горе 2006. године до 2021. године. Након референдума на коме Црна Гора тесном већином стиче независност политички односи између некада две блиске земље у го...

ЕМПИРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У СРБИЈИ: ПОПИСИ VERSUS АНКЕТE

У раду се анализирају резултати емпиријских истраживања положаја ромске популације у Србији, с посебним освртом на предности и недостатке података официјелних пописа становништва насупрот анкетним испитивањима о особеностима, проблемима и положају припадника ромске н�...

НУЖНОСТ ОДСУДНЕ КОНТРАОБАВЕШТАЈНЕ ЗАШТИТЕ ВИТАЛНИХ ДРЖАВНИХ ВРЕДНОСТИ

Неповерење између држава, између осталог, одражава непрекидну сукобљеност тајне (невидљиве) обавештајне (сазнати туђе тајне) и контраобавештајне (заштитити сопствене тајне) делатности између многих држава. Уколико одређена држава не успева да заштити властите тајне, ризи...

КОНТРАОБАВЕШТАЈНА ДЕЛАТНОСТ У ФУНКЦИЈИ СУЗБИЈАЊА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

Свака држава предузима разноврсне офанзивно-одбрамбене мере и активности ради сузбијања оружаних и неоружаних угрожавајућих делатности усмерених против њених националних вредности. Њена успешност у том плану у великој мери зависи од квалитетне процене циљева носилаца ...

SOCIAL CONTROL THEORY AND CYBERCRIME

The paper pays attention to the potential role that the social control theory has in the improvement and development of previous Information-Communication Technology (ICT) Policy. Online activities are daily routine of people all around the world. Emerging information and communication technologies create numerous challenges and issues how to regulate its use. ICT policy interests are closely related to concern of social order in cyberspace. The development of ICT possibilities at the same time ...

ВЕЛИКА ПОЛАРИЗАЦИЈА Социологија sars 2 Covid 19 капитализма

Рад се темељи на анализи доступне грађе о својствима и димензијама глобалног процеса који се декларише као текућа пандемија мистериозног вируса Sars 2 Covid 19 у периоду 2019-2021, као и познатим догађајима који су најављивали овај заплет од 2001. до 2019. Другим речима, на анализи тока д�...

„ВЕЛИКИ РЕСЕТ“: ПОКУШАЈ РЕАНИМАЦИЈЕ ГЛОБАЛИЗМА

У раду се детаљно анализира концепт „Великог ресета“ од стране његових главних пропагатора Клауса Шваба, Тијери Малереа, принца Чарлса и Кристалине Георгијеве и то методом анализе садржаја њихових говора, књига те докумената Светског економског форума. Потом се анализи�...

ФОРМИРАЊЕ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ И ГЕОЕКОНОМСКЕ РАВНОТЕЖЕ

Док је у прошлости моћ држава била заснована на контроли копна или океана, данас је она дефинисана контролом токова људи, робе, новца и података, и конекција које токови истих креирају. Кључне области моћи п(остају): економија, технологија, потенцијал за долазеће климатске п...

ЗЕЛЕНИ У ЕВРОПИ – ОД ЕКОЛОШКИХ ПОКРЕТА ДО ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА

Од свог оснивања шездесетих и седамседетих година прошлог века, Зелене партије у Европи прошле су значајну трансформацију од студентских протеста, еколошких и мировних покрета који су се скоро ексклузивно бавили темом нуклеарног разоружања и заштитом животне средине до ...

THE POPULIST RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POSITIONS OF DUDA AND FERNÁNDEZ

Drawing on the theory of political myths and qualitative source analysis, this article compares political mythologies created by the presidents of Poland and Argentina. The main argument is that they struck populist notes by using conspiracy, saviour, unity, and golden age myths to legitimize government policies during the pandemic. The crisis gave rise to a search for legitimacy for anti-democratic measures limiting pluralism. These leaders persuaded their supporters to respect political change...

UNDERSTANDING DELIBERATIVE DEMOCRACY AND ITS CONSTRUCTIVE CRITICISM

With all its flaws, a deliberative democracy presents a very important democratic concept – a concept that needs to be improved, but also a concept that needs to be understood. This article aims to present basic concepts of both deliberative democracy and its critiques, providing an updated basic for further discussion, development, and evolution of the concept. Reviewing all relevant concepts, streams, and critics is a demanding and time-consuming task, but hopefully, this article will be abl...

EUROPEAN UNION COMPETENCES IN THE AREA OF COMMUNICABLE DISEASES – EXPERIENCES AND LESSONS LEARNED FROM THE COVID-19 CRISIS

In the European Union, healthcare and public health are mostly within the competence of Member States. Still, in a number of sub-domains, coordination between Member States led to the adoption of legislation that formed the healthcare acquis, together with a whole set of programs and initiatives aimed at improving public health within the Union. The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) was formed in 2004 to help EU institutions and Member States identify and assess ...

FALLINGBEHIND: THE EUROPEAN UNION TRADE STRATEGIES FROM 1999 TO 2021

As one of the most important global trade actors, in the period that lasted from 1999 to 2021the European Union promoted five different trade strategies. Some of them, such as the strategy of “managed globalisation” (of 1999) and “Global Europe” (of 2006) represented a deviation from the previous trade practice, while others (“Trade, Growth and World Affairs” from 2010, “Trade, Growth and Development” of 2012, and “Trade for All” of 2015), for the most part, included signific...

INTERNAL AND EXTERNAL BARRIERS TO EMPLOYMENT OF PWD: A CASE STUDY OF BOKA KOTORSKA (MONTENEGRO)

This paper presents an overview of a research study on the position of persons with disabilities (PWD) in the labour market of the Boka Kotorska region, in the municipalities of Tivat, Kotor and Herceg Novi. This original research study is based on an analysis of the perception and attitudes of PWD regarding their position in the labour market. The study looks into the attitudes of PWD towards: education, employment, motivation to engage in employment, and the challenges they face in seeking emp...

ALTERNATIVE CARE FOR CHILDREN IN SOCIAL WELFARE SYSTEM – POLICY AND LEGAL CHALLENGES

The paper deals with the theoretical and legal practical foundation of the concept of alternative care for children in the social welfare system. Applying the human rights principle and child best interest doctrine along with the contemporary holistic and integrated approach to the research subject, we aim to identify the proper interpretation of the notion of alternative care for children in international, European and national domains. The recent case law of the European Court of Human Rights ...

A CRITICAL ANALYSIS OF CONTEMPORARY COUNTER-TERRORISM

In this paper the author analyses the contemporary counter-terrorism  especially in the context of relevant international and national regulatives. The author first considers counter-terrorism measures in investigation of crimes of terrorism. In the name of protecting states and citizens, “war on terrorism” in some countries legitimized many actions directed towards the suppression of any potential danger from terrorism. Some boundaries have been crossed when the treatment of suspicious ind...

SECURITISATION WITHOUT SPEECH ACTS: SECURITISATION OF MIGRATION AND FAILURE OF TURKEY-KURDISH PEACE NEGOTIATIONS

After decades of marking the Kurds as an existential threat to Turkey's territorial integrity and ontological security, a new peacetime period is coming, accompanied by peace initiatives and the conflict's de-escalation. Taking into account the fact that the Turkish-Kurdish peace process failed during the most significant migrant crisis of the modern age, the paper seeks to examine the causality of these processes, i.e. to answer the question of whether and how the securitisation of the migratio...

COMPUTER-BASED PERSONALITY JUDGMENTS FROM DIGITAL FOOTPRINTS: THEORETICAL CONSIDERATIONS AND PRACTICAL IMPLICATIONS IN POLITICS

Accurately forming personality judgments is of vital importance in a wide range of social interactions. Although people are able to make fairly accurate personality judgments of others, recent technological advances in machine learning made computers better at predicting personality than humans. In this review, we will focus on computer-based personality judgments and their theoretical considerations and practical implications in politics. More precisely, we will discuss (i) the use of social pl...

NATURAL GAS AS A SUBJECT OF GEOPOLITICAL INTERESTS OF STATES

In the last decade, the subject of sale, purchase or transit of natural gas between the countries in Europe has gained, in addition to the economic dimension, a much broader, and for some countries even more significant, geopolitical dimension. This is most evident based on the attitude of the United States and some European countries towards the projects for the construction of the Nord Stream 2, Turkish Stream and South Stream gas pipelines. By displaying a negative attitude towards these gas ...

STATE COERCION AND CITIZENS’ RIGHTS

The paper aims to explore which situations the state can exercise political power over its citizens. The art is to find the fine line between citizens' rights and state coercion. The best way to present an answer to this issue is by examining the principles when state coercion might be justified. Hence, wewill examine eight following principles: Harm Principle, Offense Principle, Legal Moralism, Legal Paternalism, Collective Benefits Principle, Justice Principle, Need Principle, Sufficiency Prin...

A GENEALOGY OF TERRORISM-COLONIAL LAW AND THE ORIGINS OF AN IDEA

Book review: Joseph McQuade. 2021. A Genealogy of Terrorism: Colonial law and the Origins of an Idea. Canbridge: Cambridge University Press, p. 276....

A GENEALOGY OF TERRORISM-COLONIAL LAW AND THE ORIGINS OF AN IDEA

Приказ књиге: Joseph McQuade. 2021. A Genealogy of Terrorism: Colonial law and the Origins of an Idea. Canbridge: Cambridge University Press, p. 276....

ЉУБИНКА ШКОДРИЋ: ЖЕНА У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ 1941 – 1944.

Приказ књиге: Шкодрић, Љубинка. 2020. Жена у окупираној Србији 1941 – 1944. Београд: Институт за савремену историју и Архипелаг, библиотека „Време и прича“, 593 стр....

ОД НАЦИОНАЛНОГ ИДЕАЛИЗМА ДО НАЦИОНАЛНЕ ТРАГЕДИЈЕ: ЦИА И ЈУГОСЛАВИЈА (1948-1990)

Приказ књиге: Bisenić, Dragan. 2021. Od nacionalnog idealizma do nacionalne tragedije: CIA i Jugoslavija (1948-1990), dokumenti, Tom I. Beograd: Club Plus, 684 стр....

ISLAM, SECULARISM, AND NATIONALISM IN MODERN TURKEY: WHO IS A TURK?

Приказ књиге: Cagaptay, Soner. 2006. Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey: Who is a Turk? London and New York: Routledge, 162 p....

