Izaberi jezik:
Tema broja

GEOPOLITIČKE PROMENE - SVET U KRIZI

REGIONALIZAM I TERITORIJALNA POLITIKA U EVROPI

Reafirmacija regionalizma i nova teritorijalna po­litika u Evropi tokom poslednje dve dekade predstavljaju jednu od krucijalnih komponenti evropskih integracija. Ta­kav trend umnogome je podstaknut institucionalnim rešenjima koja naglašavaju ulogu subsidijarnosti . . .

KRITIKA NEOLIBERALIZMA I TEORIJE LjUDSKIH PRAVA

NACIONALNI IDENTITET I INTERKULTURNI DIJALOG

Kulturološki i kulturno-politički aspekti feno­mena nacionalnog identiteta, predstavljaju osnovni pred­met ovog istraživanja. Uspostavljanje interpretativnih relacija između kulture/kulturnog identiteta i nacio­nalnog identiteta ima za cilj fokusiranje . . .

IMPULSI GEOPOLITIČKE MISLI
OSVRTI I ANALIZE

Prijavi se za newsletter

ç