Изабери језик:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ИСТРАЖИВАЧА – САРАДНИКА (1)

Број: 708/1

Датум: 22.08.2023.

На основу чл. 63. Закона о науци и истраживањима, („Службени гласник РС“, бр. 49/2019) и чл. 32. Статута Института за политичке студије (бр. 527/1 од 19.11.2020. године), а у вези са чл. 99. Закона о Науци и истраживањима и чл. 50 Законa о запосленим у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 i 123/2021.)

Расписује јавни конкурс за пријем у радни однос: истраживача – сарадника.

1. Број извршилаца: 1

2. Радни однос се заснива на период од једне године са могућношћу продужења и заснивања сталног радног односа, у зависности од радних резултата.

3. Услови за конкурисање:

–  Да поседује диплому основних студија у области друштвено – хуманистичких наука,

–  Да се бави научноистраживачким радом и има бар пет објављених рецензираних научних радова,

–  Да је изабран у звање истраживач – сарадник.

4. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу сатановања, податке о образовању, податке врсти и дужини радног искуства. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Уз пријаву на овај конкурс, потребно је да кандидат достави следећу документацију:

– Доказ о стручној спреми (диплома основних студија)

– Уверење о избору у истраживачко звање;

– Фотокопија личне карте;

– Извод из матичне књиге рођених; 

– Уверење о држављанству;

– Биографију и библиографију.

5. Сва конкурсна документација се доставља у оригиналу или овереној фотокопији, на адресу Београд, Добрињска 11 / 5. спрат, непосредно у просторијама Института или препорученом пошиљком са назнаком: „Пријава за јавни конкурс конкурс за пријем у радни однос за радно место истраживач – сарадник“.

6. Рок за пријаву на конкурс износи 15 дана од дана објављивања ове одлуке у Службеном гласнику РС.

7. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Директор

др Миша Стојадиновић

виши научни сарадник

Службени гласник – оглас 30082023114818 (1)