ДАНАК У КРВИ (ДЕВШИРМА)

О девширми или данку у крви, аџами огланима и јаничарима писано је доста на основу историјских извора и наше и стране провенијенције. Многи наши историчари су се бавили овом темом као једним од најтрагичнијих процеса који су се дешавали у нашим земљама у првим вековима Осм�...

СВЕТИ БОЈ ЗА ИСТИНУ

Савремени Хрвати, верници, одлазе на мисе у катедралу посвећену Богородици у Загребу, устројене на темељима задужбине мађарских краљева, Сент Иштвана и Сент Ладислава из 11. века. Верници и ходочасници долазе у катедралну задужбину Сент Иштвана и Сент Ладислава као у маузол...

ПОПУЛИЗАМ И РАЂАЊЕ ИМПЕРИЈЕ - ЦЕЗАР И ЊЕГОВО ПОЛИТИЧКО НАСЛЕЂЕ

Цезаров политички програм је имао два колосека. Један се може назрети кроз правно-политичке мере, модерним речником, уставног карактера, и кроз поступке према својим савезницима и према својим политичким противницима. Други се може назрети кроз његове јавне наступе и гово...

ПОЛИТИЧКА КОРИСНОСТ ВОЈНЕ МОЋИ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

Бројни радови из области стратешких студија указују да је у периоду након Другог светског рата дошло до умањења значаја војне моћи у погледу остваривања спољнополитичких циљева војних сила. Аутори у раду полазе од тезе да је ова појава још израженија у савременим међунар�...

РАСПАД ИСТОЧНОГ БЛОKА KРАЈЕМ 80-ИХ ГОДИНА 20. ВЕKА ПРЕМА ДОKУМЕНТИМА ССИП

Чланак третира преломне године за распад Варшавског уговора и судбину социјализма у Источној Европи што је имало одраза на ситуацију у Југославији. Рад је утемељен највише на до сада необјављеним документима дипломатских представништава СФРЈ у Варшави, Прагу и Берлину и�...

ДЕМОКРАТИЈА КАО ИЗАЗОВ ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – СЛУЧАЈ ДРЖАВА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Циљ овог рада је да укаже како је демократија пронашла своје место у Политици проширења Европске уније и какви су исходи трагања за одговарајућим демократским стандардима у процесу проширења. Аутор узима пример држава Централне и Источне Европе и правећи дистинкцију изм�...

ДРУШТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ У ГЛОБАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

У овом раду су изложени резултати анализе друштвених вредности у глобалном образовању које је садржано у документима различитих невладиних и међувладиних организација. Глобално образовање је идејно-политичко гледиште о образовању које је утемељено на схватању да савре�...

INDIAN EDUCATIONAL COOPERATION WITH AFRICA: SWOT ANALYSIS OF SOFT POWER APPROACH

The introduction of this paper presents a historical overview of India's relations with African countries. Joseph Nye's theory of soft power is presented as a theoretical background, its role in the theory of international relations as well as the possibility of education becoming an instrument of soft power. In the provided overview of India-Africa educational cooperation, it can be seen that India is implementing a very concrete, well-organized, and smart strategy in the field of educational c...

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ: ФОРМИРАЊЕ СВЕСТИ И (ИЛИ) САВЕСТИ

Тема рада је однос образовања и васпитања, посебно данас, у свету аморалног морализма у коме смо се нашли, и где се образовање и васпитање све више раздвајају чак и супротстављају. Постоји једна народна изрека која каже: „Највеће богатство је знање, а највећа врлина је скро�...

О ВИШЕСТРАНАЧЈУ КОД СРБА - ПОЛИТИКОЛОШКО-ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТ -

Овај чланак је писан поводом 30 година од обнављања вишепартијског система у Србији. Аутор је мишљења да је било потребно да се направи историјски преглед, тј. политиколошко-историјски пресек вишестраначја у Србији, као и у другим деловима бивше југословенске државе у који�...

РАЗЛОЗИ ПРЕСТАНКА ДОМИНАЦИЈЕ СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ НА ДЕСНОЈ СТРАНИ ПОЛИТИЧКЕ СЦЕНЕ У СРБИЈИ

У раду смо истражили разлоге због којих је престала доминација Српске радикалне странке (СРС) на десној страни политичке сцене у Србији, иако је од увођења вишепартијског система 1990. најдуже од свих странака десне оријентације, попут Српског покрета обнове (СПО) и Демократ�...

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНИХ ИДЕНТИТЕТА У ПОСТЛИТИЈСКОЈ ЦРНОЈ ГОРИ

Рад за предмет истраживања има тренутне односе снага националних идентитета у Црној Гори. Истраживање има за циљ: да покаже тренутне односе снага између два кључна национална идентитета (црногорског и српског), да изкаже рефлексију идентитетских односа у простору политич...

СПРОВОЂЕЊЕ ИНФАМНОГ ПЛАНА МЕРА ЗА РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА РУСИНА-УКРАЈИНАЦА У СРБИЈИ

Иако је Комисија за елиминацију расне дискриминације (CERD), још 2006. године изразила „забринутост због одсуства официјелног признавања русинске националне мањине упркос њеним посебним етничким карактеристикама”, Украјина до данас није признала Русине као националну мањи...

ЛОГОПЕДСКА ДИЈАГНОСТИКА У САД

У раду су приказане специфиц̌ности логопедске дијагностике у Сједињеним Америц̌ким Државама (САД). Представљене су процедуре и врсте стандардизованих дијагностичких тестова који се свакодневно користе у пракси са циљем прецизног диференцирања логопедског стања и степе...

ИЗАЗОВИ И ПОТЕШКОЋЕ У РАДУ СА ДЕЦОМ У ОБЛАСТИМА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

Ментално здравље деце и младих је често веома угрожено. Пандемија Корона вируса 2019 (COVID-19) довела је до великих промена попут ограничења кретања, забране путовања и спровођења стриктиних превентивних мера (изолација, социјално дистанцирање, ношење заштитне опреме). Све нав�...

ОД ДАНАС ДО СУТРА: РАДНИ УСЛОВИ НЕФОРМАЛНИХ САКУПЉАЧА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА У УСЛОВИМА COVID -19 КРИЗЕ

Неформални сакупљачи секундарних сировина живе и раде у веома лошим условима, а у контексту измењеном COVID-19 кризом јавиле су се нове тешкоће које су додатно угрозиле њихов положај. Више него раније, потребно је показати солидарност према овој друштвено рањивој групи која д...

ТЕОРИЈА ПРАВДЕ ЏОНА РОЛСА И (НЕ)ПОСТОЈАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ОВОГ ПРИСТУПА У ОБЛИКОВАЊУ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ГРАЂАНИМА И ГРАЂАНКАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Аутори у тексту полазе од анализе једног од најзначајнијих дела Џона Ролса „Теорије правде“, као основе за идентификацију елемената од значаја за систем социјалне заштите Републике Србије, односно оног његовог дела који се односи на материјалне престације корисницима. �...

ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Заснована на хуманој идеји, инклузија представља активности индивидуе и друштва зарад активног укључивања маргинализованих/ вулнерабилних група у живот заједнице на свим нивоима. Инклузија, као процес трајних промена, полази од претпоставке промовисања, заговарања и об�...

HABITS AND FREQUENCY OF (ONLINE) GAMBLING AMONG YOUNG PEOPLE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Gambling of young people as a risky behavior is an increasingly current social problem, but also the subject of numerous researches. The gambling industry is one of the fastest-growing industries in the world, and a significant increase in availability has taken place in the Bosnian and Herzegovinan society. Young people in BiH are entering the world of gambling more often and easier. Bad economic situation, social unrest, high poverty and unemployment rates contribute to this situation. World s...

ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ И СРПСКА СТРАТЕШКА КУЛТУРА

Неутралност је најчешће третирана као дискутабилан пројекат. Реч је о концепту који је праћен бројним контрадикцијама и дилемама и отвореним оспоравањима, почев од тога шта концепт данас значи, да ли је кредибилан, рeалан, могућ и морално утемељен концепт, посебно да ли га �...

ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КАО СТРАТЕГИЈСКА КАТЕГОРИЈА

Стратегија као својеврсна идеја или замисао како остварити националне интересе има важну улогу у егзистенцији државе. Њен успех почива на осмишљавању и имплементацији рационалних идејних решења, тачније, оних решења која су реално остварива у пракси а, при томе, ефектна и...

ЗНАЧЕЊА ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ СРБИЈЕ

Војна неутралност Србије, прокламована у Резолуцији Народне скупштине о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије од 26. децембра 2007. године, неретко је погрешно схватана, тенденциозно тумачена и неосновано критикована. У раду с�...

СПЕЦИФИЧНОСТИ И ПОТРЕБА УНАПРЕЂЕЊА ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Иако често оспоравана и одбацивана као нереална у свету који је одредила војна сила а притом најчешће коришћена у ратне сврхе, неутралност је и једна од спољнополитичких опција државе, у случају Швајцарске преко пет векова. У савремено доба користи се и у периоду мира, а на�...

СТРАТЕШКО ПРОМИШЉАЊЕ ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ СРБИЈЕ: МОГУЋНОСТИ, ИЗАЗОВИ И РИЗИЦИ

Концепт неутралности је у историјском паду, највише због процеса глобализације, али и негативних искустава неутралних држава у светским ратовима. Три државе у Европи су се одлучиле за неутралну политику у постхладноратовском периоду, међу којима је и Србија. Проблеми са к...

ВОЈНA НЕУТРАЛНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КАО РАЦИОНАЛНО И ПРЕЛАЗНО РЕШЕЊЕ

Република Србија је крајем друге године своје независности и самосталности (2007). Резолуцијом Народне скупштине декларисана као војно неутрална држава, до расписивања референдума на којем би се донела коначна одлука по том питању. Непосредније опредељење Републике Србије...

ВОЈНO НЕСВРСТАВАЊЕ ПОЈАМ, РАЗВОЈ, ПЕРСПЕКТИВЕ

Појам војног несврставања, војне несврстаности има своје корене у правном институту неутралности, чији је саставни део војна неутралност. Како би се избегле терминолошке недоумице аутор дефинише појмове неутралност, неутрализација, несврстаност, војна неутралност, војн�...

