Main topic

YOUNG IN THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM

CONTRIBUTION OF SUPPORT MEASURES TO THE QUALITY OF EDUCATIONAL EXPERIENCE IN ROMA STUDENTS

Abstract

The Roma population, in disproportionately larger numbers compared to the general population, faces multiple forms of marginalization, including economic, educational, spatial, and cultural marginalization. The focus of this research is on the field of education, as a key tool for breaking the cycle of social vulnerability. It is done by considering the available support measures from the Republic of Serbia and the civil sector in the context of their contribution to the quality of educational experiences in Roma students. The study centers around the perceptions of Roma students and professionals within educational institutions and the civil sector regarding the importance of support measures and their implications on educational achievement, educational aspirations and dropout rates among Roma students. Additionally, the study encompasses the obstacles encountered by Roma students when accessing and remaining in the education system. The research concludes with recommendations for improving the quality of educational experiences for Roma children. A qualitative methodology was employed in this study, using semi-structured interviews with significant actors related to the research question. The research results indicate a positive contribution of available support measures to the quality of educational experiences for Roma students. It is leading to improvements in educational achievement, retention rates and educational aspirations. Despite the progress achieved, there is still room for change and further development of the support network, which will be further explored in the paper.

keywords :

References

  Влада Републике Србије. 2016. Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Европској унији. Београд: Влада Републике Србије.

  Грађанске иницијативе. 2011. Процена стања у сектору организација цивилног друштва у Србији. Београд: Грађанске иницијативе.

  Дејановић В., Пејаковић Љ. 2006. Више од незваничне процене – Положај ромске деце у Србији. Београд: Центар за права детета

  Закон о основама система васпитања и образовања. 2017. „Сл. гласник Републике Србије”, бр. 88/2017

  Закон о основама система образовања и васпитања. 2009. „Службени гласник Републике Србије” бр. 72/2009

  Закон о основном образовању и васпитању. 2013. „Службени гласник Републике Србије” бр. 55/2013.

  Закон о предшколском васпитању и образовању. 2010. „Сл. гласник Републике Србије”, бр. 18/2010.

  Зуковић, С. Н., и Милутиновић, Ј. Ј. 2014. „Подршка социјално маргинализованим групама кроз педагошко-саветодавни рад: пример ромске популације”. Специјална едукација и рехабилитација, 13(4).

  Коцић-Ракочевић, Н. и А. Миљевић. 2003. Роми и образовање: између потреба, жеља и могућности. Београд: Дечји ромски центар.

  Мацура-Миловановић, С. (2010). Специфични проблеми у образовању ромске деце. Узданица, год. V, бр. 2, Јагодина: Педагошки факултет.

  Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету. 2018. „Службени гласник Републике Србије” бр. 80/2018.

  Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту. 2019. „Службени гласник Републике Србије” бр. 87/2019.

  Радовановић С., Кнежевић А. 2014. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији. Роми у Србији. Београд: Републички завод за статистику.

  Републички завод за статистику. 2013. Попис становништва, домаћинстава и  станова 2011. години у Републици Србији, Основни скупови становништва – подаци по регионима, Књига пописа 18. Београд: РЗС.

  Републички завод за статистику и УНИЦЕФ. 2019. Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији и Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у ромским насељима у Србији, 2019, Извештај о налазима истраживања. Београд: Републички завод за статистику и УНИЦЕФ.

  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. 2016. „Службени гласник Републике Србије”, број 26/2016.

  Табаш Ј. 2019. Посебан извештај заштитника грађана о спровођењу Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња са препорукама. Београд: Заштитник грађана.

  Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и УНИЦЕФ. 2014. Анализа утицаја политика: Пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група у предуниверзитетском образовању. Београд. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и УНИЦЕФ.

  Тодоровић, Д. 2011. „Роми на Балкану и у Србији”. Теме. Вол.35. бр.4. 1137-1174. 

  Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 98/06.

  Фонд за отворено друштво. 2007. Једнака доступност квалитетног образовања за Роме у Србији, Извештаји о мониторингу. Београд: Фонд за отворено друштво

  Фонд за отворено друштво. 2010. Ромска деца у „специјалном” образовању у Србији – презаступљеност, ниска постигнућа и утицај на живот Истраживање о школама и одељењима за децу. Београд: Фонд за отворено друштво

  Шкорић, Ј. Ј. 2019. „Организације цивилног друштва као подршка образовној инклузији ромске деце у АП Војводини.” Докторска дисертација. Универзитет у Београду: Факултет политичких наука.

PERIODICS SOCIAL POLICY 1/2023 1/2023 УДК 376.74(=914.99)(497.11) 53-71