Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I EVROPSKE INTEGRACIJE – ISTRAŽIVANJA

OSNOVE POLITIČKOG SISTEMA EVROPSKE UNIJE

U ovom radu izložićemo važnije aspekte ustavnog prava Evropske Unije sadržanog u Ugovoru o Ustavu za Evropu. Ovaj će biti analiziran u svetlu bitnih istorijskih izmena u institucionalno-pravnom si­stemu Evropske Unije. U političko-pravnoj analizi posebno . . .

POLITIČKE PARTIJE I EVROPSKI IZBORI

Cilj ovog rada je da analizira osnovne teorijske pravce i reforme, kao i odnos transnacionalnih političkih grupacija prema evropskim izborima. Razvoj izbornog zakonodavstva EU nije tekao uporedo sa institucionalnim i političkim promenama. Pitanje evropskih . . .

AKTUELNO
OGLEDI I STUDIJE

IZBORI I IZBORNI SISTEM

Politika, politički proces i političke aktivno­sti su opšti i posebni realiteti i modeli, na osno­vu kojih se izvode i posebni i pojedinačni modeli izbora i izbornog sistema u zavisnosti od političkog uređenja države, zajednice, u određenom vremenu . . .

IZBORNI SISTEM

Izborni sistem je relativno konzistentan i sistematizovan skup pravila, principa i institucija ko­jima se regulišu izbori. Izborni sistem je način na koji je oblikovan i uređen izborni proces u nekom političkom sistemu. Glavni elementi izbornog siste­ma . . .

MENADžMENT, KOMUNIKACIJE I POLITIČKI MARKETING

JAVNOST: DISTINKTIVNA OBELEŽJA POJMA

Cilj ovog članka predstavlja pokušaj jednog kodiranja pojma javnosti. Kodiranje ovde podrazumeva kritičko propitivanje bazičnih, u velikoj meri suprotnih teorijskih pristupa fenomenu javnosti (diskurzivni i agregativni model), kao i na njemu zasnovano . . .

TRANZICIJA
TRADICIJA

IDEJA ISLAMSKE TRANSFORMACIJE SVETA

Međunarodni odnosi su posle 11. septembra dobili sasvim novu formu. Religija kao činilica politike je na velika vrata ušla u svakodnevni život ljudi. Ono što se smatralo prošlošću postalo je sadašnjost. Najvažnija činjenica u tome kontekstu jeste . . .

MEĐUNARODNI ODNOSI
METODOLOŠKE STUDIJE

TEORIJSKI OKVIRI METODOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Autor piše o teorijskim dimenzijama metodologije, naučnog metoda i primenjenih istraživanja. Utemeljuje osnovnu teorijsku matricu na metodološkim idejama Ogista Konta, Emila Dirkema i Maksa Vebe­ra i drugih koncipirajući mogući metodološki okvir istraživanja . . .

Prijavi se za newsletter

ç