МАКЕДОНИЈА У НАТО: (НЕ)НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ГЕОПОЛИТИКЕ БАЛКАНА

Прича о македонском успеху уласком у НАТО је прича о самоиспуњавајућем пророчанству: покушавајући да избегну лоше прогнозе о опстанку државе, македонске власти су управо помогле да се створе услови за угрожавање националне безбедности, па и благостања грађана. Годину дан...

СТРАТЕШКИ ОКВИРИ ОСПОРАВАЊА ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ СРБИЈЕ

Иако потврђена резолуцијом Народне скупштине Републике Србије, стратешким документима и изјавама српских и иностраних, па и НАТО званичника, војна неутралност Србије је истовремено оспоравана. То оспоравање је прати од усвајања резолуције 2007. године, и непрестано се подг...

Од националног идеализма до националне трагедије: ЦИА и Југославија (1948 – 1990)

Осврт: Драган Бисенић (прир.), Од националног идеализма до националне трагедије: ЦИА и Југославија (1948 – 1990), документи, Том I Club Plus, Београд 2021, 633 стр....

Why Nationalism

Приказ књиге: Yael Tamir, Why Nationalism, Princeton University Press, 2019., стр. 224....

ГЕОПОЛИТИКА ТРИДЕСЕТОГОДИШЊЕГ РАТА И СРБИ У ЊОЈ

Тема овог научног рада је Тридесетогодишњи рат (1618-1648). Предмет истраживања сконцентрисан је на верску и геополитичку (ре)конфигурацију Европе у Тридесетогодишњем рату, и месту Срба у њему. Односи међу европским силама након окончања рата потрајали су до првих Наполеонови�...

ЗНАЧАЈ ЕЛИТИСТИЧКО-МЕРИТОКРАТСКЕ ТЕОРИЈЕ НЕЈЕДНАКОСТИ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ СТРУКТУРЕ И ДИНАМИКЕ ДРУШТВА

У ери глобализације и наступајућег „друштва знања“ обнавља се значај елитистичких и меритократских теорија, како у економији, тако и у култури и у политици. На фону успона неолиберализма у последњих тридесет година у савременој литератури обновљено је интересовање за ел...

ТРГОВИНА ЉУДИМА КАО ОБЛИК ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

У данашњем времену идентификован је велики број безбедносних проблема међу којима се све учесталије појављује и трговина људима. Иако инкорпорирана у домаћи и међународни правни оквир као кривично дело и даље постоје тешкоће у супротстављању истом. Услед погодности које...

ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ДЕМОГРАФСКИХ ТЕНДЕНЦИЈА СРПСКОГ НАРОДА

"Да није било ратова... Срба би било..." Овај чланак посвећен је у литератури више пута поновљеним тезама према којима је српско становништво током позног средњег века било једнако бројно као народи појединих западоевропских држава, након чега је последицом ратова, сеоба и ...

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ИЗМЕЂУ ПОЛИТИКЕ ПРОШИРЕЊА И ЗАЈЕДНИЧКЕ СПОЉНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ

Промењене тенденције европске интеграције у периоду након Хладног рата, одразиле су се политику проширења Европске уније (ЕУ), сходно измењеној клими у којој се она одвијала. Измењен карактер политике проширења, изложене дејству великог броја здружених фактора, нарочито �...

СЕКУРИТИЗАЦИЈА СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА У ЦРНОЈ ГОРИ - AНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ ЈАВНОГ ДИСКУРСА

Аутор у раду анализира однос према српском идентитету од стране бивших владајућих структура Црне Горе предвођене ДПС-ом. Као теоријски оквир у раду користи се теорија секуритизације која представља адекватан аналитички и истраживачки концепт за објашњење како се и на ко�...

УЛОГА РУСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У СПРЕЧАВАЊУ МЕЂУНАРОДНЕ АФИРМАЦИЈЕ (ПРОЈЕКТА) НЕЗАВИСНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ДО 2008. ГОДИНЕ

Истраживањима политичких ставова верских организација није придат довољан значај у политичким наукама, сразмерно реалном утицају на политичке процесе. Студије случаја ове врсте помажу нам да откријемо како се образују политичке и друштвене позиције, ставови, вредности �...

ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ АНГАЖОВАЊА ВЕЛИКИХ СИЛА НА БАЛКАНУ

У овом раду су изложени резултати анализе о друштвеним узроцима и разлозима који су навели велике силе да буду присутне и умешане у догађаје на Балкану, као и на судбину балканских држава и квалитет живота њихових грађана. У функцији овог рада изложена је и хронологија нај�...

ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА УСЛОВЉЕНОСТ ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКОГ ПОРЕТКА

У раду указујемо на међузависност економских структура и политичких институција, везаних за либерално-демократску државу. Уочљиво је да је функционисање политичких институција у оквиру либерално-демократског поретка на Западу условљено одговарајућим степеном друштвен...

ПОБУНЕ НА ГЛОБАЛНОЈ ПЕРИФЕРИЈИ КАО ТЕМПОРАЛНА СУСПЕНЗИЈА НЕОЛИБЕРАЛНОГ ПОРЕТКА

Рад анализира феномен побуна на глобалној периферији као насилне догађаје који нарушавају просторну логику и епистемичку извесност планетарног демократског мира и доводе до темпоралне суспензије неолибералног поретка. Аутор настоји да докаже претпоставку да је у раном...

НАЦИЈА И НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛИЗМА И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА

Имајући у виду да глобализација и мултикултурализам представљају најозбиљнијег опонента националној држави, у раду се пропитује њихов утицај на ерозију националне државе и трансформацију постојећих образаца друштвено – политичког организовања. Глобализација је на Зап...

ПРЕДЛОГ КВАЛИТАТИВНОГ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА КРХКИХ ДЕМОКРАТИЈА

Рад представља критичку анализу стања демократије данас, посебно оних које смо ми назвали крхке демократије. У првом делу рада истакли смо најзначајније карактеристике, као и разлоге њихових слабих институција. Као најбитнија одлика, по нашем мишљењу, је њихова политизац�...

ЕПИСТЕМИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ОБЛАСТИ КОНТРОЛЕ НУКЛЕАРНОГ НАОРУЖАЊА КАО СУБЈЕКТИ БЕЗБЕДНОСТИ

Рад се бави применом концепта епистемичких заједница у области безбедности, са циљем да се идентификују епистемичке заједнице у домену контроле нуклеарног наоружања, укаже на практичне импликације њиховог деловања, али истовремено испита и аналитичка вредност концепта....

УЛОГА ТЕОДОРА ПЛ. МИЛУТИНОВИЋА ВИШЊЕГОРСКОГ И КРАЈИШКИХ СРБА У ОСЛОБАЂАЊУ ДАЛМАЦИЈЕ, ДУБРОВНИКА И БОКЕ КОТОРСКЕ ОД НАПОЛЕОНОВЕ ВОЈСКЕ

Циљ овог рада је да се анализом садржаја одговарајуће литературе скрене пажња научној јавности на историјски значај ратоводствених подухвата Теодора пл. Милутиновића Вишњегорског и крајишких Срба, који су служили у Царско-краљевској војсци у биткама против Велике армиј�...

ДЕМОКРАТСКИ ПУТ ИНДОНЕЗИЈЕ У XXI ВЕКУ – ИЗГЛЕДИ И ШАНСЕ

Индонезија је од свог осамостаљења до данас прешла вишедецинијски пут неуспешног усвајања демократских вредности. Ово изискује постављање питања: Колико је Индонезија данас демократизована и шта су препреке овог процеса?Као одговор у овом раду понудићемо географски пол...

АФРИКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И ,,НОВО“ ОТКРИВАЊЕ АФРИКЕ У ДУХУ НЕОКОЛОНИЈАЛИЗМА

Африка је дуго била неоправдано занемаривана у теоријским разматрањима која се баве међународним односима. Једна од најдоминантнијих перцепција које су се шириле јесте да се на афрички континент гледа као на целину, заборављајући да њега чини више од педесет држава са св�...

О КОНЦЕПТУ „ВЕЛИКЕ СТРАТЕГИЈЕ” И ЊЕГОВОЈ КОРИСНОСТИ

Концепт великих стратегија присутан је у студијама спољне политике већ неколико деценија, мада у теоријској литератури не постоји консензус о његовом садржају и дометима. Овај рад нуди критички осврт на различите интерпретације поменутог концепта и поредећи схватања ре�...

ПОЛИТИЧКА БОРБА ОКО ПОЈМОВА: КРИЗА ДЕМОКРАТИЈЕ

Свеприсутност речи криза не само у свакодневном говору, већ и у академским радовима, није испраћена адекватним одређењем значења речи. У првом делу текста аутор настоји да прикаже промене значења речи криза током историје, аргументујући да криза не мора нужно имати негати...

ОМБУДСМАН У НОВОМ РУХУ - НОВИ ЗАКОН О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Омбудсман је важна институција у јачању демократије, владавине права, добре управе и заштите и промоције људских права. Иако јединствен модел не постоји у свету, приметни су покушаји међународних организација и механизама да стандардизују различита решења о омбудсману у ...

БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Рад је настао као резултат намере ауторке да освртом на позитивне прописе Републике Србије као и ставове теорије о области биомедицине, изложи потенцијалне проблеме који се рефлектују и на демографску политику. У уводном делу, пажња је усмерена на репродуктивну аутономиј...

РЕПУБЛИКА СРПСКА У БОРБИ ЗА ДРЖАВНОСТ

У фокусу овог рада је актуелна политичка ситуација у Босни и Херцеговини, с посебним нагласком на Републику Српску поводом које се, и у којој се, воде два супротстављена (гео)политичка процеса. Први, којег карактеришу перманентни притисци Запада, те представника ФБиХ (више �...

ХЛАДНИ РАТ И ДРЖАВОЦЕНТРИЧНИ КОНЦЕПТ БЕЗБЕДНОСТИ: ИСКУСТВА И ПАРАЛЕЛЕ

У раду се обрађује тема Хладног рата као посебног система међународних односа у периоду од 1945. до 1991. године, концепт безбедности и односи великих сила и блокова. Структура међународног система током Хладног рата била је биполарна, пошто није било довољно јаких других вели�...

