Izaberi jezik:
Tema broja

NACIONALNI IDENTITET I NACIONALIZAM

DVA TIPA NACIONALIZMA

Radom se ukazuje na različite okolnosti u kojima je došlo do stvaranja nacija u zapadnoj Evropi, u odnosu na način i vreme kako je taj proces tekao kod srpskog naroda. Različit ambijent bivanja nacijom odredio je i drugačiji karakter nacionalnoj ideologiji. . . .

POLITIKA, DEMOKRATIJA, POPULIZAM

MODERNA DRŽAVA PRED IZAZOVIMA KOMUNITARIZMA

Predmet ovog rada je komunitaristički izazov mo­dernoj državi. Autor ukazuje na razliku između liberalnog i komunitaristočkog shvatanja države. U prvom delu rada navode se osnovna pitanja sa kojima se suočava teorija države na kraju HH i početku XXI . . .

PREDVIĐANJE U POLITICI

Predviđanje u politici je društveni fenomen, ko­ri vešto balansirajući na razmeđu naučnosti i ne­naučnosti, prirode i umetnosti, sa više ili manje uspeha, nudi alternativna rešenja na putu ka otelotvorenju opšteg dobra, kao cilja svake politike. . . .

POSTMODERNO NESTAJANJE POLITIČKOG I DEMOKRATIJE

Autor u članku govori o krizi demokratije u zapadnim društvima i u svetu, u epohi postmoderne, kao i sudbinom političkog koja je neodvojiva od demokratije. Polazi se od toga da je sadržaj moderne iscrpljen, i da je nastupila nova epoha, postmoderna. Postmodernu . . .

OGLEDI I STUDIJE

MODEL ŠVAJCARSKOG FEDERALIZMA

Sa širenjem Evropske unije ka jugoistoku, odnosno u pravcu mnoštva članica bivše Jugoslavije, vrlo je verovatno da će se njene institucije, koje se karakterišu suprotnostima i nejednakošću, pokazati kao nesposobne za suočavanje sa teretom koji sa . . .

STANJE LEVICE - GLOBALNI NACRT

Levica je u najvećem delu sveta razbijena i toliko uvučena u sistem da ju je teško prepoznati, bez obzira na to što bi surovost neloliberalnog kapitali­zma trebalo da dovede do njenog jačanja kao reakcija na ovakvo stanje. Poraz levice je uveliko uticao . . .

USTAVNI OSNOVI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Osnovni uslov i cilj svake državne politike je opstanak države i društva u celini. Jedan od najvažnijih uslova za opstanak društva i države pored neophodnog razvoja demokratije i demokratskih institucija danas je izraženo postala potreba za stvaranjem . . .

POLOŽAJ ZAKONA U FRANCUSKOM PRAVNOM PORETKU

Zakon predstavlja najznačajniju potporu savremenog pravnog poretka i nezaobilazni je element svakog razvijenog društva. Nije preterano čak reći da zakon predstavlja jednu konstantu ljudske civilizacije, s obzirom na njegovu višemilenijumsku drevnost, . . .

VEHABIJE KAO PRODUŽETAK SELEFIJE?

Ovaj rad se bavi proučavanjem vehabija kao produžetka selefije. Autor ukazuje na to da i oko samog naziva ovog islamskog političkog pokreta postoji veliki broj nesuglasica. Ovo je put koji su postavile prve tri generacije i on mora biti nepromenljiv. Pripadnici . . .

AKTUELNO

IZBORI 2012. I POLITIKA RAZVOJNE EKONOMIJE

Ovaj rad se pozabavio razmerama destrukcije pogrešno postavljenog modela razvoja. Radi se zapravo o bezkoncepcijskom stanju razvoja ili stihijskom razvoju (neo)liberalne ekonomije. U takvom modelu razvoj je tek posledica: niz sticaja prirasta, kome tek do­prinosi . . .

SRBIJA I EVROPSKE INTEGRACIJE

Prijavi se za newsletter

ç