Reviewer Guidelines

Uloga  recenzenata  je  da  doprinose  očuvanju  visokog kvaliteta  našeg časopisa. Recenzije su anonimne u oba smera. Rok za recenziranje je sedam dana od prijema rada. Sadržaj recenzije je poverljiv, te se ne sme otkrivati osobama koje nisu u uredništvu časopisa. Ukoliko recenzent u bilo kom trenutku shvati da postoji bilo koji vid konflikta interesa u  vezi  sa  radom  koji  treba  da recenzira  potrebno  je  da  o  tome  što  pre  obavesti redakciju.

Prilikom recenzije rukopisa, recenzent treba da popuni recenzentski list u prilogu.

Ime, prezime i zvanje autora teksta:

Naziv rada:

Aktuelnost, društveni i naučni značaj razmatrane teme:

U kojoj meri je autor jasno naznačio teorijski, metodološki pristup u radu:

Da li je rad zasnovan na savremenoj i relevantnoj litera- turi, posebno u kojoj meri je autor koristio najnovije rezultate objavljene u naučnim časopisima i zbornicima (posebno časopisi i zbornici  iz  politikologije).

Naučni i društveni doprinos rada.   Opšti komentar o kvalitetu rada:

Vaša  sugestija  autoru  za  poboljšanje  kvaliteta  rada,  ako je potrebno:

Molimo Vas da odaberete jednu od preporuka za kategorizaciju rada:

  1. Originalni naučni rad
  2. Pregledni  rad
  3. Naučna kritika, polemika i osvrti

Molimo Vas da odaberete jednu od preporuka o publikovanju ovog rada:

  1. Objaviti bez izmena
  2. Objaviti uz male izmene
  3. Nakon korekcije, rad poslati na novi krug recenzije
  4. Odbiti

Dodatni komentari za urednika koji se tiču etičkih (plagijarizam, prevara, itd.) ili nekih drugih aspekata rada, a koji će uredniku pomoći u donošenju konačne odluke o daljem statusu rada.

Obrazac recentzentskog lista možete preuzeti ovde.

Sign up for newsletter