ЕВРОПСКА УНИЈА КАО АКТЕР У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА: МОЋ ДИСКУРСА

У савременој академској литератури постоји мноштво дефиниција које настоје да укажу на специфичност ЕУ као актера у међународним односима. У овом раду, ауторкa се ослања на постструктуралистичко становиште у међународним односима, те полази од става да ЕУ не поседује пре�...

ВЕЛИКА СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - НЕМОГУЋА МИСИЈА?

Циљ аутора је да у овом чланку, анализирајући еволуцију најважнијих стратешких докумената Европске уније, као и актуелно стање дебате о њеном стратешком држању, допринесе потрази за одговором на питање да ли Европска унија има вeлику стратегију и да ли је уопште могуће да �...

ЕВОЛУЦИЈА УЛОГЕ ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ САВЕТА МИНИСТАРА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Савет министара Европске уније представља централну институцију за доношење одлука у Унији, било самостално или заједно са Европским парламентом. Један од важних елемената у оквиру Савета јесте председавање, односно руковођење целокупним активностима Уније. У тој улози,...

КОНФЕРЕНЦИЈА О БУДУЋНОСТИ ЕВРОПЕ: ЗНАЧАЈ ЗА РЕГИОН ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Иако је Конференција о будућности Европе по дефиницији оријентисана на будућност, чињеница да су државе и територије Западног Балкана изостављене из групе заинтересованих страна, упркос томе што имају перспективу чланства у Европској унији, не говори у прилог таквој ори�...

НОВА ЕРА ЕВРОПСКОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРОСТОРА? КА НАУЦИ ЗАСНОВАНОЈ НА ЈАВНИМ ВРЕДНОСТИМА

У тексту се разматра како се кроз недавни развој европског истраживачког простора обликују нови вредносни оквири и перспективе дискурса јавне научне политике. У основи подухвата за анализу дискурса јавних научних политика је изазов који се тиче процењивања ненаучних, не...

УСПОН КРАЈЊЕ ДЕСНИЦЕ У СУСЕДСТВУ

Приказ књиге: Peter Kreko, Attila Juhasz. 2017. The Hungarian Far Right: Social Demand, Political Supply, and International Context. Stuttgart: Ibidem-Verlag, p. 267....

У ТРАГАЊУ ЗА ВРЛИНОМ НАЦИОНАЛИЗМА

Приказ књиге: Hazoni, Јoram. 2021. Vrlina nacionalizma. Beograd: Clio – Institut za evropske studije, 273 str....

ЕВРОПА, ЈЕДАН ЦИЉ, ЈЕДНА СУДБИНА

Приказ књиге: Foucher, Michele. 2019. L'Europe, un dessein, un destin. Paris: Edition Marie B, 126 str....

ХИБРИДНА ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

У овоме раду се расправља интензитет, форма и степен освешћености постмодернизације социјалног рада. У том смислу, под постмодернизацијом социјалног рада се подразумева његово дискурзивно/метанаративно смештање у контекст глобално постмодернизованих друштва, како на н�...

ПОСЛЕДИЦЕ ИЗМЕНА ЗАКОНСКОГ ИЗБОРНОГ ПРАГА НА ПРЕДСТАВЉЕНОСТ СТРАНАКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА -ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2020. ГОДИНЕ

Законски изборни праг од 5% важећих гласова функционисао је у изборном систему Србије фактички две деценије. Од 2004. године он није примењиван на изборне листе странака националних мањина. У једном циклусу локалних избора, 2004. године, био је смањен на 3%. Пред парламентарне, ло...

ЦРНО ОГЛЕДАЛО, ЕНХЕНСМЕНТ И (НЕ)МОГУЋНОСТ ЗАБОРАВЉАЊА У ДИГИТАЛНО ДОБА

Савремена когнитивна и експериментална наука све више ради на истраживању значења и значаја заборава. Заборављање је једна од најважнијих менталних функција на индивидуалном нивоу, али и на социјалном и националном, јер омогућава лечење, прочишћавање мисли од тешких сећ�...

КРИЗА МОДЕРНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ – ПЕРСПЕКТИВЕ НИЧЕА И ШЕЛЕРА

Фридрих Ниче, а касније и Макс Шелер, у одређеној мери следећи Ничеову перспективу, промишљају дубоку друштвену и духовну кризу западне буржоаске цивилизације. Они настоје да открију узроке ове кризе и понуде решења за њено превазилажење. Циљ рада је да се осветле сличност...

О НАДЛЕЖНОСТИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МЕРА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА – ПОВОДОМ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА СРБИЈЕ

Током прошлогодишњег ванредног стања, због немогућности да се Народна скупштина састане, Влада Републике Србије је уз супотпис председника Републике, донела Уредбу којом је требало да пропише мере одступања од људских и мањинских права како би се што ефикасније изашло на...

ИСТОРИЈСКО-ПРАВНИ РАЗВОЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО УКИДАЊА СМРТНЕ КАЗНЕ

Кривична дела против живота и тела су дела која су инкриминисана међународним документима и свим светским кривичним законодавствима. Право на живот је најзначајније људско право и право човека као јединке. Без права на слободан живот и на заштиту од повређивања истог, сва...

ОДНОС ИЗМЕЂУ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА И ТУРСКЕ: ИЗМЕЂУ ПРИВИДНОГ ПРИЈАТЕЉСТВА И ПРИКРИВЕНОГ АНИМОЗИТЕТА

Савез између Сједињених Америчких Држава и Турске који је успостављен за време Хладног рата се у деценијама које су уследиле после овог великог глобалног сукоба нашао пред многобројним изазовима. Нарочито је интересантно посматрати овај савез са аспекта Сједињених Амер�...

ФРАНЦУСКА, УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО И ПЕРСПЕКТИВЕ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАЦИЈЕ ФОРМАЛНЕ СТРАТЕШКЕ КОНТРОЛЕ НАОРУЖАЊА

Током америчко-руске дебате о продужетку Новог СТАРТ-а током 2019. и 2020. године, обе земље су поново покренуле питање мултилатерализације стратешке офанзивне контроле наоружања. Међутим, док су САД позвале на учешће Кине, Русија је још једном поновила хладноратовски став нек...

ПОСТКОЛОНИЈАЛНИ СИСТЕМ ВЛАСТИ КАО ОСНОВА КОНФЛИКАТА У НИГЕРИЈИ

Нигерија је једно врло комплексно друштво са преко 300 различитих етничких групација, око 500 различитих језика и екстремно брзим растом популације са преко 210 милиона становника у 2021. години. Спајање ових различитих група и идентитета у један заједнички ентитет представљао ...

ТРАНСАТЛАНТСКИ ИЗАЗОВ БАЈДЕНОВЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Изборна победа Џозефа Бајдена у новембру 2020. Године нашироко је очивана као амерички повратак на глобалну сцену. У бројним академским и политичким круговима очекивало се да уклањање „изолационисте“ Доналда Трампа и важна победа либералног интернатионалисте Бајдена дон...

ПОТРАГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА СТРАТЕГИЈСКОМ АУТОНОМИЈОМ И БАЈДЕНОВА СПОЉНА ПОЛИТИКА

Током претходне деценије ЕУ се сусрела са изазовима на више фронтова: економска криза и спори опоравак, избегличка криза, тероризам, Брегзит, одсуство ефикасности своје спољне и безбедносне политике. Последњих година, ЕУ је уложила нови напор да дефинише своју сврху и поло...

БАЈДЕНОВА АДМИНИСТРАЦИЈА И КОНТРОЛА НАОРУЖАЊА

Да ли је Бајденова администрација успела да поврати бар неки део либералног међународног поретка делом деградираног за време мандата Доналда Трампа? Да ли се Бајден понаша у складу са својим и обећањима своје странке за време изборне кампање, или се придржава политика зац...

СЈЕДИЊЕНЕ ДРЖАВЕ И РАТ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА: ЦЕНА ПИРОВЕ ПОБЕДЕ

Повлачење америчких трупа из Авганистана током августа 2001. године ставило је тачку на најдужи рат који је САД икада водила, као и на прву фазу глобалног рата против тероризма. У том смислу, јављају се два важна питања, на која ћемо покушати да одговоримо у овом раду. Прво, кој...

ПОВЛАЧЕЊЕ АМЕРИЧКИХ ТРУПА ИЗ АВГАНИСТАНА: ИЗЛАЗНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Након двадесет дугих и фрустрирајућих година, Америка се најзад потпуно повукла из Авганистана. Овај рад даје преглед америчких акција у тој земљи, почевши са инвазијом за време администрације Џорџа Буша Млађег, преко ликвидације Осаме бин Ладена и сузбијања активности А�...

БАЈДЕНОВ ПРИСТУП РУСИЈИ: „ЛАКО РЕСЕТОВАЊЕ“?

Тема овог рада јесте политика према Русији актуелног председника САД, Џозефа Бајдена, у току прве године његовог мандата. Аутора је на бављење овом темом мотивисао билатерални самит Бајдена и руског председника Владимира Путина од 16. јуна 2021. године, када је Бајден за Русиј...

АМЕРИЧКО-РУСКО ПРИБЛИЖАВАЊЕ: (НЕ)МОГУЋ ПРАВАЦ ЗА АМЕРИЧКУ СПОЉНУ ПОЛИТИКУ

Аутори овог рада испитују могућу промену курса у спољној политици Сједињених Америчких Држава и њено стратешко прилагођавање у односима са Русијом. Сједињене Америчке Државе биле су једина суперсила у свету након завршетка Хладног рата, али савремени међународни систем ...

ИЗАЗОВИ СПЕЦИЈАЛНИМ ВЕЗАМА САД И УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА КРОЗ ПРИЗМУ АКЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА ЏОА БАЈДЕНА И ПРЕМИЈЕРА БОРИСА ЏОНСОНА

Сједињене Америчке Државе и Уједињено Краљевство имају специјалне политичке, економске, војне и културне односе. Нова америчка администрација враћа мултилатерализам и старе савезе међу своје главне приоритете, док су са друге стране британске власти најавиле експанзију...

КОНТИНУИТЕТ И ПРОМЕНЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ САД ПРЕМА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ ЗА ВРЕМЕ ПРВЕ ГОДИНЕ БАЈДЕНОВЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ: ТРЕЋИ ОБАМИН ИЛИ ДРУГИ ТРАМПОВ МАНДАТ?

