Main topic

ARTICLES

FREE LEGAL AID IN LOCAL GOVERNMENT UNITS – BETWEEN LEGAL NORM AND REALITY

Abstract

The subject of this article is the model of free legal aid in Serbia, which has been applied after the adoption of the Law from 2018. In the narrative part of this research, the main  focus  is on the analysis of the most important solutions in positive legal regulations. Comparing to other legal systems, in Serbia there is a special regime of free legal aid set up. The legislator distinguishes between free legal aid and free legal support, with a significant role of local government units. The aim of this research is to test the hypothesis of the effectiveness of this model of free legal aid. Taking into account the objective difficulties, which also affected the implementation of regulations, the author summarized and elaborated the weaknesses of the institutional model. In addition, the possible directions of future development of system of free legal aid have been pointed out.

keywords :

References

  • Акциони план за поглавље 23 (Правосуђе ‒ борба против корупције ‒ основна права). Последњи ревидирани нацрт Акционог плана за поглавље 23, финална верзија, усвојен је у јуну 2015. године, https://www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni%20plan%20PG%2023%20Treci%20nacrt-%20Konacna%20verzija1.pdf, посећено 19. јула 2020. године
  • Вуковић Данило и др., Приступ правди и бесплатна правна помоћ у Србији – изазови и реформе, Комитет правника за људска права, Београд, стр. 61–62 (доступно на: http://yucom.org.rs/upload/vestgalerija_103_9/1363187570_GS0_BPP%20veliki%20_web.pdf, преузето 27. јула 2020. године).
  • Европска комисија, Република Србија Извештај за 2019, Брисел, 29. 5. 2019, SWD(2019) 219 коначна верзија,   https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/20190529-serbia-report_SR_-_REVIDIRANO.pdf, посећено: 21. јул 2020. године.
  • Заштитник грађана, Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2019. годину, стр. 48, 79, 109, https://www.ombudsman.rs/attachments/article/6542/Redovan%20godi%C5%A1nji%20izve%C5%A1taj%20Za%C5%A1titnika%20gra%C4%91ana%20za%202019.%20godinu.pdf, посећено 29. јула 2020. године)
  • Закон о ратификацији Европске конвенција за заштиту људских права и основних слобода, „Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, број 9/03, 5/05 и 7/05 – исправка.
  • Закон о азилу и привременој заштити, „Службени гласник РС“, број 24/18
  • Закон о бесплатној правној помоћи, „Службени гласник РС“, број 87/18.
  • Закона о забрани дискриминације, „Службени гласник РС“, број 22/09
  • Закон о локалној самоуправи, „Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 ‒ др. закон, 101/16 ‒ др. закон и 47/18.
  • Закон о парничном поступку, „Службени гласник РС“, бр. 72/11, 49/13 – УС, 74/13 – УС, 55/14, 87/18 и 18/20.
  • Извештај Министарства правде о спровођењу Закона о бесплатној правној помоћи (31. март 2020. године), https://www.mpravde.gov.rs/files/Izvestaj%20o%20sprovodjenju%20ZBPP%201.okt%20do%2031.%20marta.pdf, посећено 23. јула 2020. године)
  • Миленковић Јелена, Право на правично суђење у грађанским споровима ‒ у пракси Европског суда за људска права, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2019.
  • Милосављевић Богољуб, Јеринић Јелена, Коментар Закона о локалној самоуправи, ЈП „Службени гласник РС“, Београд, 2020.
  • Митровић, Љубинко, Кларић Ивана Милаш, „Контрола квалитета пружања бесплатне правне помоћи у Босни и Херцеговини и Републици Хрватској“, у: у: Бејатовић Станко и Колаковић-Бојовић Милица (ур.), Бесплатна правна помоћ (ratio legis, обим и услови примене), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Министарство правде Републике Србије, Београд, 2017, стр. 55‒73.
  • Мишљење број 405/2006 о Уставу Србије, Европска комисија за демократију путем права (Венецијанска комисија), мишљење усвојено на 70 пленарној седници (Венеција, 17‒18. децембра 2007), стр. 10, http://www.hnv.org.rs/docs/pristupanje_srbije_eu/Misljenje%20Venecijanske%20komisije%20o%20Ustavu%20Srbije.pdf, посећено 6. 12. 2019. године
  • Н. Н., Значај и улога локалних омбудсмана, зборник радова са Међународне конференције поводом јубилеја 10 година рада првог омбудсмана у Републици Србији и Државној заједници Србија и Црна Гора, Бачка Топола, 2014, стр. 1, доступно на:http://www.ulos.org.rs/wpcontent/uploads/2018/04/Znacaj%20i%20uloga%20lokalnih%20ombudsmana.pdf, посећено: 29. јула 2020. године.
