Изабери језик:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НАУЧНОГ САРАДНИКА

На основу чл. 63. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 49/2019), и чл. 36. Статута Института за политичке студије (бр. 2/1 од 03.01.2024. године), а у вези са чл. 99. Закона о Науци и истраживањима и чл. 50 Законa о запосленим у јавним службама („Сл. гласник РС” бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 i 123/2021.),  Институт за политичке студије, Београд

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НАУЧНОГ САРАДНИКА

1. Број извршилаца: 1

2. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу продужења и заснивања сталног радног односа, у зависности од радних резултата.

3. Услови за конкурисање:

– Да поседује диплому основних студија у области друштвено-хуманистичких наука,
– да се бави научноистраживачким радом и да има научне радове објављене у категоризованим научним часописима,
– да је изабран у звање научни сарадник.

4. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу сатановања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Уз пријаву на овај конкурс за пријем у радни однос научног сарадника, потребно је да кандидат достави следећу документацију:

– Доказ о стручној спреми (диплома основних студија) / Уверење о избору у научно звање;
– Фотокопија личне карте;
– Извод из матичне књиге рођених;
– Уверење о држављанству;
– Биографију и библиографију.

5. Сва конкурсна документација се доставља у оригиналу или овереној фотокопији, на адресу Добрињска 11, 11000 Београд, непосредно у просторијама Института или препорученом пошиљком са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за пријем у радни однос за радно место научни сарадник”.

6. Рок за пријаву на конкурс износи 15 дана од дана објављивања ове одлуке у Службеном гласнику РС.

7. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОГЛАС КОНКУРСА ДОСТУПАН ЈЕ ОВДЕ