Многи аналитичари очекивали су радикалну промену у спољној политици председника Џозефа Бајдена, посебно у поређењу са претходним председником Доналдом Трампом. Годину дана након изборне победе, мишљења о томе колико је Бајден заиста променио спољну политику САД су подељ...

ПАНАЈОТИС КОНДИЛИС – САЗНАЊЕ КРОЗ ПРЕЛАЖЕЊЕ ГРАНИЦЕ ИЗМЕЂУ АНТИЧКЕ И МОДЕРНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

Бројне студије немачко-грчког филозофа Панајотиса Кондилиса (1943–1988) из интелектуалне историје и политичке филозофије су уско повезане. „Die Entstehung der Dialektik“ рекоструише генезу хегелијанске филозофије, „Die Aufklärung“ с обзиром на европску филозофију просветитељства наглашав�...

ПАНАЈОТИС КОНДИЛИС И ЊЕГОВА КРИТИКА ТЕЗЕ О „НЕМАЧКОМ ПОСЕБНОМ ПУТУ“

Теза о „немачком посебном путу“ у Модерну била је после 1945. дуго времена широко распрострањена. Иако, она данас у историјској науци важи за оповргнуту, ипак још увек је присутна у деловима историјски заинтересоване јавности и у рецепцији утицајних представа немачке повес...

КОНДИЛИС И ПРИСТУП ЈЕДНОГ НОВОГ РЕАЛИЗМА У ПОЛИТИЧКОЈ НАУЦИ

Политички списи Панајотиса Кондилиса, у ужем смислу, се не смеју посматрати изоловано од временских околности у којима су настали. У краткој фази након распада комунизма и пред изневереним очекивањем у вези са обећањима западног система, деловало је замисливо да ће нови р�...

О МАСОВНОЈ ДЕМОКРАТИЈИ ЊЕН ПОЛОЖАЈ КОД ПАНАЈОТИСА КОНДИЛИСА

Кондилис аргументује као неутрални аналитичар социјалних и политичких положаја које је он као историчар идеја представљао у обимним делима. Из његовог знања, преокрет од модерне ка постмодерни постаје очигледан такође и кроз промену мисаоних фигура. „Синтетичко-хармони...

„НАЦИЈА“ У ПЛАНЕТАРНОМ ДОБУ

Да се о нацији говори пристрасно и идеолошки је правило, и свакако ће остати правило. Не шкоди, међутим, ако се то правило понекад прекрши, чак и ако постоји опасност да се западне између две ватре. На једној страни бојног поља стоји националистичка „десница“, која у нацији ...

УНИВЕРЗАЛИЗАЦИЈА ТЕХНИКЕ И ЗАПАДНА КУЛТУРА

Технизација привреде и света живота, која се од пре око једног века све бржим темпом одвија на планетарном нивоу, се често тумачила и тумачи као пропратна појава или макар као предзнак универзалног продора западне културе, обликоване ренесансом и просветитељством. Ово тум...

СВЕТСКЕ СИЛЕ И СВЕТСКА ДРЖАВА

Идеја о светској држави се од стране њених заговорника изједначава са идејом о вечном миру и у том смислу препоручује. Превладавање политичке распарчаности човечанства треба да заустави трвења која одатле настају и да општељудске интересе учини основом једне светске и п�...

„ИЗНЕНАДИМ СЕ КАДА СЕ НЕКО СЛАЖЕ СА МНОМ“

интервју урадио Спирос Цакњас у: περιοδικό 'ΔΙΑΒΑΖΩ', τ. 384, Απρίλιος 1998....

МАПИРАЊЕ ЗАКОНОМ ДЕФИНИСАНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ЊИХОВО РАЗМАТРАЊЕ У КОНТЕКСТУ ОДГОВОРА НА КРИЗНУ СИТУАЦИЈУ ИЗАЗВАНУ КОРОНАВИРУСОМ

Предмет чланка биo je нормативни оквир којим су дефинисане услуге социјалне заштите и њихово остваривање у пракси у контексту одговора на кризну ситуацију изазвану коронавирусом. Циљ је био да се установи које услуге социјалне заштите намењених женама које преживљавају н�...

ЗЛОСТАВЉАЊЕ УЧЕНИКА И УЛОГА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА У ШКОЛИ

У раду су наведена теориjска схватања релевантна за проблем који се истражује, тачније, теоријска схватања злостављања дјеце уопште и у школи, са посебним освртом на злостављање ученика и улога социјалног радника у школи. Када је ријеч о злостављању дјеце у школи, што је у ф...

КАРАКТЕРИСТИКЕ ФУНКЦИОНИСАЊА ПОРОДИЦА ДЕЦЕ С ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ У ВРЕМЕ КРИЗЕ

У раду се теоретски елаборирају карактеристике функционисања породица деце с тешкоћама у развоју с посебним освртом на њихово свакодневно функционирање у време посљедње кризе из које су, по свему судећи произашле, многе негативне промене које су имале неповољан учинак н�...

ПОДРШКА ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА РАЊИВИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Последње глобалне кризе допринеле су појачаној рањивости одређених друштвених група и поставиле изазов пред државним сектором да обезбеди друштвене мреже подршке и солидарности као директан одговор на кризом нарушено социјално благостање. Организације цивилног друштв...

КОНТАКТИ ДЕЦЕ СА РОДИТЕЉИМА ЛИШЕНИМ СЛОБОДЕ – ИЗАЗОВИ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19

Одслужење затворске казне представља изазован период, како за оног ко служи казну, тако и за чланове његове породице, а нарочито децу. Бројна истраживања показују да су ова деца изложена вишеструким ризицима, а један од ризика јесте прекид контаката, а самим тим и односа де�...

Друштвене девијације

Приказ књиге: Милосављевић, М., Бркић, М., Stoeckel, D. Друштвене девијације Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, 2020....

ЗА УСТАНОВЉЕЊЕ И ОЗВАНИЧЕЊЕ СРБИСТИКЕ

У систему славистике као научне филолошке дисциплинe пре три деценије није постојао подсистем са именом србистика. Постојао је подсистем сербокроатистика (за oбласт проучавања језика) и југославистика (за област проучавања књижевности). То је потврђено у књизи Предрага Пи...

ОД ОБНОВЕ СРБИСТИКЕ ДО ИМЕНА ДЕПАРТМАНА

У раду су представљени најзначајнији догађаји и процеси у последњој обнови србистике, која се везује за име професора Петра Милосављевића, као и за друге филологе окупљене око Покрета за обнову србистике. Посебна пажња је посвећена оснивању Друштва за обнову србистике у П...

ПРАВДА, ПРАВО И ЕТИКА СИЛЕ

Окупација Републике Српске Крајине, територије која је била под заштитом Уједињених нација , и која је завршном војном акцијом хрватских снага обављена пре двадесет и пет година (од 04. до 05. VIII 1995.) сматра се, све до данас, (од стране Хрватске и њој наклоњених земаља), регуларн�...

ЕКСТРЕМИЗАМ И НОВА РЕАЛНОСТ: СВЕТ У ДОБА КОРОНАВИРУСА

Приказ књиге: Ђорић, Марија. 2021. Екстремизам и нова реалност: Свет у доба коронавируса. Београд: Институт за политичке студије, 200 стр....

МОГУЋНОСТ ПРИЗНАЊА НОВЕ МИКРОДРЖАВЕ У СВЕТЛУ СТАРОГ ПРАВА (СЛУЧАЈ ЛИБЕРЛАНД)

Дана 13. априла 2015. године, на 1416. километру тока реке Дунав, на његовој десној обали, на локалитету Горња Сига, који у стварности представља полуострво које се наслања на десну обалу реке, од стране троје чешких држављана проглашена је Слободна република Либерланд. У домаћој ...

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Компаније послују у одређеном друштвеном окружењу, те се њихово пословање мора разматрати не сме само са становишта економских циљева, већ и са аспекта последица које такво пословање може произвести на друштвену и природну околину у којој компанија послује. Другим речима...

ДОПРИНОС ТЕОДОРА ПЛ. МИЛУТИНОВИЋА ВИШЊЕГОРСКОГ И КРАЈИШКИХ СРБА У ОСЛОБАЂАЊУ ИЛИРСКИХ ПРОВИНЦИЈА ДО КРАЈА 1813. ГОДИНЕ

Улози и значају крајишких јединица и високих војних заповедника српскога порекла у Наполеонским ратовима, домаћа и страна историографија не посвећује довољну пажњу. Политизацијом и идеологизацијом прошлости, али и несистематичношћу научника, посебно војних историчара, ...

КОНСТАНТА АМЕРИЧКЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ У ПРИНУДИ НАД СРБИМА ОД 1992. ГОДИНЕ

Константа америчке спољне политике која се примећује на тлу бивше Југославије је принуда над Србима. Светска доминација САД нашла је на том простору погодан полигон. САД могу пристрасно подржати кога желе против Срба који су на сваком месту, ма у ком положају, осетили непр�...

РАСПАД ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

Заједничка држава Србије и Црне Горе, Савезна Република Југославија, формирана је 1992. а распала се 2006. под именом Државна заједница Србија и Црна Гора. На референдуму у Црној Гори 21. маја 2006. 55,5% изашлих грађана Црне Горе гласало је да Црна Гора постане независна држава, а 44,5% �...

СПЕЦИЈАЛНИ МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ СУД ЗА ЛИБАН - ОД ОРИГИНАЛНЕ ИДЕЈЕ ДО НЕУБЕДЉИВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Тема нашег рада је настанак, структура и деловање међународног Специјалног суда за Либан, како гласи његов званичан назив, који је настао из потребе да се суди атентаторима на либанског председника владе Рафика Харирија 14. фебруара 2005. године. У друштву немалог броја м...

ДОПРИНОС ЕВРОПСКЕ СЛУЖБЕ ЗА СПОЉНО ДЕЛОВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОЈ ПРАКСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Рад разматра институционалне промене у Европској унији (ЕУ) чије реализовање започиње ступањем на снагу Уговора из Лисабона чиме се омогућава да ЕУ на глобалном плану а посебно при главном мултилатералном оквиру Уједињених нација (УН) дипломатски делује на стварању сагла...