  • Одлука Уставног суда IУи број 45/2009 од 18. фебруара 2010. године (објављена у „Службеном гласнику РС“, број 55/10).
  • Одлука Уставног суда IУо-148/2011 од 13. септембра 2011. године.
  • Петровић Весна (ур.), Људска права у Србији 2019 – право, пракса и међународни стандарди, Београдски центар за људска права, Београд, 2020.
  • Петрушић Невена, Симоновић Драгољуб, Коментар Закона о парничном поступку, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2011.
  • Покрајински омбудсман, Правна помоћ у јединицама локалне самоуправе ‒ Аутономна покрајина Војводина, резултати истраживања, Нови Сад, 2013.
  • Поповић Витомир, „Бесплатна правна помоћ у Републици Српској“, у: Станко Бејатовић и Милица Колаковић-Бојовић (ур.), нав. дело, стр. 41‒54.
  • Правилник о изгледу и ближој садржини обрасца захтева за одобравање бесплатне правне помоћи, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и бесплатној правној подршци, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о начину вођења евиденције органа управе јединице локалне самоуправе о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о начину уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и вођењу Регистра, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о организацији и начину спровођења обуке за примену Закона о бесплатној правној помоћи, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о упућивању подносиоца захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о поступку плаћања накнаде за бесплатну правну помоћ и начину и поступку враћања примљених новчаних средстава, „Службени гласник РС“, број 80/19.
  • Радојевић Мијодраг, „Систем (бесплатне) правне помоћи у Републици Србији и примена међународних стандарда“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2018, стр. 249‒265.
  • Радојевић Мијодраг, Омбудсман као механизам за пружање бесплатне правне помоћи ‒ pro et contra ‒ (Овлашћења европских омбудсмана у пружању бесплатне правне помоћи), https://www.ombudsman.rs/index.php/4540-2016-01-15-08-19-55
  • Рељановић Марио, „Правна помоћ у земљама Централне и Источне Европе“, у: Саша Гајин (ур.) Правна помоћ, ЦУПС, Београд, 2007, стр. 223‒273.
  • Роберт Сепи, „Правна помоћ у земљама Западне Европе ‒ упоредноправни преглед“, у: Саша Гајин (ур. издања), Правна помоћ, ЦУПС, 2007, у: Саша Гајин (ур.) Правна помоћ, ЦУПС, Београд, 2007, стр. стр. 107‒222.
  • Симовић Н. Миодраг, Симовић Милена, „Бесплатна правна помоћ у правно систему Босне и Херцеговине“, у: Бејатовић Станко и Колаковић-Бојовић Милица (ур.), Бесплатна правна помоћ (ratio legis, обим и услови примене), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Министарство правде Републике Србије, Београд, 2017, стр. 9‒40.
  • Списак регистрованих пружалаца бесплатне правне помоћи ‒ локалне самоуправе и удружења (https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/26370/spisak-registrovanih-pruzalaca-besplatne-pravne-pomoci-lokalne-samouprave-i-udruzenja.php, посећено: 27. јула 2020. године.
  • Станковић Гордана, „Поступак за остваривање права на бесплатну правну помоћ“, Савремена управа, Издаваштво и консалтинг Regula, Београд, бр. 1/2019, стр. 3–21.
  • Станковић Марко, „Право на правну помоћ у уставном систему Републике Србије ‒ прилог расправи о доношењу Закона о бесплатној правној помоћи, Правна ријеч ‒ часопис за правну теорију и праксу, број 54/2018, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, стр. 165‒179.
  • Стратегија реформе правосуђа за период 2013–2018, „Службени гласник РС“, број 57/13.
  • Стратегија развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији, „Службени гласник РС“, број 74/10.
  • Latham & Watkins LLP, A Survey of Pro Bono Practices and Opportunities in 84 Jurisdiction, Pro Bono Institute, 2016, доступно:  https://www.lw.com/admin/Upload/Documents/Global%20Pro%20Bono%20Survey/A-Survey-of-Pro-Bono-Practices-and-Opportunities.pdf, посећено: 15. јул 2020. године
  • Устав Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 98/06.
  • Уредба о тарифи за пружање бесплатне правне помоћи, „Службени гласник РС“, број 74/19
PERIODICS Administration and Public Policy 1/2020 1/2020 УДК 347.921.8:352(497.11) 5-28
ç