Main topic

ESSAYS AND STUDIES

GENERAL VIEW OF THE CHARACTER OF THE ADMINISTRATIVE DISPUTE IN THE FIRST YUGOSLAV STATE

Abstract

The text is an attempt to re-test certain authorial hypotheses regarding the character of the administrative dispute in the first Yugoslav state, by using descriptive and evaluation methods. In the first part of the paper, the readers are briefly reminded of the basic theoretical assumptions concerning the concept, subject and classification of administrative dispute. The second part of the paper presents a review of the normative framework and accepted legal solutions in the analyzed period. In the third part of the paper, the author addresses the more significant doctrinal dilemmas on this issue. In the last part, instead of concluding, a simplified assessment of the character and legal nature of the administrative dispute in the mentioned period is offered. It is concluded that the system of administrative court control of the administration belonged to the group of European-continental ones, that the subject of the administrative dispute was determined by a combination of the general clause method and the negative enumeration method, and the dispute was defined as a subjective dispute about the legality of the administrative act. A particular emphasis is placed on the existence of an objective administrative dispute and the views on the existence of a form of full jurisdiction in the law of the first Yugoslav state are accepted.

keywords :

References

  • Aleksić, Miodrag. 1991. „Pravna sredstva u upravnom sporu.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet.
  • Bačanin, Nevenka. 1996. „Razvoj administrativnog sudstva u Srbiji i Jugoslaviji do 1941.” In Srbija i evropsko pravo : knjiga I, ur. Dragoljub Stojanović, 205–216. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu : Institut za pravne i društvene nauke.
  • Bačanin, Nevenka. 2000. Upravno pravo. Kragujevac: Pravni fakultet.
  • Bačanin, Nevenka. 2010. „Razlozi donošenja Zakona o upravnim sporovima.” In Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope, Knj. 5, ur. Stanko Bejatović, 19–31. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu : Institut za pravne i društvene nauke.
  • Bačanin, Nevenka. 2011. Upravno pravo. Knj. 1, Uvodna i organizaciona pitanja. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu : Institut za pravne i društvene nauke.
  • Braibant, Guy. 2002. Administrativno pravo Francuske. Beograd; Podgorica: Službeni list SRJ; CID.
  • Cucić, Vuk. 2015. „Upravni spor pune jurisdikcije : modeli i vrste.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet.
  • Cucić, Vuk. 2019. “Historical and contemporary development of judical control of administration in Serbia.” In Identitetski preobražaj Srbije : prilozi Projektu 2018 : kolektivna monografija, eds. Ivana Krstić and Maja Lukić, 181–202. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu : Centar za izdavaštvo i informisanje.
  • Cucić, Vuk. 2019. Uprava u stihu, reči i slici. Beograd: Službeni glasnik.
  • Danić, Danilo. 1922. „O pravnom karakteru administrativnog spora.” Arhiv za pravne i društvene nauke IV drugo kolo (2): 106–120.
  • Danić, Danilo. 1926. Razvitak administrativnog sudstva u Srbiji : i druge skupljene rasprave iz javnog prava. Beograd: Geca Kon.
  • Davinić, Marko. 2017. „Dvostepeno upravno sudstvo u Kraljevini Jugoslaviji : normativni okvir i praksa.” Pravni život 66 (10): 283–298.
  • Davinić, Marko. 2020. „Organizacija i delovanje upravnih sudova u novoj državi.” In Sto godina od ujedinjenja : formiranje države i prava, ur. Boris Begović and Zoran S. Mirković), 143–169. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu : Centar za izdavaštvo i informisanje.
  • Decree on the Rules of Order at the Council of State and Administrative Courts, “Official Gazette of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.” No. 196 of 6th September 1922.
  • Dimitrijević, Pavle, and Ratko Marković. 1986. Upravno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ.
  • Dimitrijević, Predrag. 2019. Upravno pravo : opšti deo, 5. izdanje. Niš: Medinvest.
  • Dimitrijević, Predrag, and Jelena Vučković. 2021. „Upravno-sudska žalba u ustavno-pravnoj tradiciji na prostoru Srbije i de lege ferenda.” Serbian Political Thought 72 (2): 251–270. doi.org/10.22182/spm.7222021.12.
  • Đanić Čeko, Ana. 2021. „Razvoj pravne zaštite građana putem žalbe u upravnom sporu u Hrvatskoj.” Croatian and Comparative Public Administration 21 (3): 489–528. doi.org/10.31297/hkju.21.3.3.
  • Đerđa, Dario, and David Kryska. 2018. „Neka rješenja upravnog spora u usporednom pravu: kako unaprediti hrvatski upravni spor.” Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 (1): 91–126. doi.org/10.30925/zpfsr.39.1.3.
  • Jerinić, Jelena. 2011. „Sudska kontrola uprave u našem i uporednom pravu.” Doktorska disertacija. Univerzitet Unio: Pravni fakultet.
  • Jerinić, Jelena. 2012. Sudska kontrola uprave. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union; Službeni glasnik.
  • Jovanović, Slobodan. 1924, Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona.
  • Jovanović, Zoran, and Stefan Andonović, 2021. „Upravno sudstvo prema Vidovdanskom ustavu.” In 100 godina od Vidovdanskog ustava, eds. Srđan Đorđević and Jelena Vučković, 233–245. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu : Institut za pravne i društvene nauke.