РАЗВОЈ ФИЛИПИНСКОГ ИДЕНТИТЕТА И ШПАНСКА КОЛОНИЗАЦИЈА ФИЛИПИНА ПРЕМА ВИЂЕЊУ САЊЕ СТОШИЋ – КРИТИЧКИ ОСВРТ

У монографији-првенцу Колонијална политика Шпаније: Филипини као студија случаја хиспаниста и политиколог др Сања Стошић је први пут у српској научној литератури у облику једне књиге приказала и анализирала почетак и развој идентитета државе-архипелага Филипини и шпанс�...

GOING BLUE FROM RED – CHINESE ENGAGEMENT IN THE UN PEACEKEEPING OPERATIONS

This paper shall explore the reasons that triggered China to boost its security and economic influence within the United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) as a tool for embracing international challenges. By doing so, China is not just sharing the burden of providing international stability and achieving the UN Sustainable Development Goals, but exerting its influence in the process. Analysing the proposed subject, it will be demonstrated that China faces numerous obstacles whilst trying t...

ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИДЕОЛОШКЕ ПОДЕЛЕ У ЕВРОПСКИМ ПАРТИЈСКИМ СИСТЕМИМА

Аутор анализира историјске и текуће промене у традиционалној структури партијских система и обрасцима страначког такмичења у данашњим европским државама. Кроз велики део модерне политичке историје, западноевропске демократије, а њима су се од пада социјализма у Источно...

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ПРЕДСЕДНИЧКОГ СИСТЕМА У ТУРСКОЈ: ДАЉЕ ОД ДЕМОКРАТИЈЕ, БЛИЖЕ ДЕСПОТИЈИ

Прелаз са заштитничке демократије у Турској коју карактерише доминантна улога војске на делегативну демократију са израженом функцијом плебисцитирне извршне власти, била је природна и дугоочекивана последица стогодишњег бурног развоја политичког система. Турска верзи...

УСПОСТАВЉАЊЕ КУЛТА ЛИЧНОСТИ У СЕВЕРНОЈ КОРЕЈИ И НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ КИНИ: УПОРЕДНА АНАЛИЗА ДВА МОДЕЛА ВЛАСТИ

У овом раду покушаћемо да одговоримо на питање по чему се разликују два успостављена култа личности у Северној Кореји и Кини. Пре свега испитујемо шта се подразумева под култом личности и које су његове инхерентне карактеристике према излагању тематских аутора. У тој наме...

CHALLENGES OF LEADERSHIP AND FOLLOWERSHIP IN NIGERIAN GOVERNANCE ARCHITECTURE: AN ANALYTICAL REVIEW

The paper examines the challenges of leadership and followership in governance and how poor leadership has undermined democratic and sustainable development in Nigeria. Specifically, it explores reasons why one of the world most endowed nations in human capacity continues to be bequeathed mis-governance. Using documentary approach, we argue that the challenges for poor leadership and followership in Nigeria’s contemporary political system are tied to corruption and self-aggrandizement of leade...

ИСТОРИЈА СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ / НОВИ ВЕК

Приказ књиге: Dragan Simeunović. 2019. Istorija srpske političke misli / novi vek. Novi Sad: Pravoslavna reč, 587....

АНАТОМИЈА РАЗВОЈНОГ ПУТА СРПСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Приказ књиге: Nebojša Vladisavljević. 2019. Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra. Beograd: Arhipelag, 359 str....

The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power

Приказ књиге: Shoshana Zuboff. 2018. The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power. New York: PublicAffairs, 704 str....

ОСВРТ НА КЊИГУ ВАЛТЕРА КАСПЕРА: ДА СВИ ЈЕДНО БУДУ – ПУТЕВИМА ЈЕДИНСТВА

Осврт на књигу: Valter Kasper. 2020. Da svi jedno budu – putevima jedinstva. Beograd: Beogradska nadbiskupija, str. 255....

КУЛТУРОЛОШКИ КОНТРАУДАР: ТРАМП, БРЕГЗИТ И АУТОРИТАРНИ ПОПУЛИЗАМ

Приказ књиге: Pippa Norris and Ronald Inglehart. 2019. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge: Cambridge University Press, 540....

ПАРЛАМЕНТ УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА О БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (1876)

У чланку се истражују ставови посланика британског Парламента о српском устанку у Босни и Херцеговини, од његовог избијања до преусмеравања пажње европске дипломатије и британске јавности са Херцеговине, Босне, Србије и Црне Горе ка Бугарској и Цариграду у лето и јесен 1876...

НЕГАЦИЈА И ЕМАНЦИПАЦИЈА: „НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКАˮ ПОЛИТИКА КАРЛА ПОПЕРА

У овом раду излаже се и анализира друштвена и политичка мисао Карла Попера. С почетка се налази да је одредбено својство онога што Попер види као успешан метод пре свега природних наука известан „окрет ка негативностиˮ, оријентисање сазнања и његовог раста не на решење, не...

РАД ПРЕКО ПЛАТФОРМИ И НОВИ ОБЛИЦИ РАДА У ДИГИТАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ

Рад преко платформи представља атипични, нови облик рада, који је омогућила дигитална технологија. Одликује се. најчешће, тројним правним односом између дигиталне платформе, радника на платформи и клијента. Пошто се појављује у различитим облицима, тренутно представља пр�...

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА РАДА СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Циљ рада јесте да се применом научно-истраживачких метода опише процес управљања људским ресурсима у МУП-у Републике Србије, који доприноси развоју Сектора за ванредне ситуације и, следствено томе, излуче они елементи функције управљања људских ресурса који нису довољно ...

ПОЛИТИЧКИ И СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНИХ МИГРАЦИЈА

На почетку рада дају се основне одреднице феномена миграција, а потом се указује на комплексне и далекосежне импликације савремених присилних миграторних кретања са подручја Блиског истока и севера Африке ка европском континенту. У наставку се анализирају и научно елабо...

ДРУШТВЕНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ ИНТЕРНЕТА У НОВОЈ РЕАЛНОСТИ ТОКОМ КОВИД-19

Друштвене импликације информационо-комуникационих технологија (ИКТ), интернета и сајбер простора зависе од економских, правних и политичких одлука. Пандемија је створила нову реалност која обликује интернет који проналази примену у готово сваком домену. Овај рад разматр...

ЗАШТИТА ПРАВА ПРИВАТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

Право на приватност односно приватни и породични живот, дом и преписку као једно од људских права гарантовано је Уставом Републике Србије и бројним међународним актима. Запослени као људско биће такође ужива ово право. Рад пред нама бави се питањима у ком обиму ово право з�...

УПРАВНО-СУДСКА ЖАЛБА У УСТАВНО-ПРАВНОЈ ТРАДИЦИЈИ НА ПРОСТОРУ СРБИЈЕ И DE LEGE FERENDA

Институција административног (управног) спора има своје корене у српској и југословенској уставно-правној и управно-правној традицији. Институт жалбе у управном спору осликавао је уставно-правне тенденције ограничавања извршно-управне власти оличене најпре у монарху, а ...

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ ОДРЕДБИ АХТИСАРИЈЕВОГ ПЛАНА: КУЛТУРНО И ВЕРСКО НАСЛЕЂЕ И ПОСТКОНФЛИКТНИ СПОРАЗУМ БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ

Рад идентификује механизме заштите српског верског и културног наслеђа на Косову дефинисане Ахтисаријевим планом и анализира њихову досадашњу примену. Аутори имају за циљ да укажу на то да статус српског културног наслеђа на Косову укључује али и надилази питања заштите...

УЛОГА ПАРТИЈА ЗЕЛЕНИХ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ (1990-2020)

Зелена странка спада у групу оних политичких странака у Србији које су настале у освит обнове вишестраначког система. У међувремену, зелена партијска сцена је бивала све бројнија, међутим без утицаја на формирање извршне власти. Партије Зелених у Србији прешле су дуг пут п...

УЛОГА И ЗНАЧАЈ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ПАРЛАМЕНТАРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Процес преговора за чланство у Европској унији подразумева учешће великог броја институција Европске уније, али и држава кандидата за чланство. Овај рад има за циљ да укаже на значај и улогу Народна скупштина Републике Србије у процесу европских интеграција, са посебним ф...

ИНСТИТУЦИОНАЛНО СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ - ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКИ УВИДИ

Рад је усредсређен на нормативну анализу антикорупцијског институционалног инжењеринга у државама насталим на подручју бивше Југославије. На темељу анализе садржаја националних антикорупцијских нормативних аката постјугословенских република долази се до налаза о инс...

БEЗБЕДНОСТ У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Развој јавне управе некопматибилно свом диманичком и интензивном разгранавању не поклања довољно пажње безбедносном аспекту чинећи га неконтинуираним или чак у целости непостојећим елементом који прати развој јавне управе. Овај рад изнеће разлоге за интензивно, систем�...

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕТКА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Један од неопходних предуслова за припрему за чланство у Европској унији јесте реформисање јавне управе државе кандидата. Јавна управа и њено фукционисање треба да буду у складу са стандардима и захтевима Европске уније, међутим, њена реформа није само циљ по себи, већ осн...

ИЗАЗОВИ ПРИМЕНЕ НОРМАТИВНО-ПРАВНИХ АКАТА У ОБЛАСТИ ПОЛИТИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Компаније преко имплементације и примене одредби стратегија, закона, директива и других прописа, али и међународних стандарда рада, обезбеђују својим запосленима заштиту на раду, те осигуравају стабилност свог пословања. Анaлизом законске регулативе, научно-стучне литер�...

УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА У ЕРИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ОБРАЗОВНЕ СИСТЕМЕ ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ

Ера глобализације укинула је многе границе које су некада постојале у комуникацији између држава, компанија и појединаца. Као сама појава глобализација је различито тумачена, те њени утицаји и доприносу у повезивању света. Значај и корисност глобализације различито се де...

АНАЛИЗА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ПРОСВЕТИ

Корупција представља један од најозбиљнијих проблема по стабилност институционалног поретка Републике Србије. Услед ширине феномена овај рад фокусиран је на лоцирање корупције у сектору образовања, имајући у виду актуелност дате тематике. У ту сврху, потребно је обрадит...

ОН ИЛИ ОНА ВОЈНИК? ОСВРТ НА РОДНУ ОСЕТЉИВОСТ ЈЕЗИКА У СЕКТОРУ БЕЗБЕДНОСТИ

Сектор безбедности често се посматра као традиционално мушка сфера, државоцентрично поље у којем није било простора за учешћем жена, а још мање простора за дискусије о роду, родним идентитетима и дискриминацији. Родно осетљив језик, какав је српски, један је од основних ин�...

