Изабери језик:

Упутства за рецензенте

Улога  рецензената  је  да  доприносе  очувању  високог квалитета  нашег часописа. Радови подлежу двострукој рецензији, а рецензије су анонимне у оба смера.

Захтев за израду рецензије достављају се преко СЦИндекс Asistent система. Рок за прихватање/одбијање рецензирања је седам дана од пријема захтева, а за саму израду рецензије две недеље од пријема захтева. Садржај рецензије је поверљив, те се не сме откривати особама које нису у уредништву часописа. Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид конфликта интереса у  вези  са  радом  који  треба  да рецензира  потребно  је  да  о  томе  што  пре  обавести редакцију. Приликом рецензије рукописа, рецензент попуњава рецензентски лист који садржи следећа поља:

Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:

У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки приступ у раду:

Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, посебно у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене у научним часописима и зборницима (посебно часописи и зборници  из  политикологије).

Научни и друштвени допринос рада.   Општи коментар о квалитету рада:

Ваша  сугестија  аутору  за  побољшање  квалитета  рада,  ако је потребно:

Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију рада:

  • Оригинални научни рад
  • Прегледни  рад
  • Научна критика, полемика и осврти

Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог рада:

  • Објавити без измена
  • Објавити уз мале измене
  • Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
  • Одбити

Додатни коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам, превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.

Приликом израде рецензија, забрањена је употреба Chat box-ова и других софтвера вештачке интелигенције.

Пријави се за билтен