  • Jovičić, Miodrag. 1999. Leksikon srpske ustavnosti : 1804-1918. Beograd: Filip Višnjić.
  • Jurkovič, Joso. 1936. „Administrativni spor po našem pravu.” Slovenski pravnik 50 (1-2): 1–17.
  • Koprić, Ivan. 2006. „Upravno sudovanje na području bivše Jugoslavije.” Croatian and Comparative Public Administration 6 (1): 223–239.
  • Kostić, Lazo. 1939. Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije : knjiga treća : nadziranje uprave. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon a.d.
  • Košutić, Budimir. 1973. „Sudska presuda kao izvor prava.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet.
  • Krbek, Ivo. 1929. Upravno pravo. Knj. 1, Uvodna i osnovna. Zagreb: Jugoslovenska štampa.
  • Krbek, Ivo. 1937. Diskreciona ocjena. Zagreb: JAZU.
  • Krbek, Ivo. 1962. Pravo jugoslavenske javne uprave. Knj. 3, Funkcioniranje i upravni spor. Zagreb: Birotehnički izdavački zavod.
  • Krstić, Mihailo. 1935. Političko upravni zbornik zakona, uredaba i pravilnika : knjiga I. Beograd: [s.n.].
  • Kumanudi, Kosta. 1921. Administrativno pravo, drugo, pregledano izdanje. Beograd: Knjižara Gece Kona.
  • Lončar, Zoran. 2014. „Predmet upravnog spora.” Pravni život 63 (10): 211–226.
  • Ljubanović, Boris, and Bosiljka Britvić Vetma. 2011. „Vrste upravnih sporova.” Croatian and Comparative Public Administration 11 (3): 753–772.
  • Medvedović, Dragan. 1987. „Razvoj upravnog sudstva u Jugoslaviji.” U Zbornik odluka Upravnog suda Hrvatske, eds. Ljerka Abramović and Vesna Grubić, XIII–XIX. Zagreb: Informator.
  • Medvedović, Dragan. 2014. „Razvoj upravnog sudovanja u Hrvatskoj.” U Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj, ed. Ivan Koprić, 55–92. Zagreb: Institut za javnu upravu.
  • Milkov, Dragan. 1993. „O pojmu upravnog spora.” Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 41 (5): 531–542.
  • Milkov, Dragan. 2010. Upravno pravo. [Knj.] 3, Kontrola uprave, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – Pravni fakultet : Centar za izdavačku delatnost.
  • Milosavljević, Bogoljub. 2008. Upravno pravo, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.
  • Milovanović, Dobrosav. 2019. “The subject matter of the administrative dispute.” U 150 godina upravnog spora u Srbiji : zbornik, ur. Vuk Cucić, 81–132. Beograd: Upravni sud Republike Srbije; Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Popović, Slavoljub. 1955. O upravnom sporu. Beograd: Naučna knjiga.
  • Popović, Slavoljub. 1969. „O sudskoj kontroli nad upravnim aktima.Zbornik radova. – ISSN 0550-9777 (8): 45–66.
  • Radošević, Ratko. 2013. „Sistemi sudske kontrole uprave.” Zbornik radova = Récueil des travaux 47 (3): 459–473. doi.org/10.5937/zrpfns47-4840.
  • Rađenović, Mirjana. 2010. Pravo upravnog spora. Banja Luka: Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
  • Stjepanović, Nikola. 1937. „Tužba glavne kontrole kod Državnog saveta.” Arhiv za pravne i društvene nauke XXXV drugo kolo (5): 424–436.
  • Stjepanović, Nikola. 1958. Upravno pravo FNRJ : opšti deo : priručnik za studente prava, drugo, prepravljeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Savremena administracija.
  • Strategy of Judicial Development for the period 2020-2025, “Official Gazzete of the Republic of Serbia”, No. 101/2020, 18/2022.
  • The Constitution of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes [St. Vitus day Constitution], “Official Gazette of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes”, No. 142 of 28th June 1921.
  • The Constitution of the Kingdom of Yugoslavia, “Official Gazette of the Kingdom of Yugoslavia”, No. 200 of 3rd September 1931.
  • The Council of State and Administrative Courts Act [CSACA], “Official Gazette of the Kingdom of Yugoslavia”, No. 9-IV of 11 January 1929 and No. 170-LXIV of 29th July 1930.
  • The Council of State and Administrative Courts Act, “Official Gazette of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes”, No. 111 of 22nd May 1922.
  • The Law on amendments and additions to the Council of State and Administrative Courts Act, “Official Gazette of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes”, No. 9-IV of 11 January 1929.
  • The Law on amendments and additions to the Council of State and Administrative Courts Act, “Official Gazette of the Kingdom of Yugoslavia”, No. 132-LV of 7th June 1929 and No. 5-I of 9th January 1930.
  • The Rules of Order at the Council of State Act, “Official Gazette of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes”, No. 132 of 7th June 1929.
  • Tomić, Zoran. 1990. Upravno pravo : (upravna kontrola uprave), drugo prošireno izdanje [Administrative law : (administrative control of administration), second expanded edition]. Beograd: Savremena administracija.
  • Tomić, Zoran. 2010. Komentar zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu : Službeni glasnik.
  • Tomić, Zoran. 2017. Opšte upravno pravo, deseto, novelirano izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet : Centar za izdavaštvo i informisanje.
  • Tomić, Zoran. 2021. „Sadržina punog upravnog spora.” Pravo i privreda 59 (3): 207–226. doi.org/10.5937/PiP2103207T.
  • Vučetić, Dejan. 2019. “Types of decisions in the administrative dispute.” U 150 godina upravnog spora u Srbiji : zbornik radova, ur. Vuk Cucić, 177–219. Beograd: Upravni sud Republike Srbije; Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
PERIODICS Serbian Political Thought 1/2023 1/2023 UDC 35.077.2/3(497.1) 125-141