О ПОРЕКЛУ БУЊЕВАЦА

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прича о буњевачком пореклу започеће се речима које је 27. фебруара 1927. године, у Народној скупштини Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, изговорио народни посланик Марко Јурић (1880-1949), Буњевац из Суботице: “Истина је да се код нас врши насилно похрваћивање Буњ...

ДВЕ ОДБРАНЕ И ПОСЛЕДЊИ ДАНИ

Сократ је у Одбрани, не без ироније, рекао да од беседа својих тужилаца не препознаје самога себе, што је вероватно и Слободан Милошевић мислио и говорио о својим тужиоцима. СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЋ У ХАШКОМ ТРИБУНАЛУ Индивидуалне апологије на судовима и при суђењима ...

МИЛОШ ЖИКИЋ: АПРИЛСКИ РАТ У МОРАВСКОЈ БАНОВИНИ: ПЕТА АРМИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ У РАТУ 1941.

Приказ књиге: Милош Жикић: Априлски рат у Моравској бановини: Пета армија Југословенске војске у рату 1941. Београд: Институт за савремену историју, 2020. 343 стр....

„КОМПЛОТ“ ВЕЛИКИХ СИЛА И УСТАНЦИ 1830–ТИХ У БОСАНСКОМ ЕЈАЛЕТУ

Рад има за циљ да представи перфидну улогу Аустрије у „комплоту“ великих сила против устаничких покрета Срба и муслимана током 1830–тих у Босанском ејалету. Реч је о три устанка: муслиманском Хусеин–капетана Градашчевића 1830–1832. против централне турске власти, српском по�...

ГЕОПОЛИТИЧКЕ ТЕЖЊЕ РУМУНИЈЕ КА СЕВЕРОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ ВЛАХА ОД КРАЈА СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 19. ВЕКА ДО ДАНАС

Аутор у чланку пише о румунским геополитичким тежњама ка североисточној Србији и Власима у њој од краја седамдесетих година 19. века до данас. У раду се описују методе румунске агитације према Власима у североисточној Србији, а коју спроводе румунска држава као и Румунскa п�...

ФРАНЦУСКА БУРЖОАСКА РЕВОЛУЦИЈА ИЗ ПЕРА СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

Предмет овога рада јесте Француска буржоаска револуција у научној визури Слободана Јовановића. Историјски контекст у коме се одиграла, личности које су њоме управљале и политички домети револуције пробудили су научну радозналост већег броја аутора. У српском поднебљу је...

ПОЛИТИЧКИ СУКОБИ ВОЈСКЕ И ЦИВИЛА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ ДО 1912. ГОДИНЕ (примери за друштвену историју)

Чланак на више примера у распону од тридесет година указује на политичке сукобе цивила са појединцима у војсци или пак против стајаће војске као установе. Народна радикална странка се у првим годинама свог постојања противила стајаћој војсци и истицала народну војску (те�...

МОНОПОЛИЗАЦИJA ГЛОБАЛНОГ МЕДИJСКОГ СЕКТОРА: НЕДАВНИ ДОГАЂАЈИ

Овај чланак има за циљ да допуни домаће и стране студије масовне комуникације политичком и економском анализом догађаја везаних за монополизацију у светском медијском сектору у 2018-2020. - на основу релевантних примера....

УЧЕШЋЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА

Мултинационалне операције (МнОп) представљају активности, које се предузимају у оквиру система колективне безбедности и система колективне одбране, у складу с међународним правом и потврђеним међународним уговорима и сложен процес у којима војне снаге, као директан експ...

САД И КИНА – РЕДЕФИНИСАЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ПОБЕДЕ БАЈДЕНА НА ПРЕДСЕДНИЧКИМ ИЗБОРИМА У САД

Савремено друштво се свакодневно налази на удару многобројних процеса који свакодневно мењају његову структуру и динамику. Убрзане промене су довеле до суштинске прерасподеле глобалне економске, политичке и војне моћи што је у великој мери изазвало урушавање униполарне...

ПРИСТУПАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – ПРОЦЕС БЕЗ КРАЈА

Приступање Републике Србије Европској унији је процес који више од 18 година у континуитету окупира интересовање академске заједнице, институција, невладиног сектора и самих грађана. Европска будућност Србије и Западног Балкана је прокламована од стране Европског савета...

ПЕРСПЕКТИВЕ КРЕДИБИЛНОГ ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ЗАПАДНИ БАЛКАН: ПОЈАЧАНО АНГАЖОВАЊЕ ЕУ У СФЕРИ РЕГУЛАТИВЕ И ПРАКСЕ СУЗБИЈАЊА ПРАЊА НОВЦА

„Уколико желимо више стабилности у нашем суседству, тада морамо одржати кредибилне перспективе проширења за Западни Балкан. Јасно је да неће бити даљег проширења током мандата ове Комисије и овог Парламента. Ниједан кандидат није спреман. Након тога ће Европска унија б...

УЛОГА ИНДУСТРИЈЕ У ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ СРБИЈЕ

Више од седам деценија индустрија има веома важну улогу у економском развоју Србије. Модел развоја и неефикасна транзиција, посебно приватизација, довели су до превремене деиндустријализације. Транзициони процес у српској индустрији није створио конкурентну структуру, �...

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО У ХАРТОВОЈ ПРАВНОЈ ТЕОРИЈИ - ЈЕДНОСТАВАН ПРАВНИ ПОРЕДАК ИЛИ СЛОЖЕН ПРАВНИ СИСТЕМ

Проматрање правне природе међународног права, његовог важења, али и практичног утицаја које оно има, никад није престало да интригира правну теорију. Историјски гледано, међународно право је прешло дуг пут од његовог иницијалног сагледавања као какве међународне позитив�...

ДРЖАВНИ КАПАЦИТЕТ ИЗМЕЂУ УТИЛИТАРИЗМА И КОНЗЕРВАТИВИЗМА

Овај рад разматра проблематику конститутивних елемената државног капацитета (пре свега у виду фискалног и правног капацитета) као сложене и динамичке категорије на пресеку утилитаризма и конзервативизма. Према аутору, утилитаризам је подлежућа идеологија која доминира ...

ТЕОРИЈА ПРАВЕДНОГ МИРА: ИМПЛИКАЦИЈЕ И ОПАСНОСТИ НОРМАТИВНЕ ТЕОРИЈЕ ПРАВЕДНОГ МИРА

Рад анализира импликације и опасности конструкције нормативне теорије праведног мира. Рад није критика било које конкретне теорије праведног мира која претендује да буде општеприхваћена, будући да она као таква тренутно не постоји, већ настоји указати на проблеме који м�...

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ЕФИКАСНОСТ ПАРЛАМЕНТА СРБИЈЕ (2008-2020)

Применом нео-институционалног нормативно-емпиријског приступа и критеријума Интерпарламентарне уније за оцену демократичности парламента, четири сазива Скупштине Србије (VIII-XI) анализирана су у складу са пет индикатора: репрезентативност, транспарентност, приступачнос�...

КОСОВСКА САЊИВОСТ САНУ Косово (ни)је Србија: прилог критичком тумачењу академијске праксе самоодрицања

Аутор у тексту полази од става да је САНУ једна од неколико најугледнијих и најзначајнијих институција српског народа. Њено деловање у окриљу српске нације и државе Србије има веродостојан историјски и културни значај, попут Српске православне Цркве, Матице српске, униве�...

„НОН-ПЕЈПЕРИ“ О СТАТУСУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Ова тема је од великог научног и друштвеног значаја, поготово имајући у виду шта Косово и Метохија значи за српску самосвест и национални, културни и државно-политички идентитет. У раду су презентоване и анализиране актуелне анонимне дипломатске и политичке поруке које у �...

ДОБРОВОЉНА АСИМИЛАЦИЈА СРБА ?

После свих неправди које су међународни фактори, пре свега ратни непријатељи, али и каснији миротворци, учинили српском народу у два светска рата, у планираном разбијању СФРЈ - медијском харангом, санкцијама и агресијом НАТО на СРЈ и Србију, јасно је да тада, па ни данас није...

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РЕШЕЊА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ МЕЂУНАЦИОНАЛНИХ ТЕНЗИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ

Црна Гора, иако спада у мале државе по величини и броју становника, је мултинационална држава. Поред најбројније црногорске нације, у Црној Гори живи значајан број припадника српске, а затим и бошњачке и албанске нације. Постојећи облик државног уређења Црне Горе као унита�...

УЗРОЦИ ПРВИХ СУКОБА СРБА И АЛБАНАЦА КРОЗ ИСТОРИЈУ

Од периода настанка првих националних држава у XIX веку, односе два најмногољуднија народа на Балкану, Срба и Албанаца, карактеришу сукоби који су резултат суштинских разлика, верске, културолошке и традиционалне природе. Разлике и неједнакости које из њих проистичу, су нас...

БАЛКАНСКО ПИТАЊЕ У ВРЕМЕ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА

Аутор полази од хипотезе да је Балкан богата територија која је привлачила освајаче или су они, у циљу великих освајања или ратних сукоба, морали да пређу простор Балкана. Велике силе, па чак и савези Великих сила нису могли да удовоље сопственим интересима а да не угрозе ин...

АКТУЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ИЗАЗОВИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

У овом раду се разматрају актуелни организациони изазови који се стављају пред Српску православну цркву. Основни циљ нам је да се изврши научна дескрипција појава које прате црквену организацију у актуелном политичком и историјском тренутку, да укажемо на њихове узроке и...

РЕЛИГИЈСКЕ СЛОБОДЕ У СРБИЈИ ПРЕМА ИЗВЕШТАЈУ СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ

У Извештају Стејт департмента о међународним религијским слободама за 2019. годину разматра се питање религијских слобода у Србији, као и других земаља у свету. Стање у Србији је изложено кроз два сепарата. У првом сепарату се фактички разматра стање религијских слобода у це...

НАЦИОНАЛНА И ПРОСВЕТИТЕЉСКА УЛОГА СРПСКЕ ЦРКВЕ TOKOM ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (1914-1918)

Национална и просветитељска улога коју је имала Српска Цркве престала је да постоји у Првом светском рату (1914-1918). Њена целокупна делатност била је угашена доласком окупатора у Србију. Са гашењем цркве, угашена је и дуговековна традиција коју је имала у улози образовног и с�...

