Izaberi jezik:

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ISTRAŽIVAČA – SARADNIKA (1)

Broj :708/1
Datum: 22.08.2023.

Na osnovu čl. 63. Zakona o nauci i istraživanjima, („Službeni glasnik RS“, br. 49/2019) i čl. 32. Statuta Instituta za političke studije (br. 527/1 od 19.11.2020. godine), a u vezi sa čl. 99. Zakona o Nauci i istraživanjima i čl. 50 Zakona o zaposlenim u javnim službama („Sl. glasnik RS“ br. 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 i 123/2021.)

Raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos istraživača – saradnika.

1. Broj izvršilaca: 1

2. Radni odnos se zasniva na period od jedne godine sa mogućnošću produženja i zasnivanja stalnog radnog odnosa, u zavisnosti od radnih rezultata.

3. Uslovi za konkurisanje:

– Da poseduje diplomu osnovnih studija u oblasti društveno – humanističkih nauka,
– da se bavi naučnoistraživačkim radom i ima bar pet objavljenih recenziranih naučnih radova,
– da je izabran u zvanje istraživač – saradnik.

4. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke о vrsti i dužini radnog iskustva. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.
Uz prijavu na ovaj konkurs, potrebno je da kandidat dostavi sledeću dokumentaciju:

– Dokaz o stručnoj spremi (diploma osnovnih studija);
– Uverenje o izboru u istraživačko zvanje;
– Fotokopija lične karte;
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Uverenje o državljanstvu;
– Biografiju i bibliografiju.

5. Sva konkursna dokumentacija se dostavlja u originalu ili overenoj fotokopiji, na adresu Beograd, Dobrinjska 11 / 5. sprat, neposredno u prostorijama Instituta ili preporučenom pošiljkom sa naznakom: „Prijava za javni konkurs konkurs za prijem u radni odnos za radno mesto istraživač – saradnik“

6. Rok za prijavu na konkurs iznosi 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u Službenom glasniku RS.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktor

dr Miša Stojadinović

viši naučni saradnik

Službeni glasnik – oglas30082023114818 (1)

ç