О хришћанском и грађанском идентитету: Разматрања о актуелним питањима духовне ситуације нашег времена

Приказ књиге: Гојко Перовић, 2020, О хришћанском и грађанском идентитету: Разматрања о актуелним питањима духовне ситуације нашег времена, Приредио и предговор написао проф. Драган Јаковљевић, Никшић: Институт за српску културу, стр. 174...

ВОЈНO НЕСВРСТАВАЊЕ ПОЈАМ, РАЗВОЈ, ПЕРСПЕКТИВЕ

Појам војног несврставања, војне несврстаности има своје корене у правном институту неутралности, чији је саставни део војна неутралност. Како би се избегле терминолошке недоумице аутор дефинише појмове неутралност, неутрализација, несврстаност, војна неутралност, војн�...

ВОЈСКА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ ДРУГЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Војска подразумева целокупност оружаних снага једне државе. Она првенствено штити државу од спољне агресије, али она штити и унутрашњи уставни поредак. Период од завршетка Другог светског рата 1945. године до распада СФРЈ 1992. године је познат као период друге Југославије. У �...

ОБАВЕЗА СЛУЖЕЊА ВОЈНОГ РОКА

Прошло је десет година од како је обустављена обавеза служења војног рока у Србији. У протеклој деценији уследиле су значајне промене на геополитичкој карти света, као и значајне промене геостратешког и војнополитичког карактера, које су од значаја за геополитички положа...

РАТ И МЕДИЈИ – ПОВЕЗАНОСТ, УСЛОВЉЕНОСТ И ЕВОЛУЦИЈА ФЕНОМЕНА

У раду је, са ослонцем на анализу литературе, синтетизован преглед развоја физиономије утицаја медија на становништво у погледу односа према оружаним сукобима, конкретније ратовању. Праћење узајамне везе медија и рата раду ослања се на неколико кључних момента у историји...

СУКОБИ У ИНФОРМАЦИОНОМ ПРОСТОРУ ИЗ УГЛА САВРЕМЕНЕ ВОЈНЕ МИСЛИ У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ – ИСКУСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Савремене државе, услед масовне примене информационе технологије у области комуникација, суочавају се са проблемом ефикасне контроле и заштите националне информационе сфере, а самим тим и националне безбедности. Информације се од давнина користе у манипулативе сврхе и к...

АНАЛИЗА НОРМАТИВА И ПРАКСЕ СПРЕЧАВАЊА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА У СРБИЈИ

Родно засновано насиље се сматра једним од најраспрострањенијих и најдрастичнијих облика кршења женских људских права и нарушавања људског достојанства и један је од најчешћих појавних облика дискриминације над женама. Овај рад има за циљ да представи скуп међународно �...

БАНКЕ ХРАНЕ – НЕУСПЕХ ДРЖАВЕ БЛАГОСТАЊА ИЛИ ЧИН МИЛОСРЂА ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА?

Традиционално, системи социјалне сигурности покривају ризик од сиромаштва, односно ризик од немогућности задовољавања основних потреба у датом друштву. Упркос томе, сиромаштво и социјално искључивање су у различитој мери и даље распрострањени у свим државама Европе, ман...

ЖИВОТНИ И РАДНИ УСЛОВИ НЕФОРМАЛНИХ САКУПЉАЧА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

Предмет овог рада су услови живота и рада неформалних сакупљача секундарних сировина. Циљ рада је указивање на специфичне тешкоће са којима се сусреће ова група радника. Рад је настао на основу резултата емпиријског истраживања акционог типа из области социјалне политик�...

ЗНАЧАЈ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА КОЈА СУ ОБУХВАЋЕНА ИНКЛУЗИВНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

Поремећај из спектра аутизма је неуроразвојни поремећај који се јавља на раном утзрасту и траје читав живот. Са етиолошког и феноменолошког стајалишта деца са аутизмом представљају комплексну групацију у популацији особа са сметњама у развоју. Поред едукације која се пр�...

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЦРНОЈ ГОРИ

У раду је представљен Интегрисани информациони систем социјалног старања (ИССС) – Социјални картон, дигитална трансформација центара за социјални рад у служби реформе система социјалне и дјечје заштите Црне Горе и бенефити система за кориснике, запослене у центрима за с�...

Геронтологија

Приказ књиге: Зоран Весић Геронтологија Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд 2021, стр. 230...

Мисли локално, делуј глобално

Приказ књиге: Марко Танасковић, Мисли локално, делуј глобално, Београд: Поредак, 2020, 157 стр....

Народ, партије и демократија у Босни и Херцеговини

Приказ књиге: Владе Симовић Народ, партије и демократија у Босни и Херцеговини, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, 2019, 357 стр....

Социолошке маргиналије на савремене теме (огледи)

Приказ књиге: Љубиша Р. Митровић, Социолошке маргиналије на савремене теме (огледи), Нови Сад: Прометеј, 2019, 252 стр....

ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ И ОДРЖИВ РАЗВОЈ

Нови милениј обележава прелаз из доба глобализације у доба глобалности. У таквом добу појединачне акције, локална трговина и национална политика имају глобални утицај. Да би одговориле изазовима животне средине и развоја, државе су, преко глобалних организација, одлучиле...

ДА ЛИ ЋЕ КИНЕСКА ВАЛУТА ТОКОМ 2020-ИХ ДОБИТИ ГЛОБАЛНИ СТАТУС?

Пандемија КОВИД-19 и с њом повезана економска криза катализује ребаланс у глобалној моћи, од Запада ка Истоку, што се одражава и на валутна тржишта. Процене су да ће значајно ојачати утицај ренминбија (РМБ) током треће деценије 21. века, да би на крају тог периода он постао трећ...

ГЕОПОЛИТИЧКА ПЕРСПЕКТИВА РЕКОНФИГУРАЦИЈЕ ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПРОСТОРА

Као главни узрок ратног сукоба, проистекле вишедеценијске кризе и латентне нестабилности постјугословенског простора апострофирају се наметнута, неадекватна политичко-територијална подела и дискордантне границе некадашњих република проглашених за државе. То се већ за...

О ГУБИТКУ ТЕРИТОРИЈА И АСИМИЛАЦИЈИ ПРАВОСЛАВНИХ СЛОВЕНА

Према подацима Конрада фон Хеснера у XVI веку било је 60 народа словенског језика. Преостало је 14, док су остали асимиловани и избрисани са етничке мапе. Такође, територије које су Словени изгубили износе близу 700.000 квадратних километара. Уз све то Запад и даље настоји да преос...

У СЕНЦИ ДРЕВНОГ ДРУШТВА: ЕНГЕЛСОВО ПОРЕКЛО ПОРОДИЦЕ

Осврт на књигу Порекло породице, приватне својине и државе Фридриха Енгелса (Friedrich Engels.1884. The Origin of the Family, Private Property and the State. New York: Pathfinder Press, 180 p.)  ...

ЕВРОПА ПРЕД ПОЛИТИЧКИМ ОГЛЕДАЛОМ

Приказ књиге: Vukasović, Dejana. 2020. Constructing a (EU)ropean Identity. The Balkans and the Western Balkans as the Other. Beograd: Institut za političke studije, str. 194....

ШАРЛ ДЕ ГОЛ: ПОСЛЕДЊИ ВЕЛИКИ ФРАНЦУЗ

Приказ књиге: Julian Jackson. 2018. A Certain Idea of France The life of Charles de Gaulle. London: Penguin Random House UK, pp. 887....

ДРЖАВНО ПИТАЊЕ У ТЕОРИЈСКОЈ МИСЛИ СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

Бављење државом старо је колико и сама држава. Њен настанак, развој и уставно устројство показују у којој мери је државно питање важно у теоријској мисли. У литератури постоји велики број темата у којима се настоји објаснити суштина државног питања, полазећи од појединачн�...

КОНЦЕПТ ДРУШТВЕНЕ ПРАВДЕ И НАГОН ЗА МОЋ

Предмет овог чланка је однос између моћи и правде у људском друштву, говорећи у ширем смислу. Уже посматрано, однос између, од човека неодвојивог, осећаја инфериорности, из којег се, услед спреге страха и потребе за већом безбедношћу тела, рађа нагон за моћ, који у већини слу�...

AЗИЈСКИ ПАЦИФИК И АМЕРИЧКО-КИНЕСКО НАДМЕТАЊЕ

У тексту се анализира америчко-кинеско надметање које има прогресивну тенденцију и својом комплексношћу тешко је контролисано што чини реалним опасност од даље интензивне радикализације њихових односа. Тaj ривалитет добија посебне димензије нa простору азијског Пацифик�...

ПРЕДСЕДНИЧКА КРИЗА У ВЕНЕЦУЕЛИ: УЗРОЦИ, АКТЕРИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Предмет овог рада је актуелна председничка криза у Венецуели, избила јануара 2019, услед одлуке Сједињених Америчких Држава (САД) и још око 50 земаља света да не признају Николаса Мадура за изабраног председника Венецуеле. Циљ је да се истражи како и зашто се Венецуела нашла у ...

ПРИВРЕДЕ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ‒ МЕСТО И УЛОГА СРБИЈЕ

Рад анализира стање и структуру привреда земаља Западног Балкана, њихове економске карактеристике, као и њихов међусобни утицај, који је првенствено изражен кроз спољнотрговински аспект и деловање унутар споразума CEFTA 2006. Приказујући основне макроекономске индикаторе, к...

ЗЛОУПОТРЕБА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У ЕКСТРЕМИСТИЧКЕ И ТЕРОРИСТИЧКЕ СВРХЕ

У раду се истражује могућа злоупотреба вештачке интелигенције у екстремистичке и терористичке сврхе. Имајући у виду све већу дигитализацију и роботизацију друштва, сасвим је реално очекивати и све већу употребу вештачке интелигенције у безбедносном контексту, што ће сва...

ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВА УГОВОРНИЦА ЗА МАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ ПРОУЗРОКОВАНУ ПОВРЕДОМ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА

Циљ овог рада ограничен је на разматрање одговорности држава уговорница за материјалну штету проузроковану кршењем Европске конвенције о људским правима као један од облика новчаног правичног задовољења оштећеној страни. За постојање одговорности држава за ову врсту